Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #35: Zasada pijacka

zagadki logiczne #35
Zapraszamy do rozważenia pewnego pozornie absurdalnego pomysłu (na trzeźwo). Najpierw dowcip, a potem zagadka.

Pewien pro­fe­sor logi­ki opo­wia­dał swo­im stu­den­tom przed wykła­dem nastę­pu­ją­cy dowcip:

Pewien czło­wiek w barze mówi do bar­ma­na: „Drink dla mnie i dla wszyst­kich pozo­sta­łych! Bo kie­dy ja piję, to każ­dy pije!” Cały bar wypi­ja na zdro­wie kolej­kę. Po chwi­li męż­czy­zna mówi: „Daj mi dru­gie­go drin­ka i wszyst­kim pozo­sta­łym też. Bo kie­dy ja piję dru­gie­go drin­ka, to każ­dy pije dru­gie­go drin­ka!” Wszy­scy piją na zdro­wie dru­gą kolej­kę. Po chwi­li męż­czy­zna rzu­ca pie­nią­dze na kon­tu­ar i mówi: „A kie­dy ja pła­cę, to każ­dy płaci!”.

Pew­ne­go wie­czo­ru ten sam pro­fe­sor spo­tkał w barze jed­ne­go ze swo­ich studentów.

– Znam takie­go stu­den­ta, któ­ry ma to do sie­bie, że ile­kroć pije, tyle­kroć każ­dy pije. Mój dow­cip mógł­by mieć miej­sce napraw­dę – mówi profesor.

– Nie rozu­miem. Kie­dy on pije, to pije każ­dy w barze? – pyta student.

– Kie­dy on pije, to pije każ­dy na świe­cie! I to ten sam alko­hol, co on!

– To brzmi nie­do­rzecz­nie! Wyni­ka stąd, że w pew­nym momen­cie wszy­scy piją jed­no­cze­śnie. Na pew­no nigdy tak nie było!

 

To, co powie­dział stu­den­to­wi pro­fe­sor, jest jed­nak fak­tem — jak to możliwe?


Opra­co­wa­ła Mira Zyś­ko na pod­sta­wie: R. Smul­ly­an, Jaki jest tytuł tej książ­ki? Książ­ka i wie­dza, 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy