Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #22: Jak ma na imię pani Wiśniewska?

Lato w kra­inie kró­la Zor­na było bar­dzo upal­ne. Kasia, Michał i czar­no­księż­nik skry­li się wewnątrz kamien­ne­go domu czar­no­księż­ni­ka, gdzie pano­wał miły chłód. Opro­wa­dzał ich wła­śnie po swo­jej biblio­te­ce, gdy przy­po­mnia­ła mu się kolej­na zagad­ka swo­je­go stryja.

Zagad­ka ta brzmia­ła tak:

Trzy zaprzy­jaź­nio­ne mał­żeń­stwa spę­dza­ły razem wie­czór – byli to pań­stwo Kowal­scy, Nowa­ko­wie i Wiśniew­scy. Każ­dy z męż­czyzn jest bra­tem jed­nej z kobiet i nie ma inne­go rodzeń­stwa; każ­da z kobiet zaś jest sio­strą jed­ne­go z męż­czyzn i rów­nież nie ma inne­go rodzeń­stwa. To zna­czy, że w gru­pie są trzy pary rodzeń­stwa. Każ­da z pań prze­ję­ła też nazwi­sko po mężu. Zna­my nastę­pu­ją­ce fakty:

  1. Hele­na jest o dokład­nie dwa­dzie­ścia sześć tygo­dni star­sza od jej męża, któ­ry uro­dził się w sierpniu.

  2. Sio­stra pana Kowal­skie­go, któ­ra jest żoną szwa­gra bra­ta Hele­ny, poślu­bi­ła swe­go męża w dniu swych uro­dzin w styczniu.

  3. Mał­go­rza­ta Kowal­ska jest niż­sza od Wil­hel­ma Nowaka.

  4. Sio­stra Artu­ra jest wyż­sza od Beaty.

  5. Jan ma pięć­dzie­siąt lat.

I oto zagad­ka: jak ma na imię pani Wiśniewska?


Opra­co­wa­ne na pod­sta­wie: Ray­mond Smul­ly­an, Sza­tan, Can­tor i nie­skoń­czo­ność oraz inne łami­głów­ki, War­sza­wa 2005.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Foto: Por­tra­it of three couples – Polk Coun­ty, Flo­ri­da, public domain

Źró­dło: https://www.floridamemory.com/items/show/146491

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy