Olimpiada Filozoficzna

Znamy laureatów lubelskich zawodów okręgowych XXXIII Olimpiady Filozoficznej

W ostatnią sobotę (6 marca) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników lubelskich zawodów okręgowych 33. Olimpiady Filozoficznej. Redakcja magazynu „Filozofuj!”, patrona medialnego OF, przyglądała się zawodom w okręgu lubelskim, a także znalazła się wśród fundatorów nagród.

Zawo­dy okrę­go­we są dru­gim eta­pem Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej. W tym roku roz­ło­żo­ne zosta­ły na dwa ter­mi­ny. W okrę­gu lubel­skim część pisem­na mia­ła miej­sce 13 lute­go, a część ust­na 3 mar­ca. Obie czę­ści, ze wzglę­du na sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną, zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne zdal­nie za pomo­cą plat­for­my Zoom.

Z lubel­skie­go okrę­gu nomi­na­cję do zawo­dów cen­tral­nych uzy­ska­ły 4 oso­by spo­śród 21 uczestników:

1. miej­sce – Sta­ni­sław Szul­ga (III Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Unii Lubel­skiej w Lublinie)
2. miej­sce – Klau­dia Jan­cza­rek (I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. S. Sta­szi­ca w Lublinie)
3. miej­sce – Łukasz Anto­niak (I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. S. Sta­szi­ca w Lublinie)
4. miej­sce – Karo­li­na Nurzyń­ska (III Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Unii Lubel­skiej w Lublinie)

Wszyst­kim ser­decz­nie gratulujemy!


A jak to wyglą­da­ło w pozo­sta­łych okrę­gach? Zachę­ca­my (przede wszyst­kim pozo­sta­łe Komi­te­ty Okrę­go­we) do prze­sy­ła­nia swo­ich rela­cji z zawo­dów II stop­nia: redakcja@filozofuj.eu. Chęt­nie je opublikujemy!


Przy­po­mnij­my, na czym pole­ga­ły zawo­dy okrę­go­we. Skła­da­ły się z dwóch części:

  • Pierw­sza część pole­ga­łą na samo­dziel­nym napi­sa­niu ese­ju na jeden spo­śród trzech tema­tów, zapro­po­no­wa­nych do wybo­ru. Na jego napi­sa­nie uczeń miał 150 min. Za tę część uczest­nik mógł uzy­skać max. 50 pkt.
  • W dru­giej czę­ści uczest­ni­cy bra­li udział w egza­mi­nie ust­nym. Za tę część uczest­nik mógł uzy­skać max. 50 pkt.

Obie czę­ści eli­mi­na­cji oce­nia­ne były przez dwóch juro­rów wyzna­czo­nych przez Komi­te­ty Okrę­go­wy (KOOF). Aby zostać reko­men­do­wa­nym do fina­łu, uczest­nik musiał uzy­skać co naj­mniej 20 punk­tów za każ­dą część eli­mi­na­cji, w sumie zaś za całość eli­mi­na­cji okrę­go­wych 60 pkt.

Kwa­li­fi­ka­cja do zawo­dów cen­tral­nych ma cha­rak­ter dwu­stop­nio­wy. Pierw­szy etap sta­no­wi reko­men­da­cja KOOF, dru­gi to pro­ces kwa­li­fi­ka­cji prze­pro­wa­dzo­ny przez Komi­sję Kwa­li­fi­ku­ją­cą powo­ła­ną przez prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­tet Głów­ny OF (KGOF). Komi­sja kwa­li­fi­ku­ją­ca obra­du­je pod kie­run­kiem wska­za­ne­go człon­ka KGOF. Komi­sja kwa­li­fi­ku­ją­ca doko­nu­je for­mal­nej i mery­to­rycz­nej oce­ny doku­men­ta­cji uczest­ni­ka nade­sła­nej przez Komi­te­ty Okręgowe.

W skład Komi­te­tu Okrę­go­we­go Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej w Lubli­nie wchodzą:

dr hab. Andrzej Łuka­sik, prof. nadzw. UMCS – przewodniczący;
dr Mar­cin Try­bu­lec (UMCS) – wiceprzewodniczący;
dr hab. Mario­la Kuszyk-Byt­niew­ska (UMCS) – czło­nek komi­te­tu oraz recenzent;
dr Piotr Lip­ski (KUL) – recenzent;
dr Mar­cin Rzą­decz­ka (UMCS) – sekretarz;
dr hab. Andrzej Kapu­sta, prof. UMCS – czło­nek komitetu.


Jako patron medial­ny i spon­sor, ufun­do­wa­li­śmy rocz­ną pre­nu­me­ra­tę maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” dla zdo­byw­cy 4. miej­sca tego eta­pu Olim­pia­dy. Nagro­dy prze­wi­du­je­my rów­nież dla zwy­cięz­ców eta­pu cen­tral­ne­go, któ­ry obę­dzie się 17 kwiet­nia br.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy