Opracowania

Zawodowi myśliciele przydadzą się w każdym ambitnym biznesie

O tym, że filozofia cieszy się coraz większą popularnością, nikogo nie trzeba przekonywać. Wartość zawodowych myślicieli na rynku pracy wzrasta jednak nie tylko na Zachodzie (pisaliśmy o tym wielokrotnie, np. tutaj). Humanistyka rośnie w siłę także w Rosji, o czym na łamach portalu Gazeta Rosyjska pisze Aleksandr Rożkow.

Zapisz się do naszego newslettera

– Zakres akty­wnoś­ci filo­zo­fa nie musi ograniczać się do spec­jal­noś­ci wid­niejącej na dyplomie – zauważa Rożkow. – Absol­wen­ci wydzi­ału filo­zofii Moskiewskiego Uni­w­er­syte­tu Państ­wowego pracu­ją w różnych dziedz­i­nach. Na przykład Natalia Timakowa, obec­ny sekre­tarz pra­sowy pre­miera Fed­er­acji Rosyjskiej Dmitri­ja Mied­wiediewa, ukończyła filo­zofię społeczną. Prezes rady nad­zor­czej Glob­al Ports Niki­ta Mis­zyn i dyrek­tor gen­er­al­ny grupy „N‑Trans” Kon­stan­tin Nikoła­jew (obaj wid­nieją­cy w rankingu najbo­gat­szych biz­nes­menów w Rosji wg mag­a­zynu „Forbes”) z wyk­sz­tałce­nia również są filo­zo­fa­mi.

Filo­zofię częs­to uważa się za mało konkretne zaję­cie, nijak nieprzys­ta­jące do wymogów rynku pra­cy, a co za tym idzie – mało per­spek­ty­wiczne czy nawet bezużyteczne. Trud­no o bardziej myl­ny pogląd.

– Filo­zo­fa moż­na zak­lasy­fikować jako przed­staw­iciela wol­nego zawodu – pisze autor. – Nie będąc ogranic­zonym żad­ną konkret­ną spec­jal­noś­cią, pełni on rolę mod­er­a­to­ra, który łącząc różne dziedziny wiedzy, tworzy nowe, zin­te­growane mod­ele kom­pe­ten­cyjne.

Jeden z przed­miotów reflek­sji filo­zoficznej stanowi bowiem na przykład kwes­t­ia pode­j­mowa­nia decyzji. W sytu­acji, gdy nie ma ściśle określonych reguł postępowa­nia lub wystar­cza­jącej wiedzy na dany tem­at, umiejęt­ność ta jest – co pod­kreśla Rożkow – na wagę zło­ta. W cza­sach kryzy­su eko­nom­icznego, kiedy od jed­nej decyzji częs­to zależy los całej firmy, zdol­ność doko­na­nia praw­idłowego wyboru może być kluc­zowa dla przed­siębiorstwa.

Cytowany przez dzi­en­nikarza dok­torant filo­zofii na MUP i redak­tor naczel­ny stu­denck­iego cza­sopis­ma „Finikowyj kom­pot” Jew­gien­ij Łogi­now zauważa, że filo­zofia przekła­da się na wiedzę przy­dat­ną na rynku pra­cy cho­ci­aż­by za sprawą sil­nego związku z etyką. – Z drugiej strony – doda­je – filo­zofia fun­da­men­tal­na zaczy­na ostat­nio funkcjonować w wymi­arze prak­ty­cznym dzię­ki związkowi z nauka­mi przy­rod­niczy­mi. Ale nie tylko.

– Żyje­my w nowoczes­nym świecie komu­nikacji, a filo­zofia w znacznym stop­niu poma­ga tę przestrzeń komu­nika­cyjną oswoić – mówi dziekan wydzi­ału filo­log­icznego MUP Władimir Mironow. – Komu­nikac­ja zdomi­nowała wszys­tko: biznes, poli­tykę, organy władzy i oczy­wiś­cie media. Filo­zo­fowie mogą zagospo­darować tę niszę, opier­a­jąc się właśnie na umiejęt­noś­ci myśle­nia.

Opra­cow­ała Kinga Perużyńs­ka

Źródło: Российская газета


Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy