Pożegnania

Zmarł Jerry Alan Fodor, wybitny amerykański filozof

29 listopada w wieku 82 lat zmarł Jerry Alan Fodor, wybitny amerykański filozof, który miał znaczący wpływ na rozwój nauk kognitywnych.

Jer­ry Alan Fodor uro­dził się 22 kwiet­nia 1935 roku w Nowym Yor­ku. Wykształ­ce­nie zdo­by­wał na Uni­wer­sy­te­cie Kolum­bii oraz Uni­wer­sy­te­cie w Prin­ce­ton, gdzie obro­nił pra­cę dok­tor­ską w 1960 roku. Następ­nie pod­jął pra­cę w Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy (MIT), wykła­da­jąc w Insty­tu­cie Filo­zo­fii i Psy­cho­lo­gii do 1986 roku. Był wie­lo­let­nim wykła­dow­cą Rut­gers Uni­ver­si­ty oraz pro­fe­so­rem na Gra­du­ate Cen­ter (CUNY). Do śmier­ci pra­co­wał jako uzna­ny nauko­wiec w dzie­dzi­nie filo­zo­fii i kogni­ty­wist­ki na Uni­wer­sy­te­cie New Jer­sey. Był auto­rem m.in. Struk­tu­ry języ­ka (1964), Języ­ka myśli (1975), Umysł nie dzia­ła w ten spo­sób (2000) oraz wie­lo­let­nim współ­au­to­rem „The Lon­don Review of Books i „The Times Lite­ra­ry Sup­ple­ment”.

Doro­bek nauko­wy Fodo­ra doty­czy głów­nie logi­ki, seman­ty­ki, psy­cho­lo­gii, antro­po­lo­gii, sztucz­nej inte­li­gen­cji oraz innych dzie­dzin zwią­za­nych z teo­rią poznania.

Jest twór­cą kon­cep­cji języ­ka myśli, któ­re­mu przy­pi­sał real­ny sta­tus, mają­cy struk­tu­rę ist­nie­ją­cą wewnątrz mózgu; bro­nił tym samym repre­zen­ta­cyj­nej teo­rii umy­słu (zgod­nie z któ­rą sta­ny men­tal­ne są rela­cja­mi obli­cze­nio­wy­mi, fizycz­nie reali­zo­wa­ny­mi w mózgu). Uzna­wa­ny rów­nież za twór­cę kon­cep­cji tzw. modu­łów umy­sło­wych, postu­lu­ją­cą ist­nie­nie względ­nie nie­za­leż­nych od sie­bie struk­tur w mózgu odpo­wia­da­ją­cych za reali­za­cję wybra­nych funk­cji, np. per­cep­cję zmy­sło­wą lub kom­pe­ten­cje języ­ko­we. Był zwo­len­ni­kiem funk­cjo­na­li­zmu, według któ­re­go wła­ści­wo­ści men­tal­ne są okre­śla­ne przez ich rolę w sys­te­mie poznaw­czym. Był rów­nież zago­rza­łym obroń­cą naty­wi­zmu w zakre­sie struk­tu­ry i tre­ści ludz­kie­go umy­słu, argu­men­tu­jąc prze­ciw­ko roz­ma­itym teo­riom empirycznym.

Opra­co­wa­ła Anna Fidos

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy