Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #34: Na tropie Drakuli

Jak logika może rozwiązać największy problem łowców wampirów?

Po raz kolej­ny zapra­sza­my Czy­tel­ni­ka do świa­ta łow­ców wam­pi­rów (poprzed­nią zagad­kę w tej tema­ty­ce moż­na roz­wią­zać tutaj).

Tym razem wyobraź­my sobie sce­na­riusz, w któ­rym na świe­cie zosta­ło już tyl­ko pię­ciu łow­ców wam­pi­rów i tyl­ko jeden wam­pir – Dra­ku­la. Pomi­mo róż­nic w meto­dach i doświad­cze­niu łow­cy zaczę­li współ­pra­co­wać, ale na wyma­ga­ją­cym zada­niu wytro­pie­nia ostat­nie­go wam­pi­ra zmar­no­wa­li wie­le lat. W koń­cu zde­cy­do­wa­li, że podej­mą osta­tecz­ną pró­bę zna­le­zie­nia Dra­ku­li. W celu omó­wie­nia szcze­gó­łów spo­tka­li się w jed­nym z tran­syl­wań­skich hoteli.

Naj­młod­szy z uczest­ni­ków wypra­wy wni­kli­wie stu­dio­wał kie­dyś logi­kę. Pod­czas spo­tka­nia przy­po­mniał  sobie, że łow­com wam­pi­rów zna­ne są dwa fakty:

  1. Każ­dy boi się Drakuli.
  2. Dra­ku­la boi się tyl­ko naj­lep­sze­go łow­cy wampirów.

Gdzie jest Dra­ku­la? Do odpo­wie­dzi na to pyta­nie wystar­cza­ją infor­ma­cje poda­ne w zagadce.


Opra­co­wa­ła Mira Zyś­ko na pod­sta­wie: R. Smul­ly­an, Jaki jest tytuł tej książ­ki? Książ­ka i wie­dza, 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy