Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #3: Kolorowe skarpetki kontratakują

Zostajemy przy szufladzie w ciemnym pokoju. A poszukiwanie skarpetek stało się naszą obsesją. ;) Tym razem stajemy jednak przed nieco trudniejszym zadaniem. Pogłówkujcie.

Zapisz się do naszego newslettera

Zachę­ca­my Was do nad­sy­ła­nia zaga­dek logicz­nych oraz zaob­ser­wo­wa­nych „wpa­dek” logicz­nych (rów­nież naszych): redakcja@filozofuj.eu.


Kolorowe skarpetki kontratakują*

Załóż­my, że w szu­fla­dzie znaj­du­je się ileś nie­bie­skich skar­pet i taka sama licz­ba różo­wych skar­pet. Załóż­my, że oka­za­ło się, iż naj­mniej­sza licz­ba skar­pet, jakie muszę wybrać, by mieć pew­ność, że dosta­łem co naj­mniej jed­ną parę w tym samym kolo­rze, jest rów­na naj­mniej­szej licz­bie skar­pet, jakie muszę wybrać, by mieć pew­ność, że dosta­łem co naj­mniej dwie skar­pe­ty w róż­nych kolorach.

Pyta­nie: Ile skar­pet jest w szufladzie?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jakim sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Na pod­sta­wie książ­ki Ray­mon­da Smul­ly­ana: Jaki jest tytuł tej książ­ki?, tłum. Boh­dan Chwe­deń­czuk, Książ­ka i Wie­dza 2004.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • 4 skar­pe­ty, po dwie w każ­dym kolo­rze. Po dwóch pró­bach nie może­my mieć pew­no­ści, że mamy dwie skar­pe­ty w tym samym lub w róż­nych kolo­rach. Trze­cia pró­ba daje nam gwa­ran­cję wylo­so­wa­nia pary jed­no­ko­lo­ro­wej, ale żeby była to rów­nież gwa­ran­cja wylo­so­wa­nia przy­naj­mniej dwóch skar­pet w róż­nych kolo­rach (w poprzed­niej wer­sji mogli­by­śmy w 24. pró­bach loso­wać skar­pe­ty w tym samym kolo­rze), to licz­ba prób musi być o jeden więk­sza niż licz­ba loso­wa­nych przedmiotów.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy