Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #36: Wymagający dżinn

Zapraszamy do wyobrażenia sobie jednego ze sposobów, na jakie logika może spełnić wszystkie Wasze życzenia.

Isto­ty speł­nia­ją­ce życze­nia w zamian za ich uwol­nie­nie bądź zdję­cie klątw są boha­te­ra­mi wie­lu opo­wie­ści. Zda­rza się cza­sem, że nie tra­fia­ją na roz­trop­nych wyzwo­li­cie­li. Mogą się jed­nak zabez­pie­czyć prze koniecz­no­ścią speł­nie­nia ich życzeń, mając w zana­drzu na przy­kład… zagad­kę logiczną.

Pewien czło­wiek uwol­nił z lam­py wła­śnie takie­go wyma­ga­ją­ce­go dżin­na, któ­ry poka­zał mu zaraz trzy mone­ty – zło­tą, srebr­ną i miedzianą.

– Słu­chaj uważ­nie – powie­dział dżinn do swo­je­go wyzwo­li­cie­la – Jeśli dosta­niesz ode mnie zło­tą mone­tę, speł­nię każ­de two­je życze­nie. Jeśli dam ci srebr­ną, speł­nię tyl­ko te z two­ich życzeń, któ­re będą mi się podo­ba­ły. Jeśli dosta­nie ci się mie­dzia­na, nie speł­nię żad­nych z two­ich życzeń, ale i tak będę ci bar­dzo wdzięcz­ny. Powiedz teraz jed­no zda­nie, do życzeń przej­dzie­my póź­niej. To, co powiesz, musi być praw­dzi­we albo fał­szy­we. Jeśli będzie praw­dzi­we, dam ci jed­ną z tych trzech monet, ale któ­rą – nie możesz tego z góry wie­dzieć. Jeśli będzie fał­szy­we, nie dam ci żad­nej monety.

Co musi powie­dzieć zna­laz­ca lam­py, żeby dostać zło­tą monetę?


Opra­co­wa­ła Mira Zyś­ko na pod­sta­wie: R. Smul­ly­an, Zagad­ki Sze­che­re­za­dy i inne zdu­mie­wa­ją­ce łami­głów­ki daw­ne i współ­cze­sne, Książ­ka i Wie­dza, 2006

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Musi powie­dzieć “Nie praw­da, że jeże­li nie speł­nisz wszyst­kich moich życzeń, to nie dosta­nę zło­tej monety”

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy