Filozofia kultury Ogłoszenia

Zbieramy teksty do numeru o grach komputerowych!

Temat czwartego numeru „Filozofuj!” z 2021 r. (Gry komputerowe) wybrali w ankiecie nasi Czytelnicy. Postanowiliśmy ogłosić nabór tekstów do tego numeru. Na artykuły czekamy (wraz z Centrum Badań Gier Wideo UMCS, z którym współpracujemy przy wydaniu), do 25 kwietnia.

Gry cyfro­we funk­cjo­nu­ją we współ­cze­snej kul­tu­rze już ponad pięć­dzie­siąt lat. Bran­ża gier jest obec­nie jed­ną z naj­bar­dziej docho­do­wych gałę­zi gospo­dar­ki. Po gry się­ga­ją tak­że coraz bar­dziej zróż­ni­co­wa­ni odbior­cy z róż­nych grup spo­łecz­nych, wie­ko­wych, róż­nej płci. Tak duża popu­lar­ność medium nie pozo­sta­ła bez wpły­wu na reflek­sję huma­ni­stycz­ną. Na prze­ło­mie XXXXI wie­ku ukon­sty­tu­ował się nowy nurt badań dedy­ko­wa­nych grom cyfro­wym okre­śla­ny jako ludo­lo­gia lub gro­znaw­stwo (ang. game stu­dies). Podob­nie jak wcze­śniej lite­ra­tu­ro­znaw­stwo czy fil­mo­znaw­stwo, gro­znaw­stwo sku­pia się na teo­riach i meto­dach badań gier cyfrowych.

Roz­wój reflek­sji gro­znaw­czej zauwa­żyć moż­na tak­że w innych dys­cy­pli­nach, w tym rów­nież w filo­zo­fii.  Świad­czą o tym coraz licz­niej­sze publi­ka­cje takie jak World of War­craft and Phi­lo­so­phy: Wrath of the Phi­lo­so­pher King pod redak­cją Luka Cuddy’ego i Joh­na Nor­dlin­ge­ra, czy Phi­lo­so­phy Thro­ugh Video Games Jona Cog­bur­na i Mar­ka Sil­co­xa. Tema­to­wi poświę­co­ne są spe­cjal­ne nume­ry cza­so­pism nauko­wych (np. „Jour­nal of the Phi­lo­so­phy of Games”) czy mię­dzy­na­ro­do­we kon­fe­ren­cje badaw­cze, takie jak Phi­lo­so­phy of Games.

Gry cyfro­we sta­ją się rów­nież medium reflek­sji filo­zo­ficz­nej. Tytu­ły takie jak The Talos Prin­ci­ple, Stan­ley Para­ble, czy Papers, Ple­ase poru­sza­ją takie zagad­nie­nia jak deter­mi­nizm, wol­na wola, egzy­sten­cja­lizm czy filo­zo­fia poli­tycz­na. Dzię­ki środ­kom wyra­zu spe­cy­ficz­nym dla tego medium gry mogą poru­szać zagad­nie­nia zwią­za­ne z filo­zo­fią w spo­sób nie­osią­gal­ny dla innych dzie­dzin sztuki.

W ten trend wpi­su­je się tak­że wła­śnie powsta­ją­cy numer „Filo­zo­fuj!”, któ­re­go celem jest przy­bli­że­nie współ­cze­snej pano­ra­my pol­skiej myśli groznawczej.

Dla­te­go też zachę­ca­my Auto­rów do prze­sy­ła­nia tek­stów do nume­ru poświę­co­ne­go grom cyfrowym.

W naszym perio­dy­ku publi­ku­je­my tek­sty popu­lar­no­nau­ko­we w języ­ku pol­skim, będą­ce rezul­ta­tem wła­snej twór­czo­ści auto­ra. Tek­sty powin­ny więc przed­sta­wiać temat w spo­sób popu­lar­ny, nie­wy­ma­ga­ją­cy wie­dzy filozoficznej.

Zachę­ca­my do nad­sy­ła­nia tek­stów, któ­re pod­cho­dzą do ana­li­zy gier cyfro­wych poprzez pry­zmat teo­rii filo­zo­ficz­nych. Tek­sty powin­ny odno­sić się do nastę­pu­ją­cych obsza­rów tematycznych:

1. Onto­lo­gia gry cyfrowej

Czym jest gra cyfro­wa? Jaki jest jej sta­tus onto­lo­gicz­ny? Jak się ma do innych aktyw­no­ści ludz­kich (np. pra­cy, nauki, inne­go rodza­ju gier)? Po co gra­my w gry cyfro­we? Czy tyl­ko dla roz­ryw­ki, czy tak­że w innych celach? Czym gry cyfro­we róż­nią się od innych gier? Co może świad­czyć o suk­ce­sie gry? Dla­cze­go gry mogą być cie­ka­we dla bada­cza? W jakich celach się je bada? W jaki spo­sób, jaką metodą?

2. Este­ty­ka gier cyfrowych

W jaki spo­sób gry cyfro­we wcho­dzą w dys­ku­sje z inny­mi dzie­ła­mi sztu­ki? W jaki spo­sób gry adap­tu­ją, cytu­ją oraz reme­diu­ją inne tek­sty kul­tu­ry takie jak powie­ści, fil­my, czy obra­zy? Jakie są głów­ne tren­dy wizu­al­ne w nie­za­leż­nych grach cyfro­wych? Jakie zna­cze­nie ma wyko­rzy­sta­nie gra­fi­ki pixel art w kon­tek­ście poję­cia nostalgii?

3. Gry cyfro­we a pro­ble­my moralne

Jak moż­na wyko­rzy­stać gry cyfro­we do roz­mów o moral­no­ści i pro­ble­mach etycz­nych? Jakie pro­ble­my etycz­ne poru­sza­ne są przez nie­za­leż­ne gry cyfro­we, a jakie przez gry głów­ne­go nur­tu? W jaki spo­sób gry wyko­rzy­stu­ją zabie­gi for­mal­ne i ele­men­ty roz­gryw­ki, aby wzbu­dzić w oso­bach gra­ją­cych reflek­sję krytyczną?

4. Gry cyfro­we jako for­ma prze­ka­zu i narzę­dzie edukacji

Czy gra­nie roz­wi­ja, czy jest tyl­ko stra­tą cza­su? Jakie tre­ści kul­tu­ro­we prze­ka­zu­ją gry cyfrowe?Czy w grach prze­ka­zu­je się jakieś tre­ści kul­tu­ro­we? W jaki spo­sób moż­na korzy­stać z nich? Jak same gry mogą słu­żyć w edu­ka­cji? Czy moż­na dzię­ki grom cze­goś się nauczyć (eko­no­mii, zarzą­dza­nia fir­mą, pań­stwem, histo­rii etc.)?  Jakie kie­run­ki moż­na zauwa­żyć wśród twór­ców tzw. serio­us games?

 

Dłu­gość tek­stu powin­na zamy­kać się w obję­to­ści 8000 zna­ków (łącz­nie ze spa­cja­mi). Do tek­stu pro­si­my dołą­czać krót­ką not­kę bio­gra­ficz­ną (do 400 znaków).

Sche­mat tek­stu moż­na pobrać > tutaj.

 

Na tek­sty cze­ka­my do 25 kwiet­nia. Pro­szę nad­sy­łać je na adres: marta.ratkiewicz@filozofuj.eu.


Numer przy­go­to­wu­je wraz z nami Cen­trum Badań Gier Wideo UMCS.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy