Filozofia w szkole Nowości wydawnicze

Źródła mądrości – nasz podręcznik do filozofii już w sprzedaży!

Wreszcie jest! Nakładem Wydawnictwa Academicon i pod patronatem magazynu „Filozofuj!” powstał podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum, dostosowany do najnowszej podstawy programowej. Poniżej wymieniamy jego najważniejsze zalety.

Podziękowania Darczyńcom

Bar­dzo dzię­ku­je­my naszym Dar­czyń­com za wspar­cie wyda­nia pod­ręcz­ni­ka na por­ta­lu Zrzutka.pl! W Ich zaszczyt­nym gro­nie zna­leź­li się: Beata Gola­cik, Kaja Kwa­śniew­ska, Anna Niże­go­rod­cew, Elż­bie­ta Zajel­ska, Anna Sku­ciń­ska, Mał­go­rza­ta Niedź­wiedź, Łukasz Dąbrow­ski, Janusz Błau­ciak, Marian Porwoł, Krzysz­tof Dudziń­ski, Syl­wia Pod­staw­ka, Miłosz Suchor­ski, Łukasz Nysler, Piotr Jaskół­ka, Robert Try­puz, Tade­usz Jurek, Kari­na Mucha, Bła­żej Szy­mi­chow­ski oraz Artur Szczy­pior. Dzię­ki Wam może­my dostar­czać pomo­cy dydak­tycz­nych dla nauczy­cie­li i uczniów i tym samym dokła­dać małą, acz waż­ną cegieł­kę do pro­pa­go­wa­nia edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej w Pol­sce, na czym bar­dzo nam zale­ży. Raz jesz­cze dzięki!

Podręcznik jak dobra powieść

Auto­rem pierw­szej czę­ści pod­ręcz­ni­ka jest prof. Jacek Woj­ty­siak, zna­ny i cenio­ny filo­zof aka­de­mic­ki, autor wie­lu ksią­żek, czło­nek rady nauko­wej maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, świet­ny dydak­tyk, z dużym sta­żem nauczy­ciel­skim w szko­le, współ­twór­ca obec­nie obo­wią­zu­ją­cej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej do filo­zo­fii w zakre­sie pod­sta­wo­wym dla liceum i tech­ni­kum (z 30 stycz­nia 2018). Czy może być lep­sza reko­men­da­cja pod­ręcz­ni­ka? Może. Wła­ści­wie wszyst­kie te oko­licz­no­ści nie mia­ły­by zna­cze­nia, gdy­by nie współ­gra­ły z tre­ścią pod­ręcz­ni­ka, gdy­by podzie­lał on wady wie­lu innych pod­ręcz­ni­ków – prze­ła­do­wa­nie mate­ria­łem, mało spój­na nar­ra­cja itp. Nie­wąt­pli­wą zale­tą pod­ręcz­ni­ka Źró­dła mądro­ści jest inte­re­su­ją­ca, spój­na i poto­czy­sta nar­ra­cja oraz poda­nie cie­ka­wych infor­ma­cji uzu­peł­nia­ją­cych bez nad­mia­ro­wych tre­ści. Uła­twi to pra­cę nauczy­cie­lom, któ­rzy – mając zale­d­wie ok. 30 godz. lek­cyj­nych do dys­po­zy­cji – nie będą musie­li w dużym zakre­sie selek­cjo­no­wać mate­ria­łu, mając „na tacy” poda­ne to, co naj­waż­niej­sze dla każ­de­go z 11 tema­tów lek­cyj­nych. Umi­li też naukę uczniom, bo pod­ręcz­nik czy­ta się jak dobrą książ­kę. Prof. Woj­ty­siak z dużym talen­tem popu­la­ry­za­tor­skim przed­sta­wia trud­ne zagad­nie­nia, nie waha się się­gnąć po nie­ty­po­we dla pod­ręcz­ni­ka for­my tek­sto­we, jak np. wywiad czy dia­log. Dzię­ki tym walo­rom pod­ręcz­nik jest dosko­na­łym wpro­wa­dze­niem do filo­zo­fii nie tyl­ko dla uczniów, ale też dla każ­dej oso­by (bez wzglę­du na wiek) zain­te­re­so­wa­nej zapo­zna­niem się z pod­sta­wa­mi filo­zo­fii. Do każ­dej lek­cji dołą­czo­ne są pro­po­zy­cje lek­tur uzu­peł­nia­ją­cych i posze­rza­ją­cych wie­dzę oraz dwo­ja­kie­go rodza­ju zada­nia: 1) spraw­dza­ją­ce wia­do­mo­ści naby­te w trak­cie lek­cji oraz 2) skła­nia­ją­ce do filo­zo­fo­wa­nia na wła­sną rękę.


Zamów podręcznik teraz

Pre­mie­ro­wy rabat! Tyl­ko do 4 października.


Bogaty w źródła

Pod­ręcz­nik zawie­ra też wszyst­kie tek­sty źró­dło­we wymie­nio­ne w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej (obo­wiąz­ko­we i opcjo­nal­ne). Dzię­ki nim Czy­tel­ni­cy będą mie­li oka­zję do zasma­ko­wa­nia spo­so­bu filo­zo­fo­wa­nia tak wiel­kich myśli­cie­li, jak Pla­ton, Ary­sto­te­les, Epi­kur, Epik­tet, Marek Aure­liusz, Sene­ka czy św. Augu­styn z Hip­po­ny. Są one – podob­nie jak lek­cje z pierw­szej czę­ści pod­ręcz­ni­ka – zaopa­trzo­ne w zada­nia inspi­ru­ją­ce do samo­dziel­ne­go myśle­nia. Zarów­no tek­sty źró­dło­we, jak i zada­nia przy­go­to­wał dr Mar­cin Iwa­nic­ki – cenio­ny nauczy­ciel aka­de­mic­ki, sta­ły współ­pra­cow­nik maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, entu­zja­sta edu­ka­cji filozoficznej.


zrodla_madrosci_baner 1
zrodla_madrosci_baner 3
zrodla_madrosci_baner 2
zrodla_madrosci_baner 1 zrodla_madrosci_baner 3 zrodla_madrosci_baner 2

Przyjazny dla oka, lekki dla umysłu i… kręgosłupa

Z pew­no­ścią czyn­ni­ka­mi uła­twia­ją­cych opa­no­wa­nie mate­ria­łu zawar­te­go w pod­ręcz­ni­ku są też: jego atrak­cyj­na sza­ta gra­ficz­na, przej­rzy­sty układ mate­ria­łu, a tak­że licz­ne pomo­ce dydak­tycz­ne w posta­ci sche­ma­tów, ramek mne­mo­tech­nicz­nych i notek obja­śnia­ją­cych. Rodzi­ce zmar­twie­ni wagą ple­ca­ków szkol­nych swych pociech ucie­szą się, że pod­ręcz­nik jest sto­sun­ko­wo lek­ki (314 g). Wydaw­ca zadbał, by był on moż­li­wie naj­lżej­szy, został bowiem wydru­ko­wa­ny na spe­cjal­nym papierze.

Multimedialny

UWAGA! MEGABONUS! Uru­cho­mi­li­śmy kurs e‑learningowy, w ramach któ­re­go moż­na będzie obej­rzeć fil­mi­ki przed­sta­wia­ją­ce poszcze­gól­ne lek­cje zawar­te w pod­ręcz­ni­ku. To może napraw­dę uroz­ma­icić lek­cje. Kurs jest dostęp­ny na stro­nie: zrodla-madrosci.pl.


Zalety podręcznika w pigułce

Pod­ręcz­nik do filo­zo­fii Źró­dła mądro­ści:

 • uwzględ­nia wszyst­kie ele­men­ty nowej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej do filo­zo­fii (zakres pod­sta­wo­wy) dla liceum i technikum;
 • przed­sta­wia waż­ne tre­ści w inte­re­su­ją­cej i spój­nej narracji;
 • prze­ka­zu­je cie­ka­we infor­ma­cje uzu­peł­nia­ją­ce – bez prze­ła­do­wa­nia materiału;
 • zawie­ra wszyst­kie tek­sty źró­dło­we wymie­nio­ne w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej (obo­wiąz­ko­we i opcjonalne);
 • pro­po­nu­je zada­nia inspi­ru­ją­ce ucznia do samo­dziel­ne­go myślenia;
 • odzna­cza się atrak­cyj­ną sza­tą gra­ficz­ną, przej­rzy­stym ukła­dem mate­ria­łu oraz pomo­ca­mi dydak­tycz­ny­mi, któ­re uła­twia­ją jego opanowanie;
 • jest lek­ki w dosłow­nym i prze­no­śnym sensie;
 • został napi­sa­ny przez cenio­nych wykła­dow­ców akademickich;
 • pod koniec paź­dzier­ni­ka będzie miał swą mul­ti­me­dial­ną kon­ty­nu­ację na stro­nie inter­ne­to­wej zrodla-madrosci.pl (powsta­łej dzię­ki ini­cja­ty­wie maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” i finan­so­wa­niu z Naro­do­we­go Cen­trum Kultury).

Pod­sta­wa pro­gra­mo­wa kształ­ce­nia ogól­ne­go: Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 30 stycz­nia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 467)
Etap edu­ka­cyj­ny: III
Typ szko­ły: liceum ogól­no­kształ­cą­ce i technikum
Zakres kształ­ce­nia: podstawowy
Rok dopusz­cze­nia: 2020
Numer ewi­den­cyj­ny w wyka­zie pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia ogól­ne­go MEN: 1112/2020


Roz­dział 1 w otwar­tym dostępie:

Down­lo­ad (PDF534KB)


Zamów podręcznik teraz

Pre­mie­ro­wy rabat! Tyl­ko do 4 października.


O autorach

Jacek Woj­ty­siak – pro­fe­sor filo­zo­fii; wie­lo­let­ni wykła­dow­ca Wydzia­łu Filo­zo­fii Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II; autor sze­ściu ksią­żek oraz kil­ku­set arty­ku­łów nauko­wych i popu­la­ry­za­tor­skich; kil­ka lat uczył filo­zo­fii w liceum, a do dziś chęt­nie filo­zo­fu­je z mło­dzie­żą, w tym ze swo­imi syna­mi i bra­tan­kiem; tak jak Ary­sto­te­les oraz Imma­nu­el Kant lubi spa­ce­ry w poszu­ki­wa­niu zło­te­go środka.

Mar­cin Iwa­nic­ki – dok­tor filo­zo­fii; pra­cow­nik Zakła­du Histo­rii Filo­zo­fii KUL; spe­cja­li­zu­je się we współ­cze­snej filo­zo­fii anglo­ję­zycz­nej, z któ­rej prze­tłu­ma­czył kil­ka­dzie­siąt arty­ku­łów; tak jak Pir­ron z Eli­dy skła­nia się ku scep­ty­cy­zmo­wi i lubi filo­zo­ficz­ne podró­że – w poszu­ki­wa­niu wie­dzy pew­nej odwie­dził dotąd uni­wer­sy­te­ty w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Austra­lii i Wiel­kiej Brytanii.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Plus ST/NT Biblia /m.in. Ks. Mądro­ści, Ks. Mądro­ści Syra­cha, Ks. Psal­mów, Ks. Kohe­le­ta, Ks. Hio­ba, Ewan­ge­lie, Ap. etc./, KKK, Ojco­wie Kościo­ła Wscho­du i Zacho­du, Bre­via­rium Fidei…
  To daje do myśle­nia i nada­je się ku pamię­ci /ostatecznej/.
  Amen

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy