Filozofia w szkole Konkursy

Znamy tematy prac pisemnych XXXIII Olimpiady Filozoficznej

Znamy tematy prac pisemnych etapu szkolnego 33. edycji Olimpiady Filozoficznej! Dwanaście tematów czeka na miłośników mądrości, którzy do 30 listopada 2020 powinni przedstawić prace pisemne. W roku Romana Ingardena nie mogło zabraknąć tematu z nim związanego, a oprócz tego znalazł się m.in. temat będący mariażem poglądów Leszka Kołakowskiego na zło z kwestią koronawirusa. Ciekawi, jakie jeszcze tematy zaproponowano? Zachęcamy do lektury wpisu. Nasz magazyn – jak co roku – patronuje Olimpiadzie i wspiera Olimpijczyków.

Wybierz i opra­cuj w for­mie pisem­nej jeden z poda­nych niżej tem­atów, a następ­nie złóż pra­ce dyrek­torowi szko­ły, opie­ku­no­wi lub sekre­tar­zowi właś­ci­wego Komite­tu Okrę­gowego Olim­pia­dy do dnia 30 listopa­da 2020 r.

Zain­tere­sowanych wzię­ciem udzi­ału w OF zachę­camy do lek­tu­ry nasze­go mag­a­zynu (wszys­tkie wyda­nia są dostęp­ne > tutaj), w szczegól­noś­ci tym, któ­rzy wybio­rą tem­aty 1. i 12., pole­camy numer Obli­cza spra­wie­dli­wo­ści, tym, któ­rzy wybio­rą tem­at 3., pole­camy numer Uto­pie (w szcze­gól­no­ści tekst Pio­tra Bił­go­raj­skie­go Wyobraź­nia w służ­bie nie­moż­li­we­go), tym, któ­rzy wybio­rą tem­at 4., pole­camy numer Esen­cja pięk­na, tym, któ­rzy wybio­rą tem­at 6., pole­camy nume­ry Praw­da, Uto­pie, tym, któ­rzy wybio­rą tem­at 4., pole­camy numer Nowy czło­wiek?, zaś dla tych, któ­ry są zain­tere­sowani tem­atem 11., pole­camy zwłasz­cza doda­tek do nume­ru Uto­pie, któ­ry jest poświę­co­ny twór­czo­ści Roma­na Ingar­de­na, ci, któ­rzy wybio­rą temat 5., niech wypa­tru­ją nume­ru pt. Zło, któ­ry uka­że się na począt­ku wrze­śnia 2020.


Tematy prac pisemnych etapu szkolnego

 1. Kie­dy i w jaki spo­sób demo­kra­cja może pro­wa­dzić do populizmu?
  Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Agniesz­ka Nogal
  Suge­stie bibliograficzne:Platon, Pań­stwo, ks. VIII, róż­ne wyda­nia; tegoż, Gor­giasz, róż­ne wyda­nia; tegoż, Poli­tyk, róż­ne wyda­nia; Rous­se­au, O umo­wie spo­łecz­nej, ks. III, War­sza­wa 2002; A. de Tocqu­evil­le, O demo­kra­cji w Ame­ry­ce, Cz. IV, War­sza­wa 1976; J. Pakul­ski, Popu­lizm i per­spek­ty­wa elit http://conciliumcivitas.pl/populizm-i-perspektywa-elity/; E. Lac­lau, Rozum popu­li­stycz­ny, Wro­cław 2009.
 1. Usto­sun­kuj się do roz­wa­żań nad pro­ble­mem winy autor­stwa Kar­la Jaspersa
  Opie­kun nauko­wy: dr Paweł Wójs
  Suge­stie bibliograficzne:
  Jaspers, Pro­blem winy. O poli­tycz­nej odpo­wie­dzial­no­ści Nie­miec, War­sza­wa 2018; K. Jaspers, Sytu­acje gra­nicz­ne [w:] R. Rudziń­ski Jaspers, War­sza­wa 1978, s. 186–198 i Wina, tam­że, s. 232–236; Cz. Pie­cuch, Czło­wiek w sytu­acjach gra­nicz­nych w uję­ciu Kar­la Jasper­sa, Znak 9/346, 1983; Z. Kra­sno­dęb­ski, Wina, oczysz­cze­nie, odzy­ska­na suwe­ren­ność [w:] Teo­lo­gia poli­tycz­na 1 2003/2004 „Spra­wie­dli­wość, miło­sier­dzie, zdra­da”, s. 78–92.
 1. Czy za pomo­cą wyobraź­ni moż­na poznać świat? Wyobraź­nia jako wła­dza poznaw­cza w filo­zo­fii i kognitywistyce
  Opie­kun nauko­wy: dr Kata­rzy­na Kuś
  Suge­stie bibliograficzne:
  Ary­sto­te­les O duszy, ks. II rozdz. 1–3, ks. III, rozdz. 3–5 i 8, War­sza­wa 1972; D. Hume, Trak­tat o natu­rze ludz­kiej”, ks I, cz 1, sek­cja 3; księ­ga 1, część 3, sek­cja 5, War­sza­wa 1963; T. Maru­szew­ski, Wyobraź­nia [w:] Psy­cho­lo­gia pozna­nia, Gdańsk 2011, s. 267–314; G. Ryle, Czym jest umysł?, War­sza­wa 1970; J‑P Sar­tre, Wyobraź­nia, Kra­ków 1998; Z. Pyly­shyn, Spór o wyobraź­nię: medium ana­lo­go­we czy wie­dza ukry­ta? [w:] “Psy­cho­lo­gia poznaw­cza w ostat­nich deka­dach XX wie­ku”, Gdańsk 2007, s. 366–408.
 1. Sztu­ka współ­cze­sna wobec zagro­że­nia klimatycznego
  Opie­kun nauko­wy: dr hab. Mate­usz Salwa
  Suge­stie bibliograficzne:
  M. Bak­ke, Bio-trans­fi­gu­ra­cje. Sztu­ka i este­ty­ka post-huma­ni­zmu, Poznań 2012; E. Biń­czyk, Epo­ka czło­wie­ka: reto­ry­ka i marazm antro­po­ce­nu, War­sza­wa 2018; J. Fie­dor­czuk, Cyborg w ogro­dzie. Wstęp do eko­kry­ty­ki, Gdańsk 2015; J. Jeśman, Żywa sztu­ka: wie­lo­wy­mia­ro­wość bio­ar­tu w kon­tek­ście post­hu­ma­ni­stycz­nym, War­sza­wa 2015; W. Tybur­ski, Dys­cy­pli­ny huma­ni­stycz­ne i eko­lo­gia, Toruń 2013; K. Woj­cie­chow­ski (red.), Eko­kry­ty­ka, Poznań 2018.
 1. Czy i w jaki spo­sób, Two­im zda­niem, moż­na zasto­so­wać kon­cep­cję zła roz­wi­nię­tą w filo­zo­fii Lesz­ka Koła­kow­skie­go do  takich zja­wisk, jak współ­cze­sna pan­de­mia koronawirusa?
  Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Bar­ba­ra Markiewicz
  Pra­ce podej­mu­ją­ce to zagad­nie­nie bio­rą udział w kon­kur­sie o nagro­dę im Lesz­ka Koła­kow­skie­go. Regu­la­min kon­kur­su dostęp­ny na stro­nie olimpiad@ifis.pan.waw.pl.
  Suge­stie bibliograficzne:
  L. Koła­kow­ski, Czy dia­beł może być zba­wio­ny?, War­sza­wa 1982; L. Koła­kow­ski, Baj­ki róż­ne, róż­ne wyda­nia; Vol­ta­ire, Kan­dyd, czy­li opty­mizm, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kandyd/; I. Kant, Reli­gia w obrę­bie same­go rozu­mu, cz. I, róż­ne wyda­nia; R. Safran­ski, Zło. Dra­mat wol­no­ści, róż­ne wyda­nia; M. Sznaj­der­man, Zara­za. Mito­lo­gia dżu­my, cho­le­ry i AIDS, 1994; B. Mar­kie­wicz, Śmierć filo­zo­fa w: Żywe obra­zy, War­sza­wa 1994.
 1. Czy fik­cja może być prawdziwa?
  Opie­kun nauko­wy: dr hab. Tomasz Puczyłowski
  Suge­stie bibliograficzne:
  H.-N. Casta­ñe­da (1991), O zasad­ni­czych związ­kach mię­dzy fik­cją i rze­czy­wi­sto­ścią. [w:] Onto­lo­gia fik­cji, red. J. Paśni­czek, War­sza­wa 1991, s. 101–136; W. Chań­ska (1997), Czy fik­cja może być praw­dzi­wa?, „Filo­zo­fia Nauki” 5/4, 15–33; R. Ingar­den (1957), O tzw. „praw­dzie” w lite­ra­tu­rze, [w:] Stu­dia z este­ty­ki, t. 1, War­sza­wa 1957, s. 329–439; J. Paśni­czek (1991), Pro­ble­my logi­ki fik­cji, [w:] Z. Muszyń­ski (red.) Język, zna­cze­nie, rozu­mie­nie, rela­ty­wizm. War­sza­wa: Pol­skie Towa­rzy­stwo Semio­tycz­ne, s. 171–184; J. Pelc (1960), O war­to­ści logicz­nej i cha­rak­te­rze aser­tyw­nym zdań w dzie­le lite­rac­kim, „Este­ty­ka”, R. 1, s. 97–128; M. Porę­ba (2018), Fik­cja jako pro­blem filo­zo­ficz­ny, [w:] Myśle­nie dziś (V‑VI) Fik­cja, War­sza­wa; M. Prze­łęc­ki (1996), Poznaw­cza war­tość sztu­ki, [w:] Poza gra­ni­ca­mi nauki. War­sza­wa: Pol­skie Towa­rzy­stwo Semio­tycz­ne, 1996.

Zob. wywiady z Mirą Zyśko, Karoliną Bassą, Olgą ŻyminowskąDawidem Górasem – zwycięzcami poprzednich edycji OF.


 1. Sta­tus moral­ny robo­tów. Kie­dy wyłą­cze­nie maszy­ny było­by morderstwem?
  Opie­kun nauko­wy: dr Emi­lia Kaczmarek
  Suge­stie bibliograficzne:
  M. A. War­ren, Sta­tus moral­ny. Obo­wiąz­ki wobec osób i innych istot żywych, Łódź 2019; N. Bostrom, Super­in­te­li­gen­cja. Sce­na­riu­sze, stra­te­gie, zagro­że­nia, Helion 2016; H. Frank­furt, Wol­ność woli i poję­cie oso­by w: “Filo­zo­fia moral­no­ści: Posta­no­wie­nie i odpo­wie­dzial­ność moral­na”, J. Hołów­ka (red.), War­sza­wa, 1997; P. Sin­ger, Zwie­rzę­ta i ludzie jako isto­ty rów­ne sobie, „Ety­ka” 18 (1980), s. 49–61; R. Cam­pa, Kodek­sy etycz­ne robo­tów: zagad­nie­nie kon­tro­li spra­wo­wa­nej przez czło­wie­ka, „Pomia­ry Auto­ma­ty­ka Robo­ty­ka” 3/2011; James F. Chil­dress, Chap­ter 1. Methods in Bio­ethics, [in:] Oxford Hand­bo­ok of Bio­ethics, ed. Ste­in­bock, pp. 15 – 42; Sta­te­ment on Arti­fi­cial Intel­li­gen­ce, Robo­tics and ‘Auto­no­mo­us’ Sys­tems Euro­pe­an Gro­up on Ethics in Scien­ce and New Tech­no­lo­gies, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dfebe62e-4ce9-11e8-be1d-01aa75ed71a1
 2. Czy głu­po­ta jest bra­kiem mądro­ści? Roz­patrz pro­blem w odwo­ła­niu do zna­nych ci kon­cep­cji filozoficznych
  Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Mar­cin Zdrenka
  Suge­stie bibliograficzne:
  M. T. Zdren­ka, Powi­no­wac­two zła i głu­po­ty, [w:] Kon­cep­cje i pro­ble­my filo­zo­fii zła, red. R. Wiśniew­ski, M. Jara­now­ski, Toruń 2009; J. Dobro­wol­ski, Filo­zo­fia głu­po­ty, War­sza­wa 2007; R. Musil, O głu­po­cie, [w:] tegoż, Czło­wiek mate­ma­tycz­ny i inne ese­je, War­sza­wa 1995; J. Miziń­ska, Głu­po­ta a bez­myśl­ność, „Anna­les Uni­ver­si­tas Mariae Curie-Skło­dow­ska” 1994 vol XIX nr 3, s. 21–33; H. Arendt, Eich­mann w Jero­zo­li­mie. Rzecz o banal­no­ści zła, Kra­ków 1987; C. Wodziń­ski, Heideg­ger i pro­blem zła, War­sza­wa 1994; H. Elzen­berg, War­tość i czło­wiek, Toruń 2005; Głu­po­ta. Nie­ofi­cjal­na bio­gra­fia, wybór J.-F. Mar­mion, Wro­cław 2019.
 1. Czas, wiecz­ność i stwo­rze­nie świa­ta w filo­zo­fii sta­ro­żyt­nej i średniowiecznej
  Opie­kun nauko­wy: dr hab. Tomasz Tiuryn
  Suge­stie bibliograficzne:
  Pla­ton, Tima­jos, 27c-52d, róż­ne wyda­nia;  Ary­sto­te­les, Meta­fi­zy­ka, ks. XII, rozdz. 6–7, róż­ne wyda­nia; Filon z Alek­san­drii, O stwo­rze­niu świa­ta, par. 1–46, 53–89, 128–150, [w:] ten­że: Pisma: O stwo­rze­niu świa­ta, War­sza­wa 1986; Teo­fil z Antio­chii, List do Auto­li­ka, ks. II, rozdz. 4, [w:] Pierw­si apo­lo­ge­ci grec­cy, (oprac.) J. Naumo­wicz, Kra­ków 2004; Ory­ge­nes, O zasa­dach, ks. II. Rozdz. 1, War­sza­wa 1979; św. Augu­styn, Wyzna­nia, ks. XIXII, róż­ne wyda­nia; św. Bona­wen­tu­ra, O stwo­rze­niach świa­ta, Pisma asce­tycz­no-mistycz­ne, War­sza­wa 1984;  Tomasz z Akwi­nu, Kwe­stie o mocy Boga (2011), i O wiecz­no­ści świa­ta (War­sza­wa 2003);  F. Cople­ston, Histo­ria, tom II, rozdz. 6, róż­ne wyda­nia;  E. Gil­son, Duch filo­zo­fii śre­dnio­wiecz­nej, roz­dzia­ły 4–5, War­sza­wa 1959.
 1. Szczę­ście i cel życia ludz­kie­go według myśli­cie­li sta­ro­żyt­nych i średniowiecznych
  Opie­kun nauko­wy:  prof. dr hab. Krzysz­tof Łapiński
  Suge­stie bibliograficzne:
  Pla­ton, Obro­na Sokra­te­sa, róż­ne wyda­nia; Ary­sto­te­les, Zachę­ta do filo­zo­fii, róż­ne wyda­nia; Dio­ge­nes Laer­tios, Żywo­ty i poglą­dy słyn­nych filo­zo­fów, ks. X, Epi­kur, róż­ne wyda­nia;  Sene­ka, Dia­lo­gi, War­sza­wa 1998; Marek Aure­liusz, Roz­my­śla­nia, róż­ne wyda­nia; Por­fi­riusz, List do Mar­cel­li, Kra­ków 2006; Boecjusz, O pocie­sze­niu, róż­ne wyda­nia; Bona­wen­tu­ra, Dro­ga duszy do Boga, 2001; P. Hadot, Czym jest filo­zo­fia sta­ro­żyt­na?, War­sza­wa 1995; W.K.C. Guth­rie, Sokra­tes, War­sza­wa 2000; W. Seń­ko, Jak rozu­mieć filo­zo­fię śre­dnio­wiecz­ną?, War­sza­wa 1993; R. Hein­zmann, Filo­zo­fia śre­dnio­wie­cza, róż­ne wydania.
 1. Czy zga­dzasz się z twier­dze­niem Roma­na Ingar­de­na, że „gdy­by nie ist­nia­ły żad­ne war­to­ści pozy­tyw­ne i nega­tyw­ne oraz zacho­dzą­ce mię­dzy nimi związ­ki […], wte­dy w ogó­le nie mogła­by ist­nieć żad­na praw­dzi­wa odpo­wie­dzial­ność…”?  (z oka­zji 50 rocz­ni­cy śmierci).
  Opie­kun nauko­wy: prof. dr hab. Paweł Łuków
  Suge­stie bibliograficzne:
  R. Ingar­den, Ksią­żecz­ka o czło­wie­ku, War­sza­wa 1998; R. Ingar­den, Wykła­dy z ety­ki, War­sza­wa, 1989; P. Duchliń­ski, red., Dzie­dzic­two ety­ki współ­cze­snej: aksjo­lo­gia i ety­ka Roma­na Ingar­de­na i jego uczniów : stu­dia i roz­pra­wy, Kra­ków  2015; J. Hołów­ka, red. Filo­zo­fia moral­no­ści: posta­no­wie­nie i odpo­wie­dzial­ność moral­na, War­sza­wa 1997; A. Jedy­nak, Odpo­wie­dzial­ność w glo­bal­nej wio­sce, War­sza­wa 2008;  I. Ber­lin,  Dwie kon­cep­cje wol­no­ści i inne ese­je, War­sza­wa.
 1. Czy poli­ty­ka jest racjo­nal­na? Roz­wiń temat w odnie­sie­niu do zna­nych Ci kon­cep­cji filozoficznych.
  Opie­kun nauko­wy: dr hab. Rafał Wonicki
  Suge­stie bibliograficzne:
  Caplan, Mit racjo­nal­ne­go wybor­cy, War­sza­wa 2017, roz. 1,2,4,5, ;M. Oake­shott, racjo­na­lizm w poli­ty­ce w: Wie­ża babel i inne ese­je, War­sza­wa 1999. Pla­ton, Pań­stwo, ks. IV, róż­ne wyda­nia; Poli­tyk, róż­ne wyda­nia;.I. Kant, O porze­ka­dle, Toruń 1995, cz II; F. A. von Hay­ek, Dro­ga do znie­wo­le­nia, Kra­ków 2003, roz. II, III, IV; J. Haber­mas, Faktycz­ność i obo­wią­zy­wa­nie: teo­ria dys­kur­su wobec zagad­nień pra­wa i demo­kra­tycz­ne­go pań­stwa praw­ne­go, War­sza­wa 2005, roz. IV, VII; J. Mikla­szew­ska, Liber­ta­riań­skie kon­cep­cje wol­no­ści i wła­sno­ści, Kra­ków 1994, roz. 3; H. Arendt, Kon­dy­cja ludz­ka, War­sza­wa 2000, roz. VI; Machia­vel­li, Ksią­żę, roz. XV-XXV, róż­ne wyda­nia; T. Buk­siń­ski, Racjo­nal­ność współ­dzia­łań. Szki­ce z filo­zo­fii poli­ty­ki, Poznań 1996; M. Nuss­baum, Poli­ti­cal Emo­tions, Harvard Uni. Press, 2013, roz. 10, 11; J. Rawls, Libe­ra­lizm poli­tycz­ny War­sza­wa 1998, wykład II, V; A. MacIn­ty­re, Czy­ja spra­wie­dli­wość? Jaka racjo­nal­ność?, War­sza­wa 2007, roz. I, XVIII; Filo­zo­fia poli­ty­ki, Jakub­kow­ski, War­sza­wa 2005. Prze­wod­nik po współ­cze­snej filo­zo­fii poli­tycz­nej, red. Goodin R.E., Pet­tit, Ph., tłum. C. Cie­śliń­ski, M. Porę­ba, 1998.

Plik PDF do pobrania.


War­to zapo­znać się z regu­la­mi­nem Olim­pia­dy. Posta­ra­my się na bie­żą­co infor­mo­wać o tema­ty­ce eli­mi­na­cji i wska­zów­kach biblio­gra­ficz­nych (tek­stach, z któ­ry­mi war­to się zapo­znać przy pisa­niu pra­cy na powyż­sze tematy).

Infor­ma­cje te moż­na zna­leźć też w biu­le­ty­nie „Olim­pia­da filo­zo­ficz­na” oraz na stro­nie Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go – orga­ni­za­to­ra Olimpiady.

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Bez obra­zy, lecz powyż­sze tema­ty aż trą­cą i tchną jakąś dziw­ną zacho­waw­czo­ścią, bez­piecz­niac­twem, modą, ogól­ny­mi, współ­cze­sny­mi i powszech­ny­mi tren­da­mi myślo­wy­mi a tak­że poli­tycz­ną popraw­no­ścią /PC/. Więc aż pro­si­ło­by się o więk­szy pazur, zaczep­kę czy nawet o pro­wo­ka­cję inte­lek­tu­al­ną! To nowa matu­ra bis?!
  Co na to np. prof. J. Woleński?!

  • Demo­kra­cja con­tra populizm?!
   Sztu­ka współczesna/zagrożenie klimatyczne?!
   Polityka/racjonalizm?!
   Sta­tus moral­ny robotów/morderstwo?!
   Fikcja/prawdziwość?!
   LK/koronny wiarus?!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy