Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #37: Nieoczekiwany zysk

Zapraszamy do rozwiązania zagadki, w której logiczne myślenie pewnego studenta zadecyduje o jego losach zawodowych.

Pewien stu­dent filo­zo­fii poszu­ki­wał pra­cy i z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ki­wał odpo­wie­dzi na poroz­sy­ła­ne przez nie­go zgło­sze­nia. Pew­ne­go wie­czo­ru, kie­dy wyszedł spod prysz­ni­ca i odblo­ko­wał tele­fon, oka­za­ło się, że w mię­dzy­cza­sie zadzwo­ni­li do nie­go rekru­te­rzy z dwóch firm, na któ­rych odpo­wie­dzi naj­bar­dziej mu zale­ża­ło. Po odsłu­cha­niu wia­do­mo­ści gło­so­wych zaczął się zasta­na­wiać, któ­ra z ofert będzie bar­dziej korzyst­na. Ucie­szył się też, że od razu posta­no­wio­no spraw­dzić jego umie­jęt­no­ści z logiki.

Ofer­ty pre­zen­to­wa­ły się następująco:

  1. W pierw­szej fir­mie popro­szo­no kan­dy­da­ta o prze­sła­nie jed­ne­go dowol­ne­go zda­nia, któ­re może być praw­dzi­we albo fał­szy­we. Jeśli będzie to zda­nie praw­dzi­we, fir­ma zatrud­ni kan­dy­da­ta na prób­ne zle­ce­nie i zapła­ci mu za jego wyko­na­nie wyna­gro­dze­nie w kwo­cie 5000 zł. Jeśli jed­nak będzie to zda­nie fał­szy­we – fir­ma zapła­ci za to zle­ce­nie mniej albo wię­cej niż 5000 zł, bez wcze­śniej­sze­go poin­for­mo­wa­nia, czy zde­cy­du­ją się na zmniej­sze­nie czy na zwięk­sze­nie stawki.
  2. W dru­giej fir­mie rów­nież popro­szo­no kan­dy­da­ta o prze­sła­nie jed­ne­go dowol­ne­go zda­nia, któ­re może być praw­dzi­we albo fał­szy­we. Kon­ku­ren­cyj­na fir­ma obie­cu­je zapła­cić mu 10000 zł za wyko­na­nie prób­ne­go zle­ce­nia, jeże­li prze­śle zda­nie praw­dzi­we. Jeśli prze­śle zda­nie fał­szy­we, fir­ma zobo­wią­zu­je go do wyko­na­nia zada­nia za darmo.

Któ­ra z tych dwóch ofert jest korzystniejsza?


Opra­co­wa­ła Mira Zyś­ko na pod­sta­wie: R. Smul­ly­an, Jaki jest tytuł tej książ­ki? Książ­ka i wie­dza, 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy