Aktualności Patronaty

Zło czai się w Artusie – „Czwartek z filozofią”

Zapraszamy już w ten czwartek, 15 marca na godz. 18.30. na najbliższe wydarzenie z cyklu Czwartek z filozofią na Dworze Artusa. Porozmawiamy o moralnej odporności na zło, a wykład wygłosi dr hab. Marcin Jaranowski z Instytutu Filozofii UMK w Toruniu. „Filozofuj!” objęło patronat nad tym wydarzeniem.

Zapisz się do naszego newslettera

Dwór Artusa w Toruniu oraz redakc­ja „Filo­zo­fuj!” zaprasza wszys­t­kich pasjonatów filo­zofii na wykład, na którym poszukamy odpowiedzi na pyta­nia doty­czące teorii zła. Zas­tanow­imy się, czy mając czyste sum­ie­nie, sta­je­my się bardziej odporni na zło, które nas doty­ka. Będzie to zatem okaz­ja do tego, aby pomyśleć, czy przeko­nanie o niewin­noś­ci daje poczu­cie bez­pieczeńst­wa w trud­nej sytu­acji. Postaw­imy sobie pytanie o to, czym w ogóle jest zło z per­spek­ty­wy ety­cznej, jakiej reflek­sji powin­no być ono pod­dane.

Dr hab. Marcin Jara­nows­ki jest pra­cown­ikiem Insty­tu­tu Filo­zofii UMK. W swo­jej pra­cy naukowej zaj­mu­je się zagad­nie­niem zła, w szczegól­noś­ci sku­pi­a­jąc się na wieloaspek­towej anal­izie doświad­cza­nia opresji. Jego ostat­nia książ­ka, wydana w 2015 roku, nosi tytuł Rekon­strukc­ja zła i poświę­cona jest reflek­sjom więźniów ocalonych z obozów kon­cen­tra­cyjnych

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

Źródło: Dwór Artusa


Czwartek 15 mar­ca godz. 18:30 Sala Wiel­ka na Dworze Artusa w Toruniu.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • To nie jest takie proste jak mam rozu­mieć poję­cie “zło”. To są moje pod­miotowe wybo­ry, Immanuel Kant mówił…: “Pra­wo moralne we mnie a niebo rozg­wieżdżone nade mną…” to wiel­ki obszar różnic miedzy pod­miotem pode­j­mu­ją­cym decyzję a a przed­miotem doświad­cza­ją­cym rozu­mienia jako zło.…to także seman­ty­ka ling­wisty­cz­na w obszarze komu­nikacji społecznej.…to też różnice miedzy obszarem wiedzy pod­mio­tu wypowiada­jącego się a przed­miotem słuchającym.…który inter­pre­tu­je po swo­je­mu.…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy