Ogłoszenia Opracowania

Zmarł Hilary Putnam

Dzisiaj w wieku prawie 90 lat zmarł Hilary Putnam (ur. 31 lipca 1926) – wpływowy amerykański filozof analityczny, emerytowany profesor Harvarda. Zajmował się wieloma dyscyplinami filozoficznymi, m.in. filozofią umysłu, filozofią nauki, filozofią języka, filozofią matematyki i filozofią moralności. RIP

Zapisz się do naszego newslettera

Czy sądzę zatem, że filo­zo­fo­wie mają jesz­cze coś do robo­ty? I tak, i nie. Sam pomysł, że poeta mógł­by powie­dzieć poetom, któ­rzy po nim przy­cho­dzą, „co robić”, lub powie­ścio­pi­sarz mógł­by powie­dzieć powie­ścio­pi­sa­rzom, któ­rzy po nim przy­cho­dzą, „co robić”, wyda­je się i powi­nien wyda­wać się absur­dal­ny. Mimo to nadal ocze­ku­je­my od filo­zo­fów nie tyl­ko osią­gnięć, któ­re są moż­li­we do osią­gnię­cia, dozna­wa­nia olśnień, prze­pro­wa­dza­nia roz­róż­nień, rozu­mo­wań i innych tego rodza­ju rze­czy, lecz rów­nież dora­dza­nia filo­zo­fom, któ­rzy po nich przy­cho­dzą, „co robić”. Pro­po­nu­ję uznać, że każ­dy filo­zof powi­nien zosta­wić w spo­ko­ju nader pro­ble­ma­tycz­ną kwe­stię, co jesz­cze zosta­ło w filo­zo­fii do zro­bie­nia. Jeśli w jakiej­kol­wiek spra­wie zga­dzam się z Der­ri­dą, to w tej, że filo­zo­fia jest pisar­stwem, i że musi nauczyć się być pisar­stwem o auto­ry­te­cie wciąż odna­wial­nym, a nie odzie­dzi­czo­nym czy nada­nym jej dla­te­go, że jest filo­zo­fią. […] Jako filo­zo­fo­wie, dzie­dzi­czy­my dzie­dzi­nę roz­wa­żań, nie auto­ry­tet, i to wystar­czy. Jest to prze­cież dzie­dzi­na, któ­ra fascy­nu­je mnó­stwo ludzi. Jeże­li naszą sztyw­no­ścią i napu­sze­niem nie znisz­czy­li­śmy doszczęt­nie tej fascy­na­cji, win­ni­śmy za to napraw­dę dzię­ko­wać.

Hila­ry Put­nam
Cóż po filo­zo­fie?, w: ten­że, Wie­le twa­rzy reali­zmu i inne ese­je, tłum. Adam Gro­bler, War­sza­wa 1998, s. 796.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy