Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #29: Szósta próba króla Zorna

Zapisz się do naszego newslettera

Pięć osób wyszło już na wol­ność. Zaczy­na­ją nam się koń­czyć więź­nio­wie do prób! Straż! Daj­cie no tu następ­ne­go! Ale wpierw przy­go­tuj­my nową zagadkę…”

Tym razem król Zorn roz­ka­zał przy­go­to­wać aż trzy poko­je. Uznał, że w jed­nym z nich każe umie­ścić gar­niec zło­ta, a w dwóch pozo­sta­łych niedź­wie­dzie. Tablicz­ki na drzwiach pre­zen­tu­ją się następująco:

POKÓJ I: W tym poko­ju jest niedźwiedź.

POKÓJ II: W tym poko­ju jest gar­niec złota.

POKÓJ III: W poko­ju II jest niedźwiedź.

Król powie­dział więź­nio­wi, że co naj­wy­żej jeden z tych napi­sów jest praw­dzi­wy (a więc co naj­mniej dwa są fałszywe).

I oto zagad­ka: w któ­rym poko­ju jest gar­niec złota?


Opra­co­wa­ne na pod­sta­wie: Ray­mond Smul­ly­an, Dama czy tygrys? oraz inne zagad­ki logicz­ne, War­sza­wa 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy