Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #40: Inspektor Craig, cz. 3 (Sprawa w Sztokholmie)

Czas na kolejną zagadkę, w której logika może pomóc rozwiązać hipotetyczną sprawę kryminalną.

Pew­ne­go pozor­nie spo­koj­ne­go ran­ka w Sztok­hol­mie napad­nię­to na sie­dzi­bę ban­ku. Po dłu­gich nego­cja­cjach poli­cji uda­ło się wypro­wa­dzić zakład­ni­ków i poj­mać zło­dziei. Pod­czas prze­słu­chań oka­za­ło się jed­nak, że pod­czas napa­du nie­któ­rzy z zakład­ni­ków zaczę­li z wła­snej woli współ­pra­co­wać ze zło­dzie­ja­mi. Wyty­po­wa­no czwo­ro poten­cjal­nych współ­win­nych. Byli nimi: Astrid – dyrek­tor­ka dzia­łu audy­tu, Ben­ja­min – bro­ker ubez­pie­cze­nio­wy, Casper – księ­go­wy i Daniel – dorad­ca inwe­sty­cyj­ny. Po kil­ku prze­słu­cha­niach zapro­szo­no do współ­pra­cy inspek­to­ra Cra­iga, sław­ne­go ze swo­jej zadzi­wia­ją­co traf­nej oce­ny wię­zi mię­dzy poten­cjal­ny­mi współ­win­ny­mi. Po prze­słu­cha­niu czwor­ga podej­rza­nych detek­tyw sfor­mu­ło­wał nastę­pu­ją­ce spostrzeżenia:

 1. Jeśli win­ni są Astrid i Ben­ja­min, to win­ny jest też Casper.
 2. Jeśli win­na jest Astrid, to win­ny jest też Casper, albo Ben­ja­min, albo obydwaj.
 3. Jeśli Casper jest win­ny, to win­ny jest też Daniel.
 4. Jeśli Astrid nie jest win­na, to Daniel jest winny.

Któ­rzy z zakład­ni­ków na pew­no współ­pra­co­wa­li ze zło­dzie­ja­mi na pod­sta­wie tych prze­sła­nek? Któ­rych wina jest wątpliwa?


Opra­co­wa­ła Mira Zyś­ko na pod­sta­wie: R. Smul­ly­an, Jaki jest tytuł tej książ­ki? Książ­ka i wie­dza, 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Jeśli A nie jest win­na, to D jest (4)
  Jeśli A jest win­na, to musi być AB, AC albo ABC (2)
  Jed­nak gdy jest AB to musi być i ABC (1)
  Tak więc jeśli A jest win­na, to C musi też być winny.
  Jeśli C jest win­ny to D też jest (3).
  Nie­za­leż­nie od innych D jest winny.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy