Historia filozofii nowożytnej Ogłoszenia

Źródła ateizmu we wczesnej nowożytności i Oświeceniu. Wykład i warsztat prof. Winfrieda Schrödera (Uniwersytet w Marburgu)

Zrodla_ateizmu_l
5 i 6 marca 2020 roku w Instytucie Filozofii UJ gościć będzie niemiecki uczony, znawca nowożytnego ateizmu, prof. Winfried Schröder. Podczas dwóch spotkań opowie o swoich badaniach nad początkami zjawiska ateizmu. Słuchacze zapoznają się m.in. z anonimowym XVII-wiecznym traktatem Symbolum sapientiae.

Ate­izm jako twier­dze­nie filo­zo­ficz­ne, to jest zaprze­cza­nie ist­nie­niu wszech­moc­ne­go, wszech­wie­dzą­ce­go i dobre­go Stwór­cy, nale­ży odróż­nić od hete­ro­dok­sji, anty­kle­ry­ka­li­zmu czy postaw anty­chrze­ści­jań­skich. Moment poja­wie­nia się tak zde­fi­nio­wa­ne­go ate­izmu nie został jak dotąd jed­no­znacz­nie usta­lo­ny. Nie­któ­rzy bada­cze, na przy­kład Geo­r­ge Mino­is i Tim Whit­marsh, uwa­ża­ją, że nie­prze­rwa­na tra­dy­cja filo­zo­ficz­ne­go ate­izmu ist­nie­je od sta­ro­żyt­no­ści. Inni (Micha­el J. Buc­kley czy Gavin Hyman) sądzą, że podob­nie rozu­mia­ny ate­izm poja­wił się dopie­ro w Oświe­ce­niu wraz z myśli­cie­la­mi taki­mi jak Dide­rot czy d’Holbach. Ucze­ni spie­ra­ją się tak­że w kwe­stii czyn­ni­ków, jakie wpły­nę­ły na kry­sta­li­za­cję poglą­dów ate­istycz­nych. Wska­zu­ją m.in. na rolę deizmu i nowo­żyt­nych ata­ków na Biblię, ale tak­że na scep­ty­cyzm / pyr­ro­nizm, poja­wie­nie się nauk przy­rod­ni­czych czy wresz­cie nowo­żyt­nych nur­tów poli­tycz­nych, któ­re dąży­ły do oba­le­nia insty­tu­cji wspie­ra­nych przez chrze­ści­jań­stwo (np. ancien régime’u).

Pod­czas wykła­du 5 mar­ca 2020 roku prof. Win­fried Schröder omó­wi powyż­sze zagad­nie­nia, odwo­łu­jąc się do mało zna­nych źró­deł histo­rycz­nych. Przed­sta­wi tak zwa­ną lit­téra­tu­re clan­de­sti­ne (lite­ra­tu­rę sekret­ną), dys­try­bu­owa­ną nie­le­gal­nie w lite­rac­kim „pod­zie­miu” w XVIIXVIII wie­ku. Odkry­cia kil­ku waż­nych trak­ta­tów nale­żą­cych do lit­téra­tu­re clan­de­sti­ne doko­na­no dopie­ro w ostat­nich deka­dach, ale pisma te wciąż są igno­ro­wa­ne przez więk­szość bada­czy tema­tu. Pod­czas swo­je­go wystą­pie­nia prof. Schröder omó­wi m.in. ano­ni­mo­we dzie­ło The­oph­ra­stus redi­vi­vus (1659), pisma pierw­sze­go zna­ne­go ate­isty Mat­thia­sa Knut­ze­na, a tak­że dwa trak­ta­ty z koń­ca XVII wie­ku: Tra­ité des tro­is impo­steursDe tri­bus impo­sto­ri­bus. Uczo­ny z Mar­bur­ga przed­sta­wi rów­nież „jeden z naj­wspa­nial­szych inte­lek­tu­al­nie” (okre­śle­nie Jona­tha­na Isra­ela) tek­stów wcze­sne­go ate­izmu – trak­tat Sym­bo­lum sapien­tiae.

Ostat­nie wspo­mnia­ne dzie­ło będzie dys­ku­to­wa­ne dodat­ko­wo pod­czas warsz­ta­tu, któ­ry prof. Win­fried Schröder popro­wa­dzi 6 mar­ca 2020 roku.

Wykład i warsz­tat odbę­dą się w języ­ku angiel­skim. Szcze­gó­ły w lin­ku.

Zapra­sza­my!

Orga­ni­za­to­rzy:
Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie przy wspar­ciu finan­so­wym Naro­do­we­go Cen­trum Nauki

: Insty­tut Filo­zo­fii UJ, ul. Grodz­ka 52, Kraków
5 mar­ca 2020, 17:00–18:30  – wykład „The ori­gins of athe­ism in the ear­ly modern period and the Enli­gh­ten­ment”, 6 mar­ca 2020, 11:00–12:30 – warsz­tat „Sym­bo­lum sapientiae”
Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów
Wyda­rze­nie na Face­bo­oku – wykład
Wyda­rze­nie na Face­bo­oku – warsztat

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Cie­ka­we, cie­ka­we, ale ate­izm ist­niał chy­ba od zawsze, od począt­ku ist­nie­nia tej kru­chej istot­ki, czło­wie­ka. Bo jak to z ludź­mi bywa, jeden wie­rzy, dru­gi nie i np. kwe­stio­nu­je to, czy tam­to, bo coś go jesz­cze w żołąd­ku uwie­ra z tego stre­su czy ner­wi­cy egzy­sten­cjal­nej i moralnej.
    W Biblii ST/NT to Ewa (Rdz) chy­ba nie u/wierzyła za bar­dzo, przy­naj­mniej nie temu, co trze­ba było i sta­ło się to, co się sta­ło i my musi­my się teraz tak męczyć i drę­czyć do dzi­siaj. A wie­lu ludziom się to podob­no bar­dzo nie podoba.
    No i pozo­sta­je ponad­to kwe­stia wolnomularzy/masonerii, ich wkła­du do tego pocho­du wąt­pią­cych i scep­ty­cy­zu­ją­cych niedowiarków.
    Acha, gdy­by ktoś nie wie­rzył, w moim mie­ście L., na mojej dłu­giej i zaśmie­co­nej uli­cy P., w cen­trum mia­sta, nie­da­le­ko dwor­ca znaj­du­je się biblioteka/czytelnia, daw­na sie­dzi­ba nie­miec­kich (pru­skich?!) wol­no­mu­la­rzy, jest nawet sto­sow­na tabli­ca oko­licz­no­ścio­wa przy wej­ściu, a w witra­żach, nie wie­dzieć cze­mu, widać z dołu nawet gwiaz­dy żydow­skie (?!); całość zosta­ła odno­wio­na za gran­ty unij­ne, czy­li pie­nią­dze pol­skich podat­ni­ków , na cymes, pole­cam, ku pamię­ci i zapraszam!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy