Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole Ogłoszenia Olimpiada Filozoficzna Patronaty

Znamy aktualne adresy e‑mailowe Komitetów Okręgowych XXXIII Olimpiady Filozoficznej

Ze względu na zagrożenie epidemiczne prace pisemne oraz skan formularza zgłoszeniowego wraz ze skanem klauzuli informacyjnej RODO potrzebne do udziału w pierwszym etapie XXXIII Olimpiady Filozoficznej można dostarczać jedynie drogą elektroniczną. Poniżej publikujemy adresy e-mailowe Komitetów Okręgowych OF, do których powinny dotrzeć wspomniane dokumenty.

Jeże­li w szko­le powo­ła­na zosta­ła komi­sja szkol­na OF lub szkol­ny opie­kun Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej, nale­ży prze­słać komi­sji lub opie­ku­no­wi na wska­za­ny adres e‑mailowy:

 1. pra­cę w wer­sji elek­tro­nicz­nej (w for­ma­cie doc, docx, lub PDF) do wstęp­nej oceny
 2. skan wypeł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go For­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go uczest­ni­ka XXXIII Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej zawie­ra­ją­ce­go Oświad­cze­nie auto­ra pra­cy oraz pod­pi­sa­ną Klau­zu­lę infor­ma­cyj­ną RODO (wię­cej znaj­dzie­cie > tutaj).

Komi­sja szkol­na lub szkol­ny opie­kun Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej prze­sy­ła pra­cę uczest­ni­ka (w wer­sji elek­tro­nicz­nej) wraz ze ska­nem wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza oraz klau­zu­li infor­ma­cyj­nej na wska­za­ny adres e‑mailowy wła­ści­we­go miej­sco­wo Komi­te­tu Okrę­go­we­go w ter­mi­nie poda­nym w aktu­al­nym Pro­gra­mie OF, tzn. do 30.11.2020 r.

Jeże­li w szko­le nie powo­ła­no komi­sji szkol­nej OF, zain­te­re­so­wa­ny uczeń może przy­stą­pić do Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej w innej szko­le, wska­za­nej przez dyrek­to­ra szko­ły, do któ­rej uczęsz­cza lub nawią­zać kon­takt e‑mailowy z wła­ści­wym Komi­te­tem Okrę­go­wym OF i swo­ją pra­cę prze­słać na jego adres. W tym wypad­ku nale­ży prze­słać na wła­ści­wy adres e‑mailowy wszyst­kie doku­men­ty, tzn. pra­cę pisem­ną w wer­sji elek­tro­nicz­nej (w for­ma­cie doc, docx lub PDF) oraz skan wypeł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go  For­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go uczest­ni­ka XXXIII Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej zawie­ra­ją­ce­go Oświad­cze­nie auto­ra pra­cy oraz skan pod­pi­sa­nej Klau­zu­lę infor­ma­cyj­ną RODO do 30.11.2020 r.

Oto lista aktu­al­nych adre­sów KO:

KOOF w Białymstoku of.bialystok@gmail.com
KOOF w Bielsku-Białej koofbielskobiala@onet.pl
KOOF w Częstochowie koof.czestochowa@gmail.com
KOOF Dol­no­ślą­ski olimpiada.filozoficzna@uwr.edu.pl
KOOF w Gdańsku of.gdansk@gmail.com
KOOF w Katowicach t.dreinert@interia.pl
KOOF w Kielcach olimpiada.filozoficzna.kielce@gmail.com
KOOF w Krakowie olimpiada.filozoficzna.krakow@gmail.com
KOOF Kujaw­sko-Pomor­skie kinga72@umk.pl 
KOOF w Lublinie marcin.rzadeczka@umcs.pl 
KOOF w Łodzi olimpiada.filozoficzna.lodz@gmail.com
KOOF w Olsztynie koofolsztyn@gmail.com
KOOF w Opolu olimpiada.filozoficzna@gmail.com
KOOF w Poznaniu olimpiada.filozofia@gmail.com
KOOF w Radomiu info@edukacja2001.pl
KOOF w Rzeszowie joannamr@ur.edu.pl 
KOOF w Siedlcach olimpiada.siedlce@gmail.com
KOOF w Skierniewicach janusa1@poczta.onet.pl
KOOF w Szczecinie olimpfilszczecin@gmail.com 
KOOF w Warszawie koofwaw@gmail.com
KOOF w Zie­lo­nej Górze p.walczak@ifil.uz.zgora.pl

 


Źró­dło: Pol­skie Towa­rzy­stwo Filozoficzne

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Czy olim­pia­da inna niż filo­zo­ficz­na może pro­wa­dzić do: roz­stro­ju ner­wo­we­go, inte­lek­tu­al­nej implo­zji czy ato­mi­za­cji umy­sło­wej?! Lub cięż­kiej i głę­bo­kiej depre­sji albo dege­ne­ra­cji społecznej?!”.
  =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)
  Zapewne…
  O:-) 😀 :O :-! 🙂 😉 =-O
  Zatem obcuj­cie z filozofią!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy