Konkursy Ogłoszenia

Znamy laureatów zawodów okręgowych 31. Olimpiady Filozoficznej [Lublin]

W ubiegłą sobotę (2 marca) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom zawodów okręgowych 31. Olimpiady Filozoficznej. Redakcja magazynu „Filozofuj!”, patrona medialnego OF, przyglądała się zawodom w okręgu lubelskim, a także znalazła się wśród fundatorów nagród.

Zapisz się do naszego newslettera

Zawody okrę­gowe są drugim etapem OF (pier­wszy etap – szkol­ny – pole­ga na napisa­niu ese­ju na jeden z podanych wcześniej tem­atów – zob. tutaj). Odbyły się one 16 lutego.

Zawody lubelskie

Z lubel­skiego okręgu nom­i­nację do zawodów cen­tral­nych uzyskało 9 osób:

1. miejsce — Bartłomiej Wyszyńs­ki (XXI Liceum im. St. Kost­ki w Lublin­ie)
2. miejsce — Katarzy­na Kowal­czyk (I Liceum im. W. Broniewskiego w Świd­niku)
3. miejsce (ex aequo) — Alek­san­dra Kułak (I Liceum im. Stasz­i­ca w Lublin­ie)
3. miejsce (ex aequo) — Wik­to­ria Szy­mańs­ka (I Liceum im. Stasz­i­ca w Lublin­ie)
4. miejsce — Tymon Fre­lik (Między­nar­o­dowe Liceum im I.J. Paderewskiego w Lublin­ie)
5. miejsce — Karoli­na Flis (Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im Królowej Jad­wi­gi)
6. miejsce — Katarzy­na Błaszczak (I Liceum im. Stasz­i­ca w Lublin­ie)
7. miejsce — Tomasz Kalisi­ak (I Liceum im. Stasz­i­ca w Lublin­ie)
8. miejsce — Natalia Litwin (I Liceum im. Stasz­i­ca w Lublin­ie)

Trze­ba przyz­nać, że zawody zostały zor­ga­ni­zowane wzorowo, a poziom w tym roku – jak pod­kreślali członkowie lubel­skiego Komite­tu Okrę­gowego OF (KOOF) – był bard­zo wyso­ki. Postara­no się o miłą atmos­ferę i bard­zo atrak­cyjne nagrody. Zwycięz­ca otrzy­mał lap­topa, a pozostałe oso­by na podi­um – table­ty. Nie zabrakło także nagród dla pozostałych lau­re­atów – otrzy­mali oni dużo nagród książkowych oraz – oso­by, które upla­sowały się tuż poza podi­um – prenu­mer­atę roczną mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.

Serdecznie grat­u­lu­je­my wszys­tkim rekomen­dowanym do finału OF! Odbędzie się on 13 kwiet­nia 2019 w Warsza­w­ie. Będziemy za Was trzy­mać kciu­ki. Filo­zo­fu­j­cie!

Wśród spon­sorów zwodów okrę­gowych w Lublin­ie znaleźli się:

1. Urząd Mias­ta Lublin (reprezen­towany przez dyrek­to­ra dra Mar­iusza Sagana)
2. Fun­dac­ja Pro­mocji Eduka­cyjnej ORYLION
3. Cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!”
4. Wydawnict­wo Aletheia
5. Wydawnict­wo PWN

Patronat mery­to­ryczny:

1. Insty­tut Filo­zofii UMCS w Lublin­ie (reprezen­towany przez dyrek­to­ra dra hab. Andrze­ja Łukasi­ka, prof. UMCS)
2. Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Lublin­ie (reprezen­towane przez preze­sa prof. dra hab. Mar­ka Het­mańskiego)

W skład Komite­tu Okrę­gowego Olimpiady Filo­zoficznej w Lublin­ie wchodzą:

  1. dr hab. Andrzej Łukasik, prof. nadzw. UMCS — prze­wod­niczą­cy;
  2. dr Marcin Try­bulec (UMCS) – wiceprze­wod­niczą­cy oraz recen­zent;
  3. dr Piotr Lip­s­ki (KUL) — recen­zent;
  4. dr Marcin Rządecz­ka (UMCS) – sekre­tarz;
  5. dr hab. Andrzej Kapus­ta, prof. UMCS — członek komite­tu
  6. dr hab. Mar­i­o­la Kuszyk-Byt­niews­ka (UMCS) — członek komite­tu

A jak to wyglą­dało w pozostałych okrę­gach? Zachę­camy (przede wszys­tkim pozostałe Komite­ty Okrę­gowe) do przesyła­nia swoich relacji z zawodów II stop­nia: redakcja@filozofuj.eu. Chęt­nie je opub­liku­je­my!


Na czym polegają zawody okręgowe

Przy­pom­ni­jmy, na czym pole­ga­ją zawody okrę­gowe.

Mają one charak­ter egza­minu pisem­nego. Składa­ją się z dwóch częś­ci:

  • Pier­wsza część pole­ga na samodziel­nym napisa­niu ese­ju na jeden spośród trzech tem­atów, zapro­ponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń ma 150 min. Za tę część uczest­nik może uzyskać max. 50 pkt.
  • W drugiej częś­ci uczest­ni­cy rozwiązu­ją test, na który składa­ją się zada­nia wielokrot­nego wyboru i zada­nia otwarte. Na jego rozwiązanie uczeń ma 90 min. Za tę część uczest­nik może uzyskać max. 50 pkt.

Obie częś­ci elim­i­nacji pisem­nych oce­ni­ane są przez 2 jurorów wyz­nac­zonych przez Komite­ty Okrę­gowy (KOOF). Aby zostać rekomen­dowanym do finału, uczest­nik musi uzyskać co najm­niej 20 pkt za każdą część elim­i­nacji, w sum­ie zaś za całość elim­i­nacji okrę­gowych 60 pkt.

Kwal­i­fikac­ja do zawodów cen­tral­nych ma charak­ter dwustop­niowy. Pier­wszy etap stanowi rekomen­dac­ja KOOF, dru­gi to pro­ces kwal­i­fikacji przeprowad­zony przez Komisję Kwal­i­fiku­jącą powołaną przez prze­wod­niczącego Komitet Główny OF (KGOF). Komis­ja kwal­i­fiku­ją­ca obradu­je pod kierunk­iem wskazanego człon­ka KGOF. Komis­ja kwal­i­fiku­ją­ca dokonu­je for­mal­nej i mery­to­rycznej oce­ny doku­men­tacji uczest­ni­ka nadesłanej przez Komite­ty Okrę­gowe.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy