Filozofuj! 2017 nr 2 (14)

10,00

Opis

Per­cepc­ja, czyli spostrze­ganie > Jan Woleńs­ki

Wyda­je się, że najważniejszym zmysłem jest wzrok, bo dostar­cza najwięcej wrażeń. Jed­nak bez innego ze zmysłów nie moglibyśmy przetr­wać.

Co tak naprawdę postrzegamy? > Paweł Siko­ra

Per­cepcję zmysłową otacza­jącego nas świa­ta trak­tu­je­my zazwyczaj jako coś tak oczy­wis­tego i nat­u­ral­nego, że skłon­ni jesteśmy twierdz­ić, iż nie ma nad czym deliberować. Z per­spek­ty­wy potocznego nastaw­ienia wszys­tko jest proste – postrzegamy zjawiska przy­rod­nicze, codzi­enne sytu­acje naszego życia, ogrom­ną różnorod­ność rzeczy wokół nas oraz ich włas­noś­ci (bar­wy, ksz­tał­ty, zapachy etc.). Jed­nak dla filo­zoficznego myśle­nia dopiero tutaj wyła­ni­a­ją się poważne zagad­nienia i ma miejsce swoisty start ku fas­cynu­jącej, intelek­tu­al­nej przy­godzie.

Tajem­nicze cechy per­cepcji > Jacek Jaroc­ki

Per­cepc­ja wyda­je się akty­wnoś­cią wręcz try­wial­ną. Cóż tajem­niczego może być w tym, że widzę czer­wonego pomi­do­ra lub słyszę śpiew słowi­ka? Pozornie nic. Jak zwyk­le jed­nak w sukurs przy­chodzi filo­zofia, która z oczy­wistych, zdawało­by się, zjawisk wydoby­wa prob­le­my, który­mi dziś inten­sy­wnie zaj­mu­je się wielu uczonych.

Per­cepc­ja jako kon­trolowana halucy­nac­ja > Paweł Gładzie­jewski

Według znanej metafory per­cepc­ja to pro­ces, w którym świat odciska swój ślad w umyśle niczym pieczęć w gorą­cym wosku. Jeśli jed­nak wierzyć wpły­wowej kog­ni­ty­wisty­cznej teorii per­cepcji – się­ga­jącej korzeni­a­mi myśli Immanuela Kan­ta – postrze­ganie nie jest pasy­wną aku­mu­lacją bodźców. To raczej for­ma kon­trolowanej halucy­nacji, w której mózg wyt­warza wirtu­alne syg­nały zmysłowe, by uniknąć zaskoczenia przez pobudzenia dochodzące ze świa­ta zewnętrznego. Kon­cepc­ja ta rozmy­wa granice między per­cepcją a wyobraźnią.

Czas widz­imy, słyszymy, czu­je­my – a może nawet wąchamy? > Michał Klincewicz

Per­cepc­ja jest w pod­wójny sposób związana z cza­sem: dzieje się w cza­sie oraz reprezen­tu­je rzeczy jako trwa­jące w cza­sie. Te dwa para­me­try nie muszą być ze sobą zgodne: może­my doświad­czać czegoś jako trwa­jącego krócej lub dłużej, niż fak­ty­cznie było to postrze­gane. Tego rodza­ju obserwac­ja stanowi punkt wyjś­cia dla pode­j­mowa­nia inter­dyscy­pli­narnych pro­jek­tów doty­czą­cych per­cepcji cza­su oraz do filo­zoficznych rozważań nad związka­mi między subiek­ty­wnym cza­sem a cza­sem jako obiek­ty­wnym skład­nikiem rzeczy­wis­toś­ci.

Zagu­biony w muzeum > Bence Nanay

Idziesz do muzeum. Stoisz w kole­jce pół godziny. Płacisz za bilet cięż­ki grosz. Jesteś tam, patrzysz na wys­taw­ione prace, ale nie czu­jesz, abyś coś z tego wynosił. Próbu­jesz dalej. Czy­tasz małe, iry­tu­jące etyki­ety umieszc­zone obok tych prac. Być może nawet korzys­tasz z audio­prze­wod­ni­ka. Nadal nic. Co robisz?

Wywiad
Jak to możli­we, że w ogóle postrzegamy cokol­wiek? > Wywiad z Susan­ną Siegel, jed­ną z najbardziej wpły­wowych autorek we współczes­nej dyskusji na tem­at per­cepcji

Narzędzia filo­zo­fa
Warsz­tat log­iczny: #8. Log­iczny sens spójni­ka „i” a jego sen­sy potoczne > Witold Mar­ciszews­ki
Sztu­ka argu­men­tacji: #10: Dlaczego nie wystar­czy omi­jać lekarzy, aby dłu­go żyć? > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Mis­sion impos­si­ble? > Artur Szut­ta

Gre­ka i łaci­na z wielki­mi klasyka­mi
Per­cepc­ja > Michał Bizoń

Ety­ka w lit­er­aturze
Inny świat a śle­pota moral­na > Natasza Szut­ta

Satyra
Spór o miedzę w Kalopei > Piotr Bar­tu­la

Feli­eton
Spór o kolory > Jacek Jaś­tal

Filo­zoficzne Zoo
Żółw Zenona > Jakub Jer­na­jczyk

Feli­eton
Widzi­ałeś na własne oczy? > Adam Grob­ler

Gdzie na stu­dia filo­zoficzne?
Dodatek mat­u­ral­ny 2017

Filo­zofia dla dzieci
Poroz­maw­ia­jmy o zmysłach > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Filo­zofia w filmie
Per­cepc­ja bez granic > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Z pół­ki filo­zo­fa…

Who is who w pol­skiej filo­zofii
Izy­do­ra Dąmb­s­ka > Paweł Rzewus­ki

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Filozofuj! 2017 nr 2 (14)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w