Filozofia w szkole Konkursy

Znamy zwycięzców XIV Konkursu Filozoficznego w Szczecinie

11 maja 2018 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się finał XIV Konkursu Filozoficznego. Zwycięzcą został Bruno Bednarski ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie. Drugie miejsce zajęła Agata Stachniak z Gimnazjum nr 46 w Szczecinie. Trzecie miejsce należało do Andrzeja Drzewienieckiego, z tego samego gimnazjum. Czwarte miejsce (wyróżnienie) zajęła Monika Kacprzak ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie. „Filozofuj!” jako patron wydarzenia serdecznie gratuluje zwycięzcom. Życzymy dalszych sukcesów w edukacji filozoficznej. Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą laureatów, która znajduje się poniżej.

Zapisz się do naszego newslettera

Finał Konkur­su rozpoczął się od wykładu mgra Pawła Kołodz­ińskiego. Nagrody i dyplomy lau­re­atom wręczyli: Prodziekan Wydzi­ału Human­isty­cznego, dr hab. Rena­ta Podgórza­ńs­ka, prof. US oraz Dyrek­tor XVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Szczecinie, mgr Maciej Gren­da.

Lista lau­re­atów XIV Konkur­su Filo­zoficznego:

  1. Bruno Bed­nars­ki (Szkoła Pod­sta­wowa nr 6 w Szczecinie)
  2. Aga­ta Stach­ni­ak (Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie)
  3. Andrzej Drzewie­niec­ki (Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie)
  4. Moni­ka Kacprzak (Szkoła Pod­sta­wowa nr 53 w Szczecinie)
  5. Jan Zad­worny (Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie)
  6. Ex aequo: Izabela Bojanow­icz (Gim­nazjum nr 2 w Nowog­a­rdzie), Piotr Zborows­ki (Szkoła Pod­sta­wowa nr 74 w Szczecinie)
  7. Mar­ty­na Cywińs­ka (Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie)
  8. Bogusz Kwiatkows­ki (Gim­nazjum nr 46 w Szczecinie)

Zdję­cia: Mile­na Jaku­bi­ak

Pół­fi­nal­iś­ci mieli okazję również uczest­niczyć w warsz­tat­ach filo­zoficznych, które odbyły się na Wydziale Human­isty­cznym Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego 10 maja 2018, w przed­dzień Finału.


3. Letnia Szkoła „Filozofuj!” – wakacje z filozofią. Są jeszcze wolne miejsca.


Orga­ni­za­tora­mi XIV Konkur­su Filo­zoficznego w Szczecinie są XVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Szczecinie oraz Sto­warzysze­nie “Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej” przy współpra­cy i opiece mery­to­rycznej Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego.

Patronat hon­orowy
Prezy­dent Mias­ta Szczecin
Woje­w­o­da Zachod­niopo­mors­ki
Marsza­łek Wojew­ództ­wa Zachod­niopo­morskiego.

Patronat medi­al­ny
„Filo­zo­fuj!”

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy