Dla autorów

Zachę­camy autorów do przesyła­nia tek­stów zarówno numerów mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”, jak i do ser­wisu inter­ne­towego. Ogólne wyty­czne dla tek­stów są takie same i prezen­tu­je­my je poniżej.

Zachę­camy do pod­ję­cia stałej współpra­cy z redakcją „Filo­zo­fuj!”. Więcej na ten tem­at w zakład­ce „Wolon­tari­at”.

Tem­aty numerów w roku 2020 i ter­miny, do jakich Redakc­ja przyj­mu­je tek­sty:

 1. Isto­ta rzeczy – 7.11.2019
 2. Tajem­ni­ca życia27.12.2019
 3. Utopie – 22.02.2020
 4. Czy żyje­my w symu­lacji? – 19.04.2020
 5. Zło – 16.06.2020
 6. Współczesne mity – 12.08.2020

Napisz tekst popularyzujący filozofię i prześlij do redakcji czasopisma: redakcja@filozofuj.eu! Poniżej zamieszczamy wytyczne dla autorów.

 1. Wyty­czne ogólne – obow­iązu­ją do wszys­t­kich niżej wymienionych typów tek­stów.
 2. Wyty­czne dla tek­stów do dzi­ału stanow­iącego kor­pus tem­aty­czny numeru.
 3. Wyty­czne dla tek­stów do dzi­ałów / rubryk o stałej tem­atyce.
 4. Wyty­czne dla tek­stów do ser­wisu inter­ne­towego – dzi­ał pop­u­laryza­cji.
 5. Wyty­czne dla tek­stów do ser­wisu inter­ne­towego – dzi­ał aktu­al­noś­ci.
 6. Wyty­czne dla tek­stów do ser­wisu inter­ne­towego – dzi­ał pub­l­i­cysty­ki.

1. Wytyczne ogólne

 1. W cza­sopiśmie „Filo­zo­fuj!” drukowane są tek­sty pop­u­larnonaukowe w języku pol­skim, będące rezul­tatem włas­nej twór­c­zoś­ci auto­ra. Tek­sty win­ny więc przed­staw­iać tem­at w sposób pop­u­larny, niewyma­ga­ją­cy wiedzy filo­zoficznej. Oto wyma­gane cechy tek­stu:
  1. PROBLEMOWY, a NIE METAPROBLEMOWY – tek­sty powin­ny być utrzy­mane na poziome prob­le­mowym, czyli odpowiadać na pytanie, jak jest, a nie na pytanie, jakie są stanowiska w danej spraw­ie (te należy podać po naprowadze­niu czytel­ni­ka na rozu­mie­nie prob­le­mu),
  2. PRZYSTĘPNY – chodzi o jas­ny język i tok wywodu,
  3. INSTRUKTYWNY – tekst powinien dawać poję­cie, jaka jest isto­ta prob­le­mu, jak przed­staw­ia się „mapa” zagad­nienia i ewen­tu­al­nie jego pod­sta­wowe rozwiąza­nia,
  4. INTRYGUJĄCYWCIĄGAJĄCY – prob­lem winien być postaw­iony w taki sposób, by czytel­nik się wciągnął w lek­turę, zła­pał „bak­cy­la”, tj. musi być postaw­iony w sposób prosty, obra­zowy i pod­kreśla­ją­cy jego wagę,
  5. POGLĄDOWY – abstrak­cyjne rozważa­nia zawsze należy zilus­trować przykła­dem lub ekspery­mentem myślowym – tak, by naprowadz­ić czytel­ni­ka na ogląd prob­le­mu,
  6. INSPIRUJĄCY – tem­aty­ka – w miarę możli­woś­ci – win­na być przed­staw­iona wraz z możli­wy­mi aplikac­ja­mi, roz­gałęzieni­a­mi oraz pow­iąza­ni­a­mi z inny­mi tem­ata­mi i dyscy­plina­mi,
  7. BOGATY / RÓŻNORODNY – warto niekiedy rozważyć dobór „nie­s­tandar­d­owego” sty­lu tek­stu do przed­staw­ienia danego prob­le­mu, np. niek­tóre prob­le­my być może da się również przed­staw­ić w formie dia­logu, dzi­en­ni­ka, baj­ki, sce­nar­iusza itp.
 2. Artykuł musi posi­adać zwraca­ją­cy uwagę tytuł.
 3. Pod tytułem winien zna­j­dować się lead, czyli dwu- lub trzyz­dan­iowe wprowadze­nie, którego zadaniem jest przykuć uwagę Czytel­ni­ka, zain­tere­sować Go i skłonić do przeczy­ta­nia całoś­ci artykułu. Lead musi być możli­wie krót­ki i dynam­iczny (2–3 zda­nia proste, najwyżej poje­dync­zo złożone) i zaw­ier­ać naj­ciekawszą myśl zawartą w tekś­cie, jego streszcze­nie bądź krót­ki cytat.
 4. Tekst musi mieć śród­ty­tuły (co 2–3 tys. znaków, w tek­stach do 5 tys. znaków częś­ciej), przy czym pier­wszy z nich nie może zna­j­dować się bezpośred­nio pod lea­dem.
 5. Każdy artykuł powinien zaw­ier­ać bib­li­ografię wyko­rzys­tanych prac oraz sug­estie 2–3 lek­tur uzu­peł­ni­a­ją­cych (najlepiej pop­u­larnych).
 6. W artykule nie należy nato­mi­ast stosować ani przyp­isów bib­li­ograficznych, ani rzec­zowych, ani leksykalnych. Ewen­tu­alne odwoła­nia do lit­er­atu­ry mają być zapisane w postaci przy­toczenia w miejs­cu odwoła­nia pełnego zapisu bib­li­ograficznego w naw­iasie kwadra­towym.
 7. Spec­jal­isty­czne ter­miny i wyraże­nia obco­języ­czne, których nie moż­na uniknąć w tekś­cie, powin­ny zostać objaśnione w załąc­zonym słown­iczku.
 8. Postaci wzmi­ankowane w tekś­cie powin­ny być zaprezen­towane w krót­kich biogra­mach, w których należy podać rok urodzenia i ew. śmier­ci, encyk­lope­dy­czne określe­nie, kim była dana oso­ba, wymienić najważniejsze jej osiąg­nię­cia oraz przy­toczyć sen­tencji lub aneg­dotę a pro­pos tek­stu, do którego biogram jest załąc­zony (do 600 znaków – więcej infor­ma­cji zob. tutaj).
 9. Do tek­stu należy załączyć portre­towe zdję­cie oraz notkę biograficzną, która win­na zaw­ier­ać: imię, nazwisko, adres do kore­spon­dencji mailowej i pocz­towej, wyk­sz­tałce­nie (także stopień lub tytuł naukowy), nazwę macierzys­tej jed­nos­t­ki naukowej lub ukońc­zonej uczel­ni, zain­tere­sowa­nia naukowe, inne ważne infor­ma­c­je biograficzne oraz hob­by.
 10. Do artykułu warto załączyć (choć nie jest to wyma­gane) ilus­trac­je (jako osob­ne pli­ki). Przy­na­jm­niej jed­ną na każdą stronę tek­stu. Do pon­u­merowanych ilus­tracji załącza­my ich pon­u­merowane opisy (w osob­nym pliku lub po tekś­cie).
 11. Autor tek­stu zobow­iązany jest prze­nieść swe prawa autorskie na wydaw­cę i złożyć oświad­cze­nie, że tekst nie narusza praw autors­kich osób trze­ci­ch i nie był pub­likowany w innym cza­sopiśmie ani opub­likowany online.
 12. Wydaw­ca zobow­iązu­je się do udostęp­ni­a­nia tek­stu na licencji Cre­ative Com­mons Uznanie autorstwa Na tych samych zasadach.
 13. Odpowiedzial­ność wynika­jącą z praw wydawniczych i praw autors­kich (cytowanie, prze­druk ilus­tracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
 14. Do cza­su ukaza­nia się pub­likacji należy prze­chowywać na dysku twardym lub innym nośniku pamię­ci zapa­sową kopię przekazanych mate­ri­ałów.
 15. For­ma­towanie tek­stu należy ograniczyć do min­i­mum: wcię­cia akapi­towe, środ­kowanie. Dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekś­cie, np. kursy­wę i pogru­bi­e­nie tek­stu, ale bez pod­kreśla­nia oraz rozs­pacjowań.

2. Wytyczne dla tekstów do działu stanowiącego korpus tematyczny numeru

Schemat tek­stu moż­na pobrać > tutaj!

 • Dłu­gość tek­stu do tego dzi­ału powin­na zamykać się w obję­toś­ci 8000 znaków (łącznie ze spac­ja­mi).

3. Wytyczne dla tekstów do działów / rubryk o stałej tematyce

 • Dłu­gość tek­stu do tych dzi­ałów powin­na zamykać się w obję­toś­ci 6000 znaków (łącznie ze spac­ja­mi).
 • Możli­wa jest pub­likac­ja mate­ri­ałów kilkuczęś­ciowych, w takim przy­pad­ku jed­nak najlepiej jest, gdy każ­da część stanowi samodziel­ną całość, którą moż­na czy­tać również w oder­wa­niu od pozostałych.

4. Wytyczne dla tekstów do serwisu internetowego – dział popularyzacji

 • Dłu­gość tek­stu do tych dzi­ałów powin­na zamykać się w obję­toś­ci 6000 znaków (łącznie ze spac­ja­mi).
 • Możli­wa jest pub­likac­ja mate­ri­ałów kilkuczęś­ciowych, w takim przy­pad­ku jed­nak najlepiej jest, gdy każ­da część stanowi samodziel­ną całość, którą moż­na czy­tać również w oder­wa­niu od pozostałych.

5. Wytyczne dla tekstów do serwisu internetowego – dział aktualności

 • Dłu­gość tek­stu do tych dzi­ałów powin­na zamykać się w obję­toś­ci 5000 znaków (łącznie ze spac­ja­mi).
 • Na tem­at budowy tek­stu zob. > tutaj.

6. Wytyczne dla tekstów do serwisu internetowego – dział publicystyki

 • Dłu­gość tek­stu do tych dzi­ałów powin­na zamykać się w obję­toś­ci 5000 znaków (łącznie ze spac­ja­mi).

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy