Piotr Biłgorajski: Cóż to jest prawda? [recenzja]

Michael Patrick Lynch w swo­jej nowej książce pode­j­mu­je się zada­nia obrony prawdy, rozu­mi­anej jako włas­ność zdań, które adek­wat­nie opisu­ją rzeczy­wis­tość. Ale czy praw­da w tym klasy­cznym sen­sie fak­ty­cznie potrze­bu­je obrony? Lynch pokazu­je, że dom­nie­m­ana ważność prawdy nie jest wcale oczy­wista. Jego zdaniem współcześnie praw­da coraz częś­ciej traci na znacze­niu pod wpły­wem roz­maitych „mitów” na jej tem­at, takich jak przeko­nanie, że praw­da jest subiek­ty­w­na lub że ważniejsza … Czy­taj dalej Piotr Bił­go­ra­js­ki: Cóż to jest praw­da? [recen­z­ja]