Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #26: Trzecia próba króla Zorna

Zapisz się do naszego newslettera

Dzię­ki pomo­cy czytel­ników „Filo­zo­fuj!” dru­gi więzień również wybrał właś­ci­wie i uszedł z życiem.

Moje pró­by zakończyły się fiask­iem” – powiedzi­ał król Zorn do swo­jego min­is­tra. – „Dwaj więźniowie rozwiąza­li swo­je zagad­ki. Przed nami jeszcze pięć prób. Trze­ba coś tu zmienić! Dzisi­aj postaram się, żeby zagad­ka była trud­niejsza”.

Znakomi­ty pomysł!” – odpowiedzi­ał min­is­ter.

Król postanow­ił więc zmody­fikować nieco reguły. Tym razem jest tak, że jeśli w poko­ju po lewej stron­ie (w poko­ju I) jest gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach jest prawdzi­wy, a jeśli jest w nim niedźwiedź, to napis jest fałszy­wy. W poko­ju po prawej stron­ie zaś (w poko­ju II) jest prze­ci­wnie: jeśli jest w nim gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach jest fałszy­wy, a jeśli jest w nim niedźwiedź, to napis jest prawdzi­wy. Tak samo jak poprzed­nio, w obu poko­jach mogą być gar­nce lub niedźwiedzie albo też w jed­nym może być gar­niec, a w drugim niedźwiedź. Znalezie­nie gar­nca ze złotem gwaran­tu­je wyjś­cie na wol­ność, a niedźwiedzia – pożar­cie przez głod­nego zwierza.

Przedstawiwszy te reguły trzeciemu więźniowi, król wskazał na napisy:

POKÓJ I: W obu poko­jach są gar­nce ze złotem.

POKÓJ II: W obu poko­jach są gar­nce ze złotem.

Który pokój powinien wybrać więzień?


Opra­cow­ane na pod­staw­ie: Ray­mond Smullyan, Dama czy tygrys? oraz inne zagad­ki log­iczne, Warsza­wa 2004.

Więcej zagadek log­icznych zna­jdziesz w naszym dziale Zagad­ki log­iczne.

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy