Aktualności Ogłoszenia

Zmarł Umberto Eco

Wczoraj (19 lutego) w wieku 84 lat zmarł w Mediolanie Umberto Eco, włoski filozof, mediewista, semiolog, powieściopisarz, eseista i felietonista. Sławę przyniosła mu powieść Imię Róży z 1980 r. Jego ostatnia powieść Temat na pierwszą stronę ukazała się w ubiegłym roku. Jest poświęcona mediom i przyszłości humanistyki. 

Zapisz się do naszego newslettera

Z oka­zji pre­mie­ry ostat­niej swo­jej powie­ści Eco w ubie­głym roku był w Pol­sce, gdzie m.in. otrzy­mał dok­to­rat hono­ris cau­sa Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go i spo­tkał się z czy­tel­ni­ka­mi, na któ­rym powie­dział m.in.:

Przy­szłość jest tyl­ko dla huma­ni­stów. Prze­cież przy­szłość ozna­cza pisa­nie pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych, a wyobraź­nie pobu­dza­my bar­dziej czy­ta­jąc Home­ra niż trak­tat o księgowości.

Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia w Radio­wej Dwój­ce audy­cji poświę­co­nej jego ostat­niej powie­ści. Jest dostęp­na na stro­nach radia > tutaj.

dwojka radio_4_2_1_1_8

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy