Historia filozofii nowożytnej Ogłoszenia

Źródła ateizmu we wczesnej nowożytności i Oświeceniu. Wykład i warsztat prof. Winfrieda Schrödera (Uniwersytet w Marburgu)

Zrodla_ateizmu_l
5 i 6 marca 2020 roku w Instytucie Filozofii UJ gościć będzie niemiecki uczony, znawca nowożytnego ateizmu, prof. Winfried Schröder. Podczas dwóch spotkań opowie o swoich badaniach nad początkami zjawiska ateizmu. Słuchacze zapoznają się m.in. z anonimowym XVII-wiecznym traktatem Symbolum sapientiae.

Zapisz się do naszego newslettera

Ateizm jako twierdze­nie filo­zoficzne, to jest zaprzeczanie ist­nie­niu wszech­moc­nego, wszech­wiedzącego i dobrego Stwór­cy, należy odróżnić od het­erodok­sji, antyk­lerykaliz­mu czy postaw anty­chrześ­ci­jańs­kich. Moment pojaw­ienia się tak zdefin­iowanego ateiz­mu nie został jak dotąd jed­noz­nacznie ustalony. Niek­tórzy badacze, na przykład George Minois i Tim Whit­marsh, uważa­ją, że nieprz­er­wana trady­c­ja filo­zoficznego ateiz­mu ist­nieje od starożyt­noś­ci. Inni (Michael J. Buck­ley czy Gavin Hyman) sądzą, że podob­nie rozu­mi­any ateizm pojaw­ił się dopiero w Oświece­niu wraz z myśli­ciela­mi taki­mi jak Diderot czy d’Holbach. Uczeni spier­a­ją się także w kwestii czyn­ników, jakie wpłynęły na krys­tal­iza­cję poglądów ateisty­cznych. Wskazu­ją m.in. na rolę deiz­mu i nowożyt­nych ataków na Bib­lię, ale także na scep­ty­cyzm / pyrronizm, pojaw­ie­nie się nauk przy­rod­niczych czy wresz­cie nowożyt­nych nurtów poli­ty­cznych, które dążyły do obale­nia insty­tucji wspier­anych przez chrześ­ci­jańst­wo (np. ancien régime’u).

Pod­czas wykładu 5 mar­ca 2020 roku prof. Win­fried Schröder omówi powyższe zagad­nienia, odwołu­jąc się do mało znanych źródeł his­to­rycznych. Przed­stawi tak zwaną lit­téra­ture clan­des­tine (lit­er­aturę sekret­ną), dys­try­buowaną niele­gal­nie w lit­er­ackim „podziemiu” w XVIIXVIII wieku. Odkrycia kilku ważnych trak­tatów należą­cych do lit­téra­ture clan­des­tine doko­nano dopiero w ostat­nich dekadach, ale pis­ma te wciąż są ignorowane przez więk­szość badaczy tem­atu. Pod­czas swo­jego wys­tąpi­enia prof. Schröder omówi m.in. anon­i­mowe dzieło Theophras­tus redi­vivus (1659), pis­ma pier­wszego znanego ateisty Matthi­asa Knutzena, a także dwa trak­taty z koń­ca XVII wieku: Traité des trois impos­teursDe tribus impos­toribus. Uczony z Mar­bur­ga przed­stawi również „jeden z najws­panial­szych intelek­tu­al­nie” (określe­nie Jonathana Israela) tek­stów wczes­nego ateiz­mu – trak­tat Sym­bol­um sapi­en­ti­ae.

Ostat­nie wspom­ni­ane dzieło będzie dysku­towane dodatkowo pod­czas warsz­tatu, który prof. Win­fried Schröder poprowadzi 6 mar­ca 2020 roku.

Wykład i warsz­tat odbędą się w języku ang­iel­skim. Szczegóły w linku.

Zaprasza­my!

Orga­ni­za­torzy:
Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego w Krakowie przy wspar­ciu finan­sowym Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki

: Insty­tut Filo­zofii UJ, ul. Grodz­ka 52, Kraków
5 mar­ca 2020, 17:00–18:30  – wykład „The ori­gins of athe­ism in the ear­ly mod­ern peri­od and the Enlight­en­ment”, 6 mar­ca 2020, 11:00–12:30 – warsz­tat „Sym­bol­um sapi­en­ti­ae”
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na Face­booku – wykład
Wydarze­nie na Face­booku – warsz­tat

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Ciekawe, ciekawe, ale ateizm ist­ni­ał chy­ba od zawsze, od początku ist­nienia tej kruchej istot­ki, człowieka. Bo jak to z ludź­mi bywa, jeden wierzy, dru­gi nie i np. kwes­t­ionu­je to, czy tam­to, bo coś go jeszcze w żołąd­ku uwiera z tego stre­su czy ner­wicy egzys­tenc­jal­nej i moral­nej.
    W Bib­lii ST/NT to Ewa (Rdz) chy­ba nie u/wierzyła za bard­zo, przy­na­jm­niej nie temu, co trze­ba było i stało się to, co się stało i my musimy się ter­az tak męczyć i dręczyć do dzisi­aj. A wielu ludziom się to podob­no bard­zo nie podo­ba.
    No i pozosta­je pon­ad­to kwes­t­ia wolnomularzy/masonerii, ich wkładu do tego pochodu wąt­pią­cych i scep­ty­cyzu­ją­cych niedowiarków.
    Acha, gdy­by ktoś nie wierzył, w moim mieś­cie L., na mojej długiej i zaśmieconej uli­cy P., w cen­trum mias­ta, niedaleko dwor­ca zna­j­du­je się biblioteka/czytelnia, daw­na siedz­i­ba niemiec­kich (prus­kich?!) wol­no­mu­la­rzy, jest nawet stosow­na tabli­ca okolicznoś­ciowa przy wejś­ciu, a w witrażach, nie wiedzieć czemu, widać z dołu nawet gwiazdy żydowskie (?!); całość została odnowiona za granty uni­jne, czyli pieniądze pol­s­kich podat­ników , na cymes, pole­cam, ku pamię­ci i zapraszam!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy