Maciej Sendłak: W ogrodzie Meinonga

Aus­tri­ac­ki filo­zof, Alex­ius Meinong, wygłosił na początku ubiegłego wieku tezę, która zapewniła mu długie dekady ostra­cyz­mu wśród filo­zofów. Teza ta głosiła, że wśród ogółu sze­roko rozu­mi­anych przed­miotów są również takie, które nie ist­nieją.