Praca Pracodawca

Nawiążemy współpracę z grafikiem

Fundacja Academicon nawiąże współpracę z grafikiem, najchętniej z wykształceniem filozoficznym lub filozoficznymi zainteresowaniami.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Współpra­ca będzie pole­gała na:

  • opra­cow­a­niu graficznym numerów „Filo­zo­fuj!”,
  • opra­cow­a­niu graficznym książek wydawanych przez Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con,
  • opra­cow­a­niu graficznym różnych inic­jatyw Fun­dacji Aca­d­e­mi­con.

Wymagamy:

  • umiejęt­noś­ci posługi­wa­nia się opro­gramowaniem Adobe: InDe­sign, Pho­to­shop, Illus­ta­tor,
  • rzetel­noś­ci, dokład­noś­ci i kreaty­wnoś­ci w wykony­wanej pra­cy.

Dodatkowym atutem będzie pas­ja filo­zoficz­na.

Praca zdalna. Umowa o dzieło.

Ofer­ty wraz z CV i lis­tem motywa­cyjnym prosimy słać na adres: filozofuj@academicon.pl


Zachę­camy zarówno pra­co­daw­ców, jak i kandy­datów na pra­cown­ików do przesyła­nia ogłoszeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy