Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #41: Inspektor Craig, cz. 4 (Sprawa w Paryżu)

Zapraszamy do pomocy niezwykłemu detektywowi w rozwiązaniu kolejnej sprawy kryminalnej.

Tym razem inspek­tor Cra­ig został zapro­szo­ny do prze­słu­cha­nia podej­rza­nych w Pary­żu, gdzie mia­ło miej­sce usi­ło­wa­nie zabój­stwa. Poszko­do­wa­na, znaj­du­ją­ca się w sta­nie śpiącz­ki, nie mogła udzie­lić zeznań. Poszla­ki z miej­sca zda­rze­nia wska­zy­wa­ły na to, ze zaszła pró­ba popeł­nie­nia bru­tal­nej zbrod­ni z miło­ści — na podej­rza­nych wyty­po­wa­no trzech męż­czyzn, któ­ry­mi byli: Adam — aktu­al­ny narze­czo­ny poszko­do­wa­nej; Ber­nard — jej były mąż; oraz Cle­ment — kole­ga z pra­cy, z któ­rym poszko­do­wa­na praw­do­po­dob­nie zdra­dza­ła Ada­ma. Inspek­tor Cra­ig prze­słu­chał podej­rza­nych i natych­miast osza­co­wał praw­do­po­do­bień­stwo ich współ­pra­cy. Usta­lił nastę­pu­ją­ce przesłanki:

(1) Co naj­mniej jeden z tych trzech męż­czyzn jest winny.

(2) Jeśli Adam jest win­ny i Ber­nard jest nie­win­ny, to Cle­ment jest winny.

Prze­słan­ki te nie wystar­czą, by ska­zać któ­re­goś z nich, lecz wska­zu­ją na takich dwóch, z któ­rych jeden musi być win­ny. Któ­ra to dwójka?


Opra­co­wa­ła Mira Zyś­ko na pod­sta­wie: R. Smul­ly­an, Jaki jest tytuł tej książ­ki? Książ­ka i wie­dza, 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logiczne.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy