Konkursy Nagrody i wyróżnienia Olimpiada Filozoficzna Patronaty Wydarzenia

Znamy zwycięzców 33. Olimpiady Filozoficznej

Katarzyna Kubik z Krakowa została zdobywczynią pierwszego miejsca tegorocznej, 33. edycji Olimpiady Filozoficznej. W tę sobotę 17 kwietnia odbyły się zawody centralne, po zakończeniu których poznaliśmy wszystkich zwycięzców. Redakcja magazynu „Filozofuj!”, patrona medialnego OF, składa im serdeczne gratulacje.

W tym roku wyjąt­ko­wo, ze wzglę­du na stan epi­de­mii, Kon­kurs odbył się w try­bie zdal­nym. Zawo­dy eta­pu cen­tral­ne­go 33. OF roz­po­czę­ły się 17 kwiet­nia o godzi­nie 9:00 i były pro­wa­dzo­ne za pośred­nic­twem 3 plat­form: Zoom, Teams i Google Meets (pisa­li­śmy o tym > tutaj).


19 kwiet­nia o g. 19.00 zaś odby­ło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie 33. Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej, rów­nież w for­mie zdal­nej. Orga­ni­za­to­rzy chwa­li­li wyjąt­ko­wo wyso­ki poziom Uczest­ni­ków tego­rocz­nej edycji.

 

 

Dr Mag­da­le­na Gawin

Osta­tecz­nie zwy­cięz­ca­mi 33. OF zosta­ło 11. miło­śni­ków mądro­ści. Na podium zna­leź­li się: Kata­rzy­na Kubik (I miej­sce, okręg kra­kow­ski), Fran­ci­szek Jabłoń­ski (II miej­sce, okręg war­szaw­ski), Mate­usz Grzyb (III miej­sce ex aequo, okręg rze­szow­ski), Marian­na Komor­nic­ka (III miej­sce ex aequo, okręg war­szaw­ski). Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim Zwycięzcom!

Przy­po­mi­na­my, że dla zwy­cięz­ców skla­sy­fi­ko­wa­nych na pierw­szych trzech miej­scach nasza redak­cja ufun­do­wa­ła rocz­ną pre­nu­me­ra­tę „Filo­zo­fuj!”.


Oto pełna lista zwycięzców 33. Olimpiady Filozoficznej, lista laureatów 33. Olimpiady Filozoficznej oraz lista finalistów 33. Olimpiady Filozoficznej


 

Eli­mi­na­cje do Mię­dzy­na­ro­do­wej Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej (MOF) odbę­dą się 24 kwiet­nia o g. 9.00. Będą mia­ły cha­rak­ter zdal­ny (zoom) i będą pole­ga­ły na napi­sa­niu ese­ju w języ­ku obcym (angiel­skim, nie­miec­kim, lub fran­cu­skim) w cią­gu 3 godzin.

 

Filo­zo­fuj!” jest patro­nem medial­nym 33. edy­cji Olim­pia­dy Filozoficznej.


Źró­dło: PTF

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy