Redakcja

Portal i magazyn „Filozofuj!”

Rada Nauko­wa maga­zy­nu: prof. dr hab. Krzysz­tof Brzech­czyn, prof. dr hab. Adam Gro­bler, dr hab. Arka­diusz Gut, prof. Jona­than Jacobs, prof. dr hab. Sta­ni­sław Judyc­ki, prof. dr hab. Tade­usz Szub­ka, prof. Tho­mas War­ten­berg, prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rada Nauko­wa por­ta­lu: prof. dr hab. Krzysz­tof Brzech­czyn, prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, dr hab. Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik, prof. dr hab. Robert Piłat, prof. dr hab. Aldo­na Pobo­jew­ska, dr hab. Robert Poczo­but, dr hab. Mar­ta Sonie­wic­ka, dr hab. Krzysz­tof A. Wie­czo­rek, prof. dr hab. Jacek Woj­ty­siak, dr hab. Mar­cin Zdrenka

Redak­cja: Piotr Bił­go­raj­ski, Elż­bie­ta Droz­dow­ska, Bła­żej Gębu­ra, Robert Kryń­ski, Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch, Artur Szut­ta, Nata­sza Szutta

Redak­tor naczel­ny: Artur Szutta

Sekre­tarz redak­cji: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Koor­dy­na­tor mar­ke­tin­gu: Jakub Turowski

Współ­pra­cow­ni­cy: Adam Dorot, Anna Fala­na-Jafra, Mar­cin Iwa­nic­ki, Łukasz Krzy­woń, Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak, Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska, Marek Mosor, Mirel­la Nawra­ca­ła-Urban, Alek­san­dra Pał­ka, Paweł Pijas, Han­na Urban­kow­ska, Syl­wia Wilczewska

Zasłu­że­ni dla maga­zy­nu i por­ta­lu:  Sta­ni­sław Gut, Jacek Jaroc­ki, Kry­stian Karcz, Bar­tło­miej Kur­kow­ski, Mał­go­rza­ta Szostak

Redakcja działu „Edukacja filozoficzna”

Rada Nauko­wa: dr Jacek Fry­drych, prof. dr hab. Adam Gro­bler; dr hab. Arka­diusz Gut, prof. KULprof. dr hab. Robert Piłat; prof. Aldo­na Pobo­jew­ska; dr Mar­cin Trep­czyń­ski; prof. dr hab. Jacek Wojtysiak 

Redak­cja: Doro­ta Mon­kie­­wicz-Cybu­l­ska, Łukasz Krzywoń

Współ­pra­cow­ni­cy: Alek­san­dra Pał­ka, Alek­san­dra Miloradović-Tabak


Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Academicon

Zapisz się do naszego newslettera

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link.

Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy