Pożegnania

Zmarł Jerry Alan Fodor, wybitny amerykański filozof

29 listopada w wieku 82 lat zmarł Jerry Alan Fodor, wybitny amerykański filozof, który miał znaczący wpływ na rozwój nauk kognitywnych.

Jer­ry Alan Fodor urodz­ił się 22 kwiet­nia 1935 roku w Nowym Yorku. Wyk­sz­tałce­nie zdoby­wał na Uni­w­er­syte­cie Kolumbii oraz Uni­w­er­syte­cie w Prince­ton, gdzie obronił pracę dok­torską w 1960 roku. Następ­nie pod­jął pracę w Mass­a­chu­setts Insti­tute of Tech­nol­o­gy (MIT), wykłada­jąc w Insty­tu­cie Filo­zofii i Psy­chologii do 1986 roku. Był wielo­let­nim wykład­ow­cą Rut­gers Uni­ver­si­ty oraz pro­fe­sorem na Grad­u­ate Cen­ter (CUNY). Do śmier­ci pra­cow­ał jako uznany naukowiec w dziedzinie filo­zofii i kog­ni­ty­wist­ki na Uni­w­er­syte­cie New Jer­sey. Był autorem m.in. Struk­tu­ry języ­ka (1964), Języ­ka myśli (1975), Umysł nie dzi­ała w ten sposób (2000) oraz wielo­let­nim współau­torem „The Lon­don Review of Books i „The Times Lit­er­ary Sup­ple­ment”.

Dorobek naukowy Fodo­ra doty­czy głównie logi­ki, seman­ty­ki, psy­chologii, antropologii, sztucznej inteligencji oraz innych dziedzin związanych z teorią poz­na­nia.

Jest twór­cą kon­cepcji języ­ka myśli, które­mu przyp­isał real­ny sta­tus, mają­cy struk­turę ist­niejącą wewnątrz mózgu; bronił tym samym reprezen­ta­cyjnej teorii umysłu (zgod­nie z którą stany men­talne są relac­ja­mi obliczeniowy­mi, fizy­cznie real­i­zowany­mi w mózgu). Uznawany również za twór­cę kon­cepcji tzw. mod­ułów umysłowych, pos­tu­lu­jącą ist­nie­nie względ­nie nieza­leżnych od siebie struk­tur w mózgu odpowiada­ją­cych za real­iza­cję wybranych funkcji, np. per­cepcję zmysłową lub kom­pe­tenc­je językowe. Był zwolen­nikiem funkcjon­al­iz­mu, według którego właś­ci­woś­ci men­talne są określane przez ich rolę w sys­temie poz­naw­czym. Był również zagorza­łym obrońcą naty­wiz­mu w zakre­sie struk­tu­ry i treś­ci ludzkiego umysłu, argu­men­tu­jąc prze­ci­wko roz­maitym teo­ri­om empirycznym.

Opra­cow­ała Anna Fidos

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy