Filozofia kultury Ogłoszenia

Zbieramy teksty do numeru o grach komputerowych!

Temat czwartego numeru „Filozofuj!” z 2021 r. (Gry komputerowe) wybrali w ankiecie nasi Czytelnicy. Postanowiliśmy ogłosić nabór tekstów do tego numeru. Na artykuły czekamy (wraz z Centrum Badań Gier Wideo UMCS, z którym współpracujemy przy wydaniu), do 25 kwietnia.

Gry cyfro­we funk­cjo­nu­ją we współ­cze­snej kul­tu­rze już ponad pięć­dzie­siąt lat. Bran­ża gier jest obec­nie jed­ną z naj­bar­dziej docho­do­wych gałę­zi gospo­dar­ki. Po gry się­ga­ją tak­że coraz bar­dziej zróż­ni­co­wa­ni odbior­cy z róż­nych grup spo­łecz­nych, wie­ko­wych, róż­nej płci. Tak duża popu­lar­ność medium nie pozo­sta­ła bez wpły­wu na reflek­sję huma­ni­stycz­ną. Na prze­ło­mie XXXXI wie­ku ukon­sty­tu­ował się nowy nurt badań dedy­ko­wa­nych grom cyfro­wym okre­śla­ny jako ludo­lo­gia lub gro­znaw­stwo (ang. game stu­dies). Podob­nie jak wcze­śniej lite­ra­tu­ro­znaw­stwo czy fil­mo­znaw­stwo, gro­znaw­stwo sku­pia się na teo­riach i meto­dach badań gier cyfrowych.

Roz­wój reflek­sji gro­znaw­czej zauwa­żyć moż­na tak­że w innych dys­cy­pli­nach, w tym rów­nież w filo­zo­fii.  Świad­czą o tym coraz licz­niej­sze publi­ka­cje takie jak World of War­craft and Phi­lo­so­phy: Wrath of the Phi­lo­so­pher King pod redak­cją Luka Cuddy’ego i Joh­na Nor­dlin­ge­ra, czy Phi­lo­so­phy Thro­ugh Video Games Jona Cog­bur­na i Mar­ka Sil­co­xa. Tema­to­wi poświę­co­ne są spe­cjal­ne nume­ry cza­so­pism nauko­wych (np. „Jour­nal of the Phi­lo­so­phy of Games”) czy mię­dzy­na­ro­do­we kon­fe­ren­cje badaw­cze, takie jak Phi­lo­so­phy of Games.

Gry cyfro­we sta­ją się rów­nież medium reflek­sji filo­zo­ficz­nej. Tytu­ły takie jak The Talos Prin­ci­ple, Stan­ley Para­ble, czy Papers, Ple­ase poru­sza­ją takie zagad­nie­nia jak deter­mi­nizm, wol­na wola, egzy­sten­cja­lizm czy filo­zo­fia poli­tycz­na. Dzię­ki środ­kom wyra­zu spe­cy­ficz­nym dla tego medium gry mogą poru­szać zagad­nie­nia zwią­za­ne z filo­zo­fią w spo­sób nie­osią­gal­ny dla innych dzie­dzin sztuki.

W ten trend wpi­su­je się tak­że wła­śnie powsta­ją­cy numer „Filo­zo­fuj!”, któ­re­go celem jest przy­bli­że­nie współ­cze­snej pano­ra­my pol­skiej myśli groznawczej.

Dla­te­go też zachę­ca­my Auto­rów do prze­sy­ła­nia tek­stów do nume­ru poświę­co­ne­go grom cyfrowym.

W naszym perio­dy­ku publi­ku­je­my tek­sty popu­lar­no­nau­ko­we w języ­ku pol­skim, będą­ce rezul­ta­tem wła­snej twór­czo­ści auto­ra. Tek­sty powin­ny więc przed­sta­wiać temat w spo­sób popu­lar­ny, nie­wy­ma­ga­ją­cy wie­dzy filozoficznej.

Zachę­ca­my do nad­sy­ła­nia tek­stów, któ­re pod­cho­dzą do ana­li­zy gier cyfro­wych poprzez pry­zmat teo­rii filo­zo­ficz­nych. Tek­sty powin­ny odno­sić się do nastę­pu­ją­cych obsza­rów tematycznych:

1. Onto­lo­gia gry cyfrowej

Czym jest gra cyfro­wa? Jaki jest jej sta­tus onto­lo­gicz­ny? Jak się ma do innych aktyw­no­ści ludz­kich (np. pra­cy, nauki, inne­go rodza­ju gier)? Po co gra­my w gry cyfro­we? Czy tyl­ko dla roz­ryw­ki, czy tak­że w innych celach? Czym gry cyfro­we róż­nią się od innych gier? Co może świad­czyć o suk­ce­sie gry? Dla­cze­go gry mogą być cie­ka­we dla bada­cza? W jakich celach się je bada? W jaki spo­sób, jaką metodą?

2. Este­ty­ka gier cyfrowych

W jaki spo­sób gry cyfro­we wcho­dzą w dys­ku­sje z inny­mi dzie­ła­mi sztu­ki? W jaki spo­sób gry adap­tu­ją, cytu­ją oraz reme­diu­ją inne tek­sty kul­tu­ry takie jak powie­ści, fil­my, czy obra­zy? Jakie są głów­ne tren­dy wizu­al­ne w nie­za­leż­nych grach cyfro­wych? Jakie zna­cze­nie ma wyko­rzy­sta­nie gra­fi­ki pixel art w kon­tek­ście poję­cia nostalgii?

3. Gry cyfro­we a pro­ble­my moralne

Jak moż­na wyko­rzy­stać gry cyfro­we do roz­mów o moral­no­ści i pro­ble­mach etycz­nych? Jakie pro­ble­my etycz­ne poru­sza­ne są przez nie­za­leż­ne gry cyfro­we, a jakie przez gry głów­ne­go nur­tu? W jaki spo­sób gry wyko­rzy­stu­ją zabie­gi for­mal­ne i ele­men­ty roz­gryw­ki, aby wzbu­dzić w oso­bach gra­ją­cych reflek­sję krytyczną?

4. Gry cyfro­we jako for­ma prze­ka­zu i narzę­dzie edukacji

Czy gra­nie roz­wi­ja, czy jest tyl­ko stra­tą cza­su? Jakie tre­ści kul­tu­ro­we prze­ka­zu­ją gry cyfrowe?Czy w grach prze­ka­zu­je się jakieś tre­ści kul­tu­ro­we? W jaki spo­sób moż­na korzy­stać z nich? Jak same gry mogą słu­żyć w edu­ka­cji? Czy moż­na dzię­ki grom cze­goś się nauczyć (eko­no­mii, zarzą­dza­nia fir­mą, pań­stwem, histo­rii etc.)?  Jakie kie­run­ki moż­na zauwa­żyć wśród twór­ców tzw. serio­us games?

 

Dłu­gość tek­stu powin­na zamy­kać się w obję­to­ści 8000 zna­ków (łącz­nie ze spa­cja­mi). Do tek­stu pro­si­my dołą­czać krót­ką not­kę bio­gra­ficz­ną (do 400 znaków).

Sche­mat tek­stu moż­na pobrać > tutaj.

 

Na tek­sty cze­ka­my do 25 kwiet­nia. Pro­szę nad­sy­łać je na adres: marta.ratkiewicz@filozofuj.eu.


Numer przy­go­to­wu­je wraz z nami Cen­trum Badań Gier Wideo UMCS.

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy