Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #24: Pierwsza próba króla Zorna

Gdy Kasia i Michał roz­pra­wi­li się z zagad­ką czar­no­księż­ni­ka, temu przy­po­mnia­ła się histo­ria o więź­niu, garn­cu zło­ta i niedźwiedziu.

– Sły­sze­li­ście tę histo­rię? – zapy­tał czar­no­księż­nik. – Opo­wia­da o więź­niu, któ­ry musiał wybrać mię­dzy dwo­ma poko­ja­mi – w jed­nym z nich znaj­do­wał się gar­niec zło­ta, a w dru­gim niedź­wiedź. Nie­ste­ty nie było wia­do­mo, co znaj­du­je się za któ­ry­mi drzwia­mi. Jeśli by tra­fił na gar­niec zło­ta, mógł­by się wyku­pić i wyjść na wol­ność. Gdy­by zaś tra­fił na niedź­wie­dzia, ten by go pożarł. Tak się skła­da, że opo­wie­dzia­łem kie­dyś tę histo­rię kró­lo­wi Zor­no­wi. Król aż zapiał z zachwy­tu. „Mam świet­ny pomysł!”, wykrzyk­nął. „Wła­śnie takiej pró­bie pod­dam swo­ich więź­niów!” Musi­cie jed­nak wie­dzieć, że król Zorn bar­dzo cenił sobie logi­kę i nie chciał, żeby o losie więź­niów zade­cy­do­wał przy­pa­dek. Dla­te­go wymy­ślił, że na drzwiach każ­de­go poko­ju umie­ści napi­sy, a potem powie więź­nio­wi o pew­nych fak­tach doty­czą­cych tych napi­sów. Na pod­sta­wie tych infor­ma­cji będzie moż­na wywnio­sko­wać, za któ­ry­mi drzwia­mi znaj­du­je się gar­niec zło­ta, a za któ­ry­mi niedź­wiedź. W ten spo­sób wię­zień inte­li­gent­ny i potra­fią­cy logicz­nie rozu­mo­wać oca­li życie.

Następ­nie król pod­dał pierw­sze­go więź­nia pró­bie. Wpierw wyja­śnił mu, że w każ­dym z dwóch poko­jów jest gar­niec zło­ta lub niedź­wiedź. Może być i tak, iż w obu poko­jach są niedź­wie­dzie, bądź tak, że w obu poko­jach są garn­ce zło­ta, albo też tak, że w jed­nym jest gar­niec zło­ta, a w dru­gim niedźwiedź.

Załóż­my, że w obu poko­jach są niedź­wie­dzie. Co mam wów­czas zro­bić?”, spy­tał więzień.

To twój pech!”, odparł król.

A jeśli w obu poko­jach są garn­ce?”, spy­tał więzień.

To jest oczy­wi­ście two­je szczę­ście”, odparł król. „Na pew­no mógł­byś zna­leźć na to odpowiedź!”

Cóż, załóż­my, że w jed­nym poko­ju jest gar­niec, a w dru­gim niedź­wiedź. Co wtedy?”

W takim przy­pad­ku jest dale­ce nie­obo­jęt­ne, któ­ry pokój wybie­rzesz. Czyż nie?”

Skąd mam wie­dzieć, któ­ry pokój wybrać?”, spy­tał więzień.

Wtedy król wskazał na napisy na drzwiach pokojów:

Pokój I: W TYM POKOJU JEST GARNIEC ZŁOTA, A W TAMTYM POKOJU JEST NIEDŹWIEDŹ

Pokój II: W JEDNYMTYCH POKOI JEST GARNIEC ZŁOTA I W JEDNYMTYCH POKOI JEST NIEDŹWIEDŹ

Czy napi­sy te mówią praw­dę?”, spy­tał więzień.

Jeden jest praw­dzi­wy, a dru­gi fał­szy­wy”, odpo­wie­dział król.

Któ­re drzwi powi­nien wybrać wię­zień, by ura­to­wać życie?


Opra­co­wa­ne na pod­sta­wie: Ray­mond Smul­ly­an, Dama czy tygrys? oraz inne zagad­ki logicz­ne, War­sza­wa 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Wyszło mi, że napis na poko­ju nr 2 jest praw­dzi­wy, a więc w poko­ju 1 jest niedźwiedź.
  Roz­pis przesłanek:
  Pokój 1:
  r∧q
  Pokój 2:
  (p⇒¬q)∧(r⇒¬s)
  Wniosek:
  p∧(¬q)∧s∧(¬r)
  Po uzna­niu wszyst­kich ele­men­tów wnio­sku za praw­dzi­we i pod­sta­wie­niu wszyst­kich “zer i jedy­nek” do prze­sła­nek, wyszła mi sprzecz­ność w r∧q, a więc poko­ju 1. Czy moje rozu­mo­wa­nie jest popraw­ne? Dopie­ro zaczy­nam przy­go­dę z logi­ką, będę więc wdzięcz­ny za wszel­kie uwagi 🙂

 • Król kła­mie, żaden z napi­sów nie jest praw­dzi­wy, poten­cjal­ne zwie­rzę za drzwia­mi to niedź­wiedź, nie tygrys.

  • Ma Pan rację, zwie­rzę za drzwia­mi to niedź­wiedź. Wkradł nam się do zagad­ki błąd — napi­sy na drzwiach powin­ny mówić oczy­wi­ście o niedź­wie­dziu. 🙂 Popra­wi­łam to — któ­re drzwi by Pan teraz wybrał?

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy