Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #29: Szósta próba króla Zorna

Pięć osób wyszło już na wol­ność. Zaczy­na­ją nam się koń­czyć więź­nio­wie do prób! Straż! Daj­cie no tu następ­ne­go! Ale wpierw przy­go­tuj­my nową zagadkę…”

Tym razem król Zorn roz­ka­zał przy­go­to­wać aż trzy poko­je. Uznał, że w jed­nym z nich każe umie­ścić gar­niec zło­ta, a w dwóch pozo­sta­łych niedź­wie­dzie. Tablicz­ki na drzwiach pre­zen­tu­ją się następująco:

POKÓJ I: W tym poko­ju jest niedźwiedź.

POKÓJ II: W tym poko­ju jest gar­niec złota.

POKÓJ III: W poko­ju II jest niedźwiedź.

Król powie­dział więź­nio­wi, że co naj­wy­żej jeden z tych napi­sów jest praw­dzi­wy (a więc co naj­mniej dwa są fałszywe).

I oto zagad­ka: w któ­rym poko­ju jest gar­niec złota?


Opra­co­wa­ne na pod­sta­wie: Ray­mond Smul­ly­an, Dama czy tygrys? oraz inne zagad­ki logicz­ne, War­sza­wa 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy