Lublin Ogłoszenia

Zaproszenie na 5 urodziny Fundacji Academicon: Dzień Otwarty w Redakcji i wystawa ilustracji z magazynu „Filozofuj!”!

Nadchodzą piąte urodziny Fundacji Academicon, pod której skrzydłami rozwija się czasopismo „Filozofuj!". To dzięki takiej (fundacyjnej) formie działalności jesteśmy w stanie udostępniać nasze numery na wolnej licencji, zatem jest co świętować! Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć naszą redakcję od środka :)

Już 4 wrze­śnia minie pięć lat odkąd zosta­ła zało­żo­na Fun­da­cja Aca­de­mi­con, któ­rej jed­ny­mi z głów­nych celów są popu­la­ry­zo­wa­nie filo­zo­fii, pro­mo­wa­nie logicz­ne­go i kry­tycz­ne­go myśle­nia oraz pod­sy­ca­nie cie­ka­wo­ści u mło­dych (choć nie tyl­ko) umy­słów! Jest to jedy­ne tego typu przed­się­wzię­cie w Pol­sce pro­wa­dzo­ne na taką ska­lę, dla­te­go tym bar­dziej chce­my się z Wami podzie­lić naszą histo­rią, szep­nąć parę słów na temat arka­nów pra­cy wydaw­ni­czej, razem pofi­lo­zo­fo­wać oraz po pro­stu być do Waszej dys­po­zy­cji. Inny­mi sło­wy, jeste­śmy otwarci 🙂

W ramach obcho­dów naszych uro­dzin zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy dla Was dwa wydarzenia:

  1. Dzień Otwar­ty w redak­cji i wydaw­nic­twie, pod­czas któ­re­go odbę­dzie się roz­mo­wa z prof. Jac­kiem Woj­ty­sia­kiem zakoń­czo­na luź­ną sesją pytań do pro­fe­so­ra oraz będzie­cie mieć moż­li­wość m.in. zoba­czyć jak powsta­je „Filo­zo­fuj!”. A w mię­dzy­cza­sie na osło­dę: poczę­stu­nek-nie­spo­dzian­ka. Gdy­by tego było mało, będzie­cie mogli rów­nież nabyć nume­ry „Filo­zo­fuj!” w nie­po­wta­rzal­nej cenie! Brzmi dobrze? Zapra­sza­my w sobo­tę 4 wrze­śnia o godz. 11:00 do naszej redak­cji, pod adre­sem: Lublin ul. H. Modrze­jew­skiej 13 
  2. Wysta­wa ilu­stra­cji z maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, w ramach któ­rej przy­go­to­wa­li­śmy zbiór nie­po­wta­rzal­nych gra­fik, stwo­rzo­nych na potrze­by nasze­go cza­so­pi­sma. Otwar­cie wysta­wy, pod­czas któ­rej rów­nież będzie­cie mieć oka­zję zadać nam parę pytań, odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 20 wrze­śnia, o godz. 17:00. Podo­ba­ły Wam się dotych­cza­so­we ilu­stra­cje w „Filo­zo­fuj!”? Chce­cie je zoba­czyć w dużym for­ma­cie? A może nie­któ­re pra­ce umknę­ły Waszej uwa­dze i chcie­li­by­ście do nich wró­cić? Zapra­sza­my w ww. ter­mi­nie do Woje­wódz­kiej Biblio­te­ki Publicz­na im. Hie­ro­ni­ma Łopa­ciń­skie­go, Lublin ul. G. Naru­to­wi­cza 4. Wysta­wę będzie moż­na rów­nież obej­rzeć w dniach 20 – 27 wrze­śnia 2021 w godzi­nach pra­cy biblioteki.

 

Liczy­my na Waszą obecność!
Redak­cja „Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy