Promocja!

Filozofuj! 2018 nr 4 (22)

(1 opinia klienta)

4,00

Opis

Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Spis treści

Oso­ba w pra­wie > Mar­ta Soniewicka
Poję­cie oso­by jest jed­ną z tych kate­go­rii nor­ma­tyw­nych, któ­re naj­pierw poja­wi­ły się w pra­wie, by potem prze­nik­nąć do języ­ka teo­lo­gicz­ne­go, a następ­nie filo­zo­ficz­ne­go. Ści­ślej rzecz ujmu­jąc, ter­min łaciń­ski per­so­na wywo­dzi się z teatru grec­kie­go, z któ­re­go został prze­szcze­pio­ny na sce­nę praw­no-poli­tycz­ną w sta­ro­żyt­nym Rzymie.

Co mamy na myśli, mówiąc „oso­ba”? > Artur Szutta
Róż­ni filo­zo­fo­wie, uży­wa­jąc tego sło­wa, co inne­go mają na myśli. Odmien­ne uję­cia oso­by mają poważ­ne kon­se­kwen­cje o zna­cze­niu moral­nym. War­to zatem bli­żej przyj­rzeć się defi­ni­cjom i kon­cep­cjom osoby.

Kim jest czło­wiek? > Jacek Wojtysiak
„W 1615 roku odby­ła się na Uni­wer­sy­te­cie w Cam­brid­ge deba­ta na temat […], czy psy myśliw­skie tro­pią­ce w trak­cie łowów sto­su­ją logi­kę […]. John Pre­ston bro­nił tezy, że psy sto­su­ją logi­kę, jego opo­nent, Mat­thew Wren, argu­men­to­wał nato­miast, iż psy jedy­nie kie­ru­ją się węchem i tyl­ko dla­te­go wybie­ra­ją wła­ści­wy kierunek”.

Czy tyl­ko ludzie są oso­ba­mi? > Micha­el Lacewing
W potocz­nej mowie uży­wa­my sło­wa „oso­ba” jedy­nie w odnie­sie­niu do ludzi. Czy słusz­nie? Na czym pole­ga bycie oso­bą? Czy przy­naj­mniej nie­któ­re zwie­rzę­ta albo kom­pu­te­ry (te dzi­siej­sze albo w przy­szło­ści) mogą za oso­by uchodzić?

Per­so­na­lizm etycz­ny > Kazi­mierz Krajewski
Czło­wiek w swo­im życiu sta­wia pyta­nia typu: czym jest moral­ność, jakie są jej źró­dła, na czym pole­ga dobro i zło ludz­kie­go czy­nu, jak uza­sad­nić oce­ny moral­ne. Klu­czem do odpo­wie­dzi na te i tym podob­ne pyta­nia jest odkry­cie kate­go­rii oso­by i jej god­no­ści. Owo odkry­cie doko­nu­je się w doświad­cze­niu moralnym.

Lepiej poczuj to w swej duszy > James Tartaglia
Jeste­śmy toż­sa­my­mi w cza­sie oso­ba­mi dzię­ki naszej subiek­tyw­nej per­spek­ty­wie, z któ­rej oglą­da­my i odczu­wa­my świat. W naszym codzien­nym doświad­cze­niu per­spek­ty­wę tę okre­śla­my sło­wem „dusza”.

Filo­zof nie powi­nien być sam > Han­na Urbankowska
Reflek­sja filo­zo­ficz­na bywa ego­cen­trycz­na. Jej punkt wyj­ścia sta­no­wi czę­sto doświad­cze­nie „ja”: wła­sne­go bycia, wła­snej świadomości.

Czy Bóg nosi maskę? > Bar­tosz Kośny
Reli­gia ugrun­to­wa­ła wyobra­że­nie Pana Boga jako… no wła­śnie – pana, czy­li oso­by. Czy jed­nak za taką wizją prze­ma­wia­ją jakieś racje filo­zo­ficz­ne? Czy tyl­ko oso­ba mogła stwo­rzyć wszechświat?

Wywiad
Każ­dy czło­wiek jest oso­bą, cho­ciaż nie odwrot­nie > Wywiad z ks. prof. Andrze­jem Szost­kiem, uczniem Karo­la Woj­ty­ły i kon­ty­nu­ato­rem zało­żo­nej przez nie­go szko­ły pol­skie­go personalizmu

Narzę­dzia filozofa
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Jak cen­ne jest bycie oso­bą? > Artur Szutta
Teo­ria argu­men­ta­cji: #18. Dwa złe nie dają dobre­go, czy­li o tym, jak nie uspra­wie­dli­wiać nagan­ne­go postę­po­wa­nia > Krzysz­tof A. Wieczorek
Gawę­dy o języ­ku: #4. …Ale co czy­ni ją pięk­ną? > Woj­ciech Żełaniec

Filo­zo­fia w literaturze
Jądro ciem­no­ści a zło­ta regu­ła etycz­na > Nata­sza Szutta

Saty­ra
Per­so­na non gra­ta (szki­ce do por­tre­tu) > Piotr Bartula

Felie­ton
Czy rze­ka może być oso­bą? > Jacek Jaśtal
Alie­na­cja Kapi­ta­na Meta­fe­rej­na > Adam Grobler
Oso­ba nie­jed­no ma imię > Jan Woleński

Lek­cja filozofii
#3. Pierw­sze spo­ry filo­zo­ficz­ne > Jacek Wojtysiak

Filo­zo­fia w szkole
Czy każ­dy może zostać boha­te­rem? > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Z pół­ki filozofa…
Bóg albo absurd, czy­li nauka w per­spek­ty­wie teistycz­nej > Piotr Biłgorajski

Filo­zo­fia w filmie
Westworld – czy maszy­na może być praw­dzi­wą oso­bą? > Ola Jarosz, Zuzia Szutta

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2018 nr 4 (22)

  1. Dr. Paul Kopetzky

    Homo homi­ni lupus est.”

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w