Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #39: Inspektor Craig, cz. 2 (Sprawa nowojorska)

Z pomocą logiki przyjrzyjmy się kolejnej sprawie prowadzonej przez pewnego wybitnego detektywa.

Szo­fer pew­ne­go wpły­wo­we­go muzy­ka w Nowym Jor­ku zgło­sił kra­dzież luk­su­so­we­go samo­cho­du, któ­ry został zapar­ko­wa­ny w oko­li­cy kina w trak­cie trwa­nia pre­mie­ry. Ziden­ty­fi­ko­wa­no trój­kę podej­rza­nych – byli to: Anna, począt­ku­ją­ca aktor­ka; bile­ter Bob, oraz kasjer Char­lie. Do udzia­łu w prze­słu­cha­niach zapro­szo­no inspek­to­ra Cra­iga, posia­da­ją­ce­go nie­zwy­kły dar do ana­li­zy cha­rak­te­ru wię­zi pomię­dzy podej­rza­ny­mi i okre­śla­nia praw­do­po­do­bień­stwa ich współ­pra­cy. Wkład inspek­to­ra pozwo­lił na wyod­ręb­nie­nie nastę­pu­ją­cych przesłanek:

 1. Jeśli Anna jest win­na i Bob jest nie­win­ny, to Char­lie jest winny.
 2. Char­lie nigdy nie pra­cu­je sam.
 3. Anna nigdy nie pra­cu­je z Charlie’m.
 4. Nikt poza Anną, Bobem i Charlie’m nie brał udzia­łu w prze­stęp­stwie i co naj­mniej jed­na z tych podej­rza­nych osób jest winna.

Powyż­sze prze­słan­ki wystar­czą do usta­le­nia, kto jest bez­sprzecz­nie win­ny. Kogo na pew­no moż­na oskar­żyć o kra­dzież samochodu?


Opra­co­wa­ła Mira Zyś­ko na pod­sta­wie: R. Smul­ly­an, Jaki jest tytuł tej książ­ki? Książ­ka i wie­dza, 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Kom­bi­na­cje: A, B, C, AB, AC, BC, ABC (Anna, Bob,Charlie).
  A — nie­zgod­ny waru­nek 1
  C — nie­zgod­ny waru­nek 2
  ACABC — nie­zgod­ny waru­nek 3
  Zosta­je B, AB, BC — we wszyst­kich kom­bi­na­cjach zosta­je Bob.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy