Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #38: Inspektor Craig, cz. 1 (Sprawa w Warszawie)

Zapraszamy do przyjrzenia się metodom niezwykłego detektywa.
Pewien fik­cyj­ny psy­cho­log kry­mi­nal­ny, inspek­tor Leslie Cra­ig ze Sco­tland Yar­du, sły­nął z nie­zwy­kle uży­tecz­ne­go daru. Pozna­jąc dwóch dowol­nych podej­rza­nych, potra­fił tak dobrze oce­nić cha­rak­ter wię­zi mię­dzy nimi, że był w sta­nie z nie­za­wod­ną dokład­no­ścią okre­ślić praw­do­po­do­bień­stwo co do tego, że te oso­by były wspól­ni­ka­mi w danej zbrod­ni. Umie­jęt­no­ści inspek­to­ra Cra­iga pozwo­li­ły ziden­ty­fi­ko­wać współ­win­nych w licz­nych spra­wach na całym świe­cie — jed­nej z nich przyj­rzyj­my się dzisiaj.
Pew­ne­go wie­czo­ru okra­dzio­no war­szaw­ski lom­bard i zastrze­lo­no jego wła­ści­cie­la. Kie­ru­jąc się zezna­nia­mi świad­ków wyty­po­wa­no czwór­kę podej­rza­nych. Byli to: Ali­cja — anty­kwa­riusz­ka zna­na z miej­sco­wych prze­krę­tów; Bar­tosz — biblio­te­karz, mąż Ali­cji; cukier­nik Ceza­ry — przy­ja­ciel Ali­cji i Bar­to­sza; dru­karz Dariusz — daw­ny kocha­nek Ali­cji. W celu roz­wi­kła­nia śledz­twa do War­sza­wy zapro­szo­no inspek­to­ra Craiga.Inspektorowi wystar­czy­ło odby­cie po jed­nej roz­mo­wie z każ­dym z podej­rza­nych, żeby usta­lić nastę­pu­ją­ce fakty:
(1) Jeśli Ali­cja jest win­na, to Bar­tosz jest współwinny.(2) Jeśli Bar­tosz jest win­ny, to Ceza­ry jest współ­win­ny lub Ali­cja jest niewinna.

(3) Jeśli Dariusz jest nie­win­ny, to Ali­cja jest win­na i Ceza­ry jest niewinny.

(4) Jeśli Dariusz jest win­ny, to win­na jest też Alicja.

Teraz wystar­czy, że logi­ka połą­czy fak­ty. Kto jest winny?


Opra­co­wa­ła Mira Zyś­ko na pod­sta­wie: R. Smul­ly­an, Jaki jest tytuł tej książ­ki? Książ­ka i wie­dza, 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Nie­za­le­znie od tego czy dariusz jest win­ny, to Ali­cja jest win­na (3+4)
    Gdy Ali­cja to i Bar­tosz (1)
    Gdy Bar­tosz to albo Ali­cja nie­win­na (już wie­mym że tak nie jest) albo Ceza­ry jest win­ny (2)
    Wra­ca­my do (3) Jesli Dariusz jest nie­win­ny, to Ceza­ry jest nie­win­ny, a więc Dariusz nie może być niewinny.
    Wszy­scy do mamra.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy