Filozofuj! 2017 nr 2 (14)

10,00

Per­cepc­ja, czyli spostrze­ganie > Jan Woleńs­ki Wyda­je się, że najważniejszym zmysłem jest wzrok, bo dostar­cza najwięcej wrażeń. Jed­nak bez innego ze zmysłów nie moglibyśmy przetr­wać. Co tak naprawdę postrzegamy? > Paweł Siko­ra Per­cepcję zmysłową otacza­jącego nas świa­ta trak­tu­je­my zazwyczaj jako coś tak oczy­wis­tego i nat­u­ral­nego, że skłon­ni jesteśmy twierdz­ić, iż nie ma nad czym deliberować. Z per­spek­ty­wy potocznego nastaw­ienia wszys­tko jest … Czy­taj dalej Filo­zo­fuj! 2017 nr 2 (14)

Kup ter­az Czy­taj dalej