Filozofuj! 2017 nr 2 (14)

10,00

Opis

Per­cep­cja, czy­li spo­strze­ga­nie > Jan Woleński

Wyda­je się, że naj­waż­niej­szym zmy­słem jest wzrok, bo dostar­cza naj­wię­cej wra­żeń. Jed­nak bez inne­go ze zmy­słów nie mogli­by­śmy przetrwać.

Co tak napraw­dę postrze­ga­my? > Paweł Sikora

Per­cep­cję zmy­sło­wą ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta trak­tu­je­my zazwy­czaj jako coś tak oczy­wi­ste­go i natu­ral­ne­go, że skłon­ni jeste­śmy twier­dzić, iż nie ma nad czym deli­be­ro­wać. Z per­spek­ty­wy potocz­ne­go nasta­wie­nia wszyst­ko jest pro­ste – postrze­ga­my zja­wi­ska przy­rod­ni­cze, codzien­ne sytu­acje nasze­go życia, ogrom­ną róż­no­rod­ność rze­czy wokół nas oraz ich wła­sno­ści (bar­wy, kształ­ty, zapa­chy etc.). Jed­nak dla filo­zo­ficz­ne­go myśle­nia dopie­ro tutaj wyła­nia­ją się poważ­ne zagad­nie­nia i ma miej­sce swo­isty start ku fascy­nu­ją­cej, inte­lek­tu­al­nej przygodzie.

Tajem­ni­cze cechy per­cep­cji > Jacek Jarocki

Per­cep­cja wyda­je się aktyw­no­ścią wręcz try­wial­ną. Cóż tajem­ni­cze­go może być w tym, że widzę czer­wo­ne­go pomi­do­ra lub sły­szę śpiew sło­wi­ka? Pozor­nie nic. Jak zwy­kle jed­nak w sukurs przy­cho­dzi filo­zo­fia, któ­ra z oczy­wi­stych, zda­wa­ło­by się, zja­wisk wydo­by­wa pro­ble­my, któ­ry­mi dziś inten­syw­nie zaj­mu­je się wie­lu uczonych.

Per­cep­cja jako kon­tro­lo­wa­na halu­cy­na­cja > Paweł Gładziejewski

Według zna­nej meta­fo­ry per­cep­cja to pro­ces, w któ­rym świat odci­ska swój ślad w umy­śle niczym pie­częć w gorą­cym wosku. Jeśli jed­nak wie­rzyć wpły­wo­wej kogni­ty­wi­stycz­nej teo­rii per­cep­cji – się­ga­ją­cej korze­nia­mi myśli Imma­nu­ela Kan­ta – postrze­ga­nie nie jest pasyw­ną aku­mu­la­cją bodź­ców. To raczej for­ma kon­tro­lo­wa­nej halu­cy­na­cji, w któ­rej mózg wytwa­rza wir­tu­al­ne sygna­ły zmy­sło­we, by unik­nąć zasko­cze­nia przez pobu­dze­nia docho­dzą­ce ze świa­ta zewnętrz­ne­go. Kon­cep­cja ta roz­my­wa gra­ni­ce mię­dzy per­cep­cją a wyobraźnią.

Czas widzi­my, sły­szy­my, czu­je­my – a może nawet wącha­my? > Michał Klincewicz

Per­cep­cja jest w podwój­ny spo­sób zwią­za­na z cza­sem: dzie­je się w cza­sie oraz repre­zen­tu­je rze­czy jako trwa­ją­ce w cza­sie. Te dwa para­me­try nie muszą być ze sobą zgod­ne: może­my doświad­czać cze­goś jako trwa­ją­ce­go kró­cej lub dłu­żej, niż fak­tycz­nie było to postrze­ga­ne. Tego rodza­ju obser­wa­cja sta­no­wi punkt wyj­ścia dla podej­mo­wa­nia inter­dy­scy­pli­nar­nych pro­jek­tów doty­czą­cych per­cep­cji cza­su oraz do filo­zo­ficz­nych roz­wa­żań nad związ­ka­mi mię­dzy subiek­tyw­nym cza­sem a cza­sem jako obiek­tyw­nym skład­ni­kiem rzeczywistości.

Zagu­bio­ny w muzeum > Ben­ce Nanay

Idziesz do muzeum. Sto­isz w kolej­ce pół godzi­ny. Pła­cisz za bilet cięż­ki grosz. Jesteś tam, patrzysz na wysta­wio­ne pra­ce, ale nie czu­jesz, abyś coś z tego wyno­sił. Pró­bu­jesz dalej. Czy­tasz małe, iry­tu­ją­ce ety­kie­ty umiesz­czo­ne obok tych prac. Być może nawet korzy­stasz z audio­prze­wod­ni­ka. Nadal nic. Co robisz?

Wywiad
Jak to moż­li­we, że w ogó­le postrze­ga­my cokol­wiek? > Wywiad z Susan­ną Sie­gel, jed­ną z naj­bar­dziej wpły­wo­wych auto­rek we współ­cze­snej dys­ku­sji na temat percepcji

Narzę­dzia filozofa
Warsz­tat logicz­ny: #8. Logicz­ny sens spój­ni­ka „i” a jego sen­sy potocz­ne > Witold Marciszewski
Sztu­ka argu­men­ta­cji: #10: Dla­cze­go nie wystar­czy omi­jać leka­rzy, aby dłu­go żyć? > Krzysz­tof A. Wieczorek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Mis­sion impos­si­ble? > Artur Szutta

Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi klasykami
Per­cep­cja > Michał Bizoń

Ety­ka w literaturze
Inny świat a śle­po­ta moral­na > Nata­sza Szutta

Saty­ra
Spór o mie­dzę w Kalo­pei > Piotr Bartula

Felie­ton
Spór o kolo­ry > Jacek Jaśtal

Filo­zo­ficz­ne Zoo
Żółw Zeno­na > Jakub Jernajczyk

Felie­ton
Widzia­łeś na wła­sne oczy? > Adam Grobler

Gdzie na stu­dia filozoficzne?
Doda­tek matu­ral­ny 2017

Filo­zo­fia dla dzieci
Poroz­ma­wiaj­my o zmy­słach > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Filo­zo­fia w filmie
Per­cep­cja bez gra­nic > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Z pół­ki filozofa…

Who is who w pol­skiej filozofii
Izy­do­ra Dąmb­ska > Paweł Rzewuski

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2017 nr 2 (14)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w