Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #26: Trzecia próba króla Zorna

Dzię­ki pomo­cy czy­tel­ni­ków „Filo­zo­fuj!” dru­gi wię­zień rów­nież wybrał wła­ści­wie i uszedł z życiem.

Moje pró­by zakoń­czy­ły się fia­skiem” – powie­dział król Zorn do swo­je­go mini­stra. – „Dwaj więź­nio­wie roz­wią­za­li swo­je zagad­ki. Przed nami jesz­cze pięć prób. Trze­ba coś tu zmie­nić! Dzi­siaj posta­ram się, żeby zagad­ka była trudniejsza”.

Zna­ko­mi­ty pomysł!” – odpo­wie­dział minister.

Król posta­no­wił więc zmo­dy­fi­ko­wać nie­co regu­ły. Tym razem jest tak, że jeśli w poko­ju po lewej stro­nie (w poko­ju I) jest gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach jest praw­dzi­wy, a jeśli jest w nim niedź­wiedź, to napis jest fał­szy­wy. W poko­ju po pra­wej stro­nie zaś (w poko­ju II) jest prze­ciw­nie: jeśli jest w nim gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach jest fał­szy­wy, a jeśli jest w nim niedź­wiedź, to napis jest praw­dzi­wy. Tak samo jak poprzed­nio, w obu poko­jach mogą być garn­ce lub niedź­wie­dzie albo też w jed­nym może być gar­niec, a w dru­gim niedź­wiedź. Zna­le­zie­nie garn­ca ze zło­tem gwa­ran­tu­je wyj­ście na wol­ność, a niedź­wie­dzia – pożar­cie przez głod­ne­go zwierza.

Przedstawiwszy te reguły trzeciemu więźniowi, król wskazał na napisy:

POKÓJ I: W obu poko­jach są garn­ce ze złotem.

POKÓJ II: W obu poko­jach są garn­ce ze złotem.

Któ­ry pokój powi­nien wybrać więzień?


Opra­co­wa­ne na pod­sta­wie: Ray­mond Smul­ly­an, Dama czy tygrys? oraz inne zagad­ki logicz­ne, War­sza­wa 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy