Praca Pracodawca

Nawiążemy współpracę z grafikiem

Fundacja Academicon nawiąże współpracę z grafikiem, najchętniej z wykształceniem filozoficznym lub filozoficznymi zainteresowaniami.

Współ­pra­ca będzie pole­ga­ła na:

  • opra­co­wa­niu gra­ficz­nym nume­rów „Filo­zo­fuj!”,
  • opra­co­wa­niu gra­ficz­nym ksią­żek wyda­wa­nych przez Wydaw­nic­two Academicon,
  • opra­co­wa­niu gra­ficz­nym róż­nych ini­cja­tyw Fun­da­cji Academicon.

Wyma­ga­my:

  • umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się opro­gra­mo­wa­niem Ado­be: InDe­sign, Pho­to­shop, Illustator,
  • rze­tel­no­ści, dokład­no­ści i kre­atyw­no­ści w wyko­ny­wa­nej pracy.

Dodat­ko­wym atu­tem będzie pasja filo­zo­ficz­na.

Praca zdalna. Umowa o dzieło.

Ofer­ty wraz z CV i listem moty­wa­cyj­nym pro­si­my słać na adres: filozofuj@academicon.pl


Zachę­ca­my zarów­no pra­co­daw­ców, jak i kan­dy­da­tów na pra­cow­ni­ków do prze­sy­ła­nia ogło­szeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy