Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #33: Logiczne oświadczyny

W ramach gimnastyki umysłowej zapraszamy do wglądu w rozterki matrymonialne pewnego logika.

Nie­któ­rzy myśli­cie­le i naukow­cy zasły­nę­li z eks­cen­trycz­ne­go, ale kon­se­kwent­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji zwią­za­nej z oświad­czy­na­mi. O Leib­ni­zu krą­ży aneg­do­ta, że gdy nie mógł zde­cy­do­wać, czy poślu­bić pew­ną damę, spo­rzą­dził listę zysków i strat zwią­za­nych z mał­żeń­stwem – nie­ste­ty strat oka­za­ło się wię­cej, dla­te­go oświad­czy­ny nie doszły do skut­ku. Wię­cej szczę­ścia miał Dar­win, na któ­re­go liście (moż­na zapo­znać się z nią w kore­spon­den­cji przy­rod­ni­ka z przy­ja­cie­lem) prze­wa­ży­ły zyski.

Pewien pra­gną­cy się ustat­ko­wać logik, chcą­cy podą­żać tym przy­kła­dem, sta­nął przed trud­niej­szym zada­niem, ponie­waż miał na oku nie jed­ną kan­dy­dat­kę, ale trzy: Annę, Marię i Kry­sty­nę. Po wie­lu godzi­nach spę­dzo­nych przy biur­ku, wie­lu wypi­sa­nych ołów­kach i wie­lu kie­lisz­kach dobre­go wina doszedł do nastę­pu­ją­cych wniosków:

  1. Oświad­czy się co naj­mniej jed­nej z tych trzech dziewczyn;
  2. Jeśli oświad­czy się Annie, ale nie oświad­czy się też Marii, to bez wzglę­du na odpo­wiedź Anny na wszel­ki wypa­dek oświad­czy się też Krystynie;
  3. Albo oświad­czy się zarów­no Kry­sty­nie i Marii, albo żad­nej z nich;
  4. Jeśli oświad­czy się Marii, to bez wzglę­du na jej odpo­wiedź oświad­czy się też Annie.

 

Zakła­da­jąc, że po otrzeź­wie­niu nie zmie­ni zda­nia – któ­rej dziew­czy­nie oświad­czy się logik?


Opra­co­wa­ła Mira Zyś­ko na pod­sta­wie: R. Smul­ly­an, Jaki jest tytuł tej książ­ki? Książ­ka i wie­dza, 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy