Pożegnania

Zmarł Derek Parfit

1 stycznia w wieku 74 lat zmarł Derek Parfit – brytyjski filozof analityczny, specjalizujący się w problematyce identyczności (tożsamości), racjonalności, etyce i relacjach między nimi. Najbardziej wpływową jego książką była praca Reasons and Persons (1984). W ostatnich dniach poprosiliśmy Pana Profesora o wywiad do przygotowywanego numeru o identyczności. W odpowiedzi otrzymaliśmy tę informację, która stanowi najsmutniejsze i zarazem najmocniejsze z usprawiedliwień braku osobistej odpowiedzi z Jego strony. :(

Był eme­ry­to­wa­nym pro­fe­so­rem All Souls Col­le­ge w Uni­wer­sy­te­cie Oks­fordz­kim oraz pro­fe­so­rem filo­zo­fii w Uni­wer­sy­te­cie Nowo­jor­skim. Współ­pra­co­wał tak­że z Uni­wer­sy­te­tem Harvardz­kim. W 2014 roku otrzy­mał nagro­dę Rol­fa Schoc­ka, przy­zna­wa­ną wybit­nym filo­zo­fom. Przed nim otrzy­ma­li ją m.in. tacy zna­ni filo­zo­fo­wie Wil­lard Van Orman Quine, John Rawls czy Hila­ry Put­nam. Ostat­nią jego książ­ką była wyda­na w 2011 roku On what mat­ters, w któ­rej bro­nił obiek­tyw­no­ści teo­rii etycznych.

R.I.P.


Gdy­by ktoś chciał napi­sać kil­ka słów upa­mięt­nie­nia zmar­łe­go filo­zo­fa i jego dorob­ku, pro­si­my je kie­ro­wać na adres: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy