Redakcja

Portal i magazyn „Filozofuj!”

Rada Nauko­wa: prof. dr hab. Krzysz­tof Brzech­czyn, prof. dr hab. Adam Gro­bler, dr hab. Arka­diusz Gut, prof. Jona­than Jacobs, prof. dr hab. Sta­ni­sław Judyc­ki, prof. dr hab. Tade­usz Szub­ka, prof. Tho­mas War­ten­berg, prof. dr hab. Jacek Woj­ty­siak

Redak­cja: Elż­bie­ta Droz­dow­ska, Bła­żej Gębu­ra, Jacek Jaroc­ki, Robert Kryń­ski, Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch, Artur Szut­ta, Nata­sza Szut­ta

Redak­tor naczel­ny: Artur Szut­ta

Sekre­tarz redak­cji: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch

Koor­dy­na­tor wolon­ta­ria­tu: Olga Tuź­nik

Współ­pra­cow­ni­cy:

Adam Dorot

Sta­ni­sław Gut

Anna Fala­na-Jafra

Maria Łojek-Kurzęt­kow­ska

Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak

Marek Mosor

Mirel­la Nawra­ca­ła-Urban

Alek­san­dra Pał­ka

Paweł Pijas

Han­na Urban­kow­ska

Justy­na Wasi­niew­ska

Redakcja działu „Edukacja filozoficzna”

 

Koor­dy­na­tor dzia­łu: Doro­ta Mon­kie­­wicz-Cybu­l­ska

Rada Nauko­wa: dr Jacek Fry­drych, prof. dr hab. Adam Gro­bler; dr hab. Arka­diusz Gut, prof. KULprof. dr hab. Robert Piłat; prof. Aldo­na Pobo­jew­ska; dr Mar­cin Trep­czyń­ski; prof. dr hab. Jacek Woj­ty­siak 

Redak­cja: Mali­na Bar­ci­kow­ska, Kry­stian Karcz, Łukasz Krzy­woń, Jaro­sław Spy­cha­ła


Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con

Zapisz się do naszego newslettera

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link.

Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy