Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #26: Trzecia próba króla Zorna

Zapisz się do naszego newslettera

Dzię­ki pomo­cy czy­tel­ni­ków „Filo­zo­fuj!” dru­gi wię­zień rów­nież wybrał wła­ści­wie i uszedł z życiem.

Moje pró­by zakoń­czy­ły się fia­skiem” – powie­dział król Zorn do swo­je­go mini­stra. – „Dwaj więź­nio­wie roz­wią­za­li swo­je zagad­ki. Przed nami jesz­cze pięć prób. Trze­ba coś tu zmie­nić! Dzi­siaj posta­ram się, żeby zagad­ka była trudniejsza”.

Zna­ko­mi­ty pomysł!” – odpo­wie­dział minister.

Król posta­no­wił więc zmo­dy­fi­ko­wać nie­co regu­ły. Tym razem jest tak, że jeśli w poko­ju po lewej stro­nie (w poko­ju I) jest gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach jest praw­dzi­wy, a jeśli jest w nim niedź­wiedź, to napis jest fał­szy­wy. W poko­ju po pra­wej stro­nie zaś (w poko­ju II) jest prze­ciw­nie: jeśli jest w nim gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach jest fał­szy­wy, a jeśli jest w nim niedź­wiedź, to napis jest praw­dzi­wy. Tak samo jak poprzed­nio, w obu poko­jach mogą być garn­ce lub niedź­wie­dzie albo też w jed­nym może być gar­niec, a w dru­gim niedź­wiedź. Zna­le­zie­nie garn­ca ze zło­tem gwa­ran­tu­je wyj­ście na wol­ność, a niedź­wie­dzia – pożar­cie przez głod­ne­go zwierza.

Przedstawiwszy te reguły trzeciemu więźniowi, król wskazał na napisy:

POKÓJ I: W obu poko­jach są garn­ce ze złotem.

POKÓJ II: W obu poko­jach są garn­ce ze złotem.

Któ­ry pokój powi­nien wybrać więzień?


Opra­co­wa­ne na pod­sta­wie: Ray­mond Smul­ly­an, Dama czy tygrys? oraz inne zagad­ki logicz­ne, War­sza­wa 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy