Etyka Filozofia w szkole Konferencje

Zakończenie konferencji „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”

W dniach 4–5 kwietnia 2017 roku Instytut Filozofii wraz z Wydziałem Społeczno-Medycznym Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego i Zespołem Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej zorganizował kolejną edycję konferencji pt.: „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”. Patronem medialnym wydarzenia był magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Deba­ta pod­ję­ta w trak­cie kon­fer­encji objęła przede wszys­tkim tem­atykę związaną z próbą his­to­rycznego, filo­zoficznego i socjo­log­icznego uję­cia eto­su pra­cy nauczy­ciela. Poza tym porus­zono także zagad­nienia doty­czące metodologii ety­ki zawodowej i dydak­ty­ki poszczegól­nych etyk zawodowych w ramach zajęć w szkołach przy­go­towu­ją­cych do zdoby­cia kwal­i­fikacji oraz pro­gramów uni­w­er­sytec­kich. Dobry kon­tekst do rozważań związanych z kodek­sem lekarskim oraz kodek­sa­mi innych, częs­to niesłusznie pomi­janych zawodów z branży medy­cznej stanow­iła prob­lematy­ka bioe­ty­cz­na.

W trak­cie kon­fer­encji nie zabrakło też pytań doty­czą­cych dydak­ty­ki filo­zofii oraz filo­zofii edukacji jako osob­nej dziedziny filo­zoficznej. Gość­mi spec­jal­ny­mi kon­fer­encji byli: prof. dr hab. Janusz Mącz­ka, prze­wod­niczą­cy Komisji ds. ksz­tałce­nia w zakre­sie filo­zofii i ety­ki Pol­skiej Akademii Nauk, kierown­ik Kat­edry Filo­zofii Przy­rody UPJPII, który wygłosił wykład pt.: „Współczesne wyzwa­nia dydak­ty­ki filo­zofii”, oraz Paweł Kołodz­ińs­ki autor podręczni­ka ety­ki dla szkół pon­adg­im­naz­jal­nych pt. Odkry­wamy na nowo. Ety­ka, który pod­jął tem­at „Nauczy­ciel ety­ki wśród zamę­tu”. Całe­mu wydarze­niu towarzyszyły również warsz­taty adresowane do młodzieży.

Orga­ni­za­tor:

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego
Zespół Szkół Eko­nom­icznych w Dąbrowie Gór­niczej
Wydzi­ał Społeczno-Medy­czny Wyższej Szkoły Planowa­nia Strate­gicznego w Dąbrowie Gór­niczej

Patronat:
Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy