Praca Pracodawca

Zatrudnimy Filozofa w dziale DTP

Fundacja Academicon zatrudni osobę, najchętniej z wykształceniem filozoficznym, do prac DTP (Desktop Publishing).

Zapisz się do naszego newslettera

Prace w dziale DTP obe­j­mu­ją:

  • skład i łamanie tek­stów,
  • tworze­nie i umieszczanie wpisów w ser­wisie www.

Wymagamy:

  • umiejęt­noś­ci posługi­wa­nia się opro­gramowaniem Adobe: InDe­sign, Pho­to­shop, Illus­ta­tor,
  • rzetel­noś­ci, dokład­noś­ci i kreaty­wnoś­ci w wykony­wanej pra­cy.

Dodatkowy­mi atu­ta­mi będą: zdol­noś­ci w zakre­sie grafi­ki kom­put­erowej, umiejęt­ność mon­tażu filmów oraz – last but not least – pas­ja filo­zoficz­na.

Pra­ca stacjonar­na, w Lublin­ie. 

Ofer­ty wraz z CV, lis­tem motywa­cyjnym i propozy­cją wyna­grodzenia miesięcznego prosimy słać na adres: filozofuj@academicon.pl


Zachę­camy zarówno pra­co­daw­ców, jak i kandy­datów na pra­cown­ików do przesyła­nia ogłoszeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.eu

Najnowszy numer można nabyć od 17 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy