Aktualności Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole Ogłoszenia Patronaty

Zmiany w organizacji I etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej

Ze względu na zagrożenie epidemiczne zostały wprowadzone zmiany w organizacji pierwszego etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej. Najważniejsza z nich to konieczność dostarczania prac i wszelkich dokumentów jedynie drogą elektroniczną. Termin składania prac do etapu szkolnego nie uległ zmianie; przypominamy, że jest to 30 listopada, czyli już za miesiąc.

Aby wziąć udział w eta­pie szkol­nym XXXIII Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej nale­ży doko­nać samo­dziel­ne­go wybo­ru jed­ne­go z tema­tów wymie­nio­nych w aktu­al­nym Pro­gra­mie OF (tutaj znaj­dzie­cie spis tema­tów) i opra­co­wać ten temat w for­mie pra­cy pisem­nej. Pra­ca pisem­na nie powin­na prze­kra­czać obję­to­ści 20 stron znor­ma­li­zo­wa­ne­go wydru­ku kom­pu­te­ro­we­go (for­mat A4, mar­gi­ne­sy 2,5 cm, font Times New Roman 12 pkt, inter­li­nia 1,5 wiersza).

Następ­nie, jeże­li w szko­le powo­ła­na zosta­ła komi­sja szkol­na OF lub szkol­ny opie­kun Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej, nale­ży prze­słać komi­sji lub opie­ku­no­wi na wska­za­ny adres e‑mailowy:

  1. pra­cę w wer­sji elek­tro­nicz­nej (w for­ma­cie doc, docx, lub PDF) do wstęp­nej oceny
  2. skan wypeł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go For­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go uczest­ni­ka XXXIII Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej zawie­ra­ją­ce­go Oświad­cze­nie auto­ra pra­cy oraz pod­pi­sa­ną Klau­zu­lę infor­ma­cyj­ną RODO (wię­cej znaj­dzie­cie > tutaj).

Komi­sja szkol­na lub szkol­ny opie­kun Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej prze­sy­ła pra­cę uczest­ni­ka (w wer­sji elek­tro­nicz­nej) wraz ze ska­nem wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza oraz klau­zu­li infor­ma­cyj­nej na wska­za­ny adres e‑mailowy wła­ści­we­go miej­sco­wo Komi­te­tu Okrę­go­we­go w ter­mi­nie poda­nym w aktu­al­nym Pro­gra­mie OF, tzn. do 30.11.2020 r. (adre­sy e‑mailowe poda­my do poło­wy listo­pa­da br.).

Jeże­li w szko­le nie powo­ła­no komi­sji szkol­nej OF, zain­te­re­so­wa­ny uczeń może przy­stą­pić do Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej w innej szko­le, wska­za­nej przez dyrek­to­ra szko­ły, do któ­rej uczęsz­cza lub nawią­zać kon­takt e‑mailowy z wła­ści­wym Komi­te­tem Okrę­go­wym OF i swo­ją pra­cę prze­słać na jego adres (aktu­al­ne adre­sy mailo­we Komi­te­tów Okrę­go­wych OF poda­my do poło­wy listo­pa­da br.). W tym wypad­ku nale­ży prze­słać na wła­ści­wy adres e‑mailowy wszyst­kie doku­men­ty, tzn. pra­cę pisem­ną w wer­sji elek­tro­nicz­nej (w for­ma­cie doc, docx lub PDF) oraz skan wypeł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go  For­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go uczest­ni­ka XXXIII Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej zawie­ra­ją­ce­go Oświad­cze­nie auto­ra pra­cy oraz skan pod­pi­sa­nej Klau­zu­lę infor­ma­cyj­ną RODO do 30.11.2020 r.


Źró­dło: Pol­skie Towa­rzy­stwo Filozoficzne

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy