Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #24: Pierwsza próba króla Zorna

Zapisz się do naszego newslettera

Gdy Kasia i Michał rozpraw­ili się z zagad­ką czarnok­siężni­ka, temu przy­pom­ni­ała się his­to­ria o więźniu, gar­ncu zło­ta i niedźwiedz­iu.

– Słyszeliś­cie tę his­torię? – zapy­tał czarnok­siężnik. – Opowia­da o więźniu, który musi­ał wybrać między dwoma poko­ja­mi – w jed­nym z nich zna­j­dował się gar­niec zło­ta, a w drugim niedźwiedź. Nieste­ty nie było wiado­mo, co zna­j­du­je się za który­mi drzwia­mi. Jeśli by trafił na gar­niec zło­ta, mógł­by się wykupić i wyjść na wol­ność. Gdy­by zaś trafił na niedźwiedzia, ten by go pożarł. Tak się skła­da, że opowiedzi­ałem kiedyś tę his­torię królowi Zornowi. Król aż zapi­ał z zach­wytu. „Mam świet­ny pomysł!”, wykrzyknął. „Właśnie takiej pró­bie pod­dam swoich więźniów!” Musi­cie jed­nak wiedzieć, że król Zorn bard­zo cenił sobie logikę i nie chci­ał, żeby o losie więźniów zade­cy­dował przy­padek. Dlat­ego wymyślił, że na drzwiach każdego poko­ju umieś­ci napisy, a potem powie więźniowi o pewnych fak­tach doty­czą­cych tych napisów. Na pod­staw­ie tych infor­ma­cji będzie moż­na wywnioskować, za który­mi drzwia­mi zna­j­du­je się gar­niec zło­ta, a za który­mi niedźwiedź. W ten sposób więzień inteligent­ny i potrafią­cy log­icznie rozu­mować ocali życie.

Następ­nie król pod­dał pier­wszego więź­nia pró­bie. Wpierw wyjaśnił mu, że w każdym z dwóch poko­jów jest gar­niec zło­ta lub niedźwiedź. Może być i tak, iż w obu poko­jach są niedźwiedzie, bądź tak, że w obu poko­jach są gar­nce zło­ta, albo też tak, że w jed­nym jest gar­niec zło­ta, a w drugim niedźwiedź.

Załóżmy, że w obu poko­jach są niedźwiedzie. Co mam wów­czas zro­bić?”, spy­tał więzień.

To twój pech!”, odparł król.

A jeśli w obu poko­jach są gar­nce?”, spy­tał więzień.

To jest oczy­wiś­cie two­je szczęś­cie”, odparł król. „Na pewno mógłbyś znaleźć na to odpowiedź!”

Cóż, załóżmy, że w jed­nym poko­ju jest gar­niec, a w drugim niedźwiedź. Co wtedy?”

W takim przy­pad­ku jest dalece nieobo­jętne, który pokój wybierzesz. Czyż nie?”

Skąd mam wiedzieć, który pokój wybrać?”, spy­tał więzień.

Wtedy król wskazał na napisy na drzwiach pokojów:

Pokój I: W TYM POKOJU JEST GARNIEC ZŁOTA, A W TAMTYM POKOJU JEST NIEDŹWIEDŹ

Pokój II: W JEDNYMTYCH POKOI JEST GARNIEC ZŁOTA I W JEDNYMTYCH POKOI JEST NIEDŹWIEDŹ

Czy napisy te mówią prawdę?”, spy­tał więzień.

Jeden jest prawdzi­wy, a dru­gi fałszy­wy”, odpowiedzi­ał król.

Które drzwi powinien wybrać więzień, by ura­tować życie?


Opra­cow­ane na pod­staw­ie: Ray­mond Smullyan, Dama czy tygrys? oraz inne zagad­ki log­iczne, Warsza­wa 2004.

Więcej zagadek log­icznych zna­jdziesz w naszym dziale Zagad­ki log­iczne.

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Wyszło mi, że napis na poko­ju nr 2 jest prawdzi­wy, a więc w poko­ju 1 jest niedźwiedź.
  Rozpis przesłanek:
  Pokój 1:
  r∧q
  Pokój 2:
  (p⇒¬q)∧(r⇒¬s)
  Wniosek:
  p∧(¬q)∧s∧(¬r)
  Po uzna­niu wszys­t­kich ele­men­tów wniosku za prawdzi­we i pod­staw­ie­niu wszys­t­kich “zer i jedynek” do przesłanek, wyszła mi sprzeczność w r∧q, a więc poko­ju 1. Czy moje rozu­mowanie jest poprawne? Dopiero zaczy­nam przy­godę z logiką, będę więc wdz­ięczny za wszelkie uwa­gi 🙂

 • Król kłamie, żaden z napisów nie jest prawdzi­wy, potenc­jalne zwierzę za drzwia­mi to niedźwiedź, nie tygrys.

  • Ma Pan rację, zwierzę za drzwia­mi to niedźwiedź. Wkradł nam się do zagad­ki błąd — napisy na drzwiach powin­ny mówić oczy­wiś­cie o niedźwiedz­iu. 🙂 Popraw­iłam to — które drzwi by Pan ter­az wybrał?

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy