Dla autorów

Zachęcamy autorów do przesyłania tekstów zarówno numerów magazynu „Filozofuj!”, jak i do serwisu internetowego. Ogólne wytyczne dla tekstów są takie same i prezentujemy je poniżej.

Zachęcamy do podjęcia stałej współpracy z redakcją „Filozofuj!”. Więcej na ten temat w zakładce „Wolontariat”.

Tematy numerów w roku 2023 i terminy, do jakich Redakcja przyjmuje teksty:

 1. Ewolucja – 15.10.2022
 2. Autentyczność 15.12.2022
 3. Filozofia pieniądza – 15.02.2023
 4. Przyjaźń – 15.04.2023
 5. Przypadek i fatum – 15.06.2023
 6. Antynatalizm – 15.08.2023

Napisz tekst popularyzujący filozofię i prześlij do redakcji czasopisma: redakcja@filozofuj.eu! Poniżej zamieszczamy wytyczne dla autorów.

 1. Wytyczne ogólne – obowiązują do wszystkich niżej wymienionych typów tekstów.
 2. Wytyczne dla tekstów do działu stanowiącego korpus tematyczny numeru.
 3. Wytyczne dla tekstów do działów / rubryk o stałej tematyce.
 4. Wytyczne dla tekstów do serwisu internetowego – dział popularyzacji.
 5. Wytyczne dla tekstów do serwisu internetowego – dział aktualności.
 6. Wytyczne dla tekstów do serwisu internetowego – dział publicystyki.

1. Wytyczne ogólne

 1. W czasopiśmie „Filozofuj!” i na portalu filozofuj.eu publikowane są teksty popularnonaukowe w języku polskim, będące rezultatem własnej twórczości autora. Teksty winny więc przedstawiać temat w sposób popularny, niewymagający wiedzy filozoficznej. Oto wymagane cechy tekstu: 
  1. PROBLEMOWY, a NIE METAPROBLEMOWY – teksty powinny być utrzymane na poziome problemowym, czyli odpowiadać na pytanie, jak jest, a nie na pytanie, jakie są stanowiska w danej sprawie (te należy podać po naprowadzeniu czytelnika na rozumienie problemu),
  2. PRZYSTĘPNY – chodzi o jasny język i tok wywodu,
  3. INSTRUKTYWNY – tekst powinien dawać pojęcie, jaka jest istota problemu, jak przedstawia się „mapa” zagadnienia i ewentualnie jego podstawowe rozwiązania,
  4. INTRYGUJĄCYWCIĄGAJĄCY – problem winien być postawiony w taki sposób, by czytelnik się wciągnął w lekturę, złapał „bakcyla”, tj. musi być postawiony w sposób prosty, obrazowy i podkreślający jego wagę,
  5. POGLĄDOWY – abstrakcyjne rozważania zawsze należy zilustrować przykładem lub eksperymentem myślowym – tak, by naprowadzić czytelnika na ogląd problemu,
  6. INSPIRUJĄCY – tematyka – w miarę możliwości – winna być przedstawiona wraz z możliwymi aplikacjami, rozgałęzieniami oraz powiązaniami z innymi tematami i dyscyplinami,
  7. BOGATY / RÓŻNORODNY – warto niekiedy rozważyć dobór „niestandardowego” stylu tekstu do przedstawienia danego problemu, np. niektóre problemy być może da się również przedstawić w formie dialogu, dziennika, bajki, scenariusza itp.
 2. Artykuł musi posiadać zwracający uwagę tytuł.
 3. Pod tytułem winien znajdować się lead, czyli dwu- lub trzyzdaniowe wprowadzenie, którego zadaniem jest przykuć uwagę Czytelnika, zainteresować Go i skłonić do przeczytania całości artykułu. Lead musi być możliwie krótki i dynamiczny (2–3 zdania proste, najwyżej pojedynczo złożone) i zawierać najciekawszą myśl zawartą w tekście, jego streszczenie bądź krótki cytat.
 4. Tekst musi mieć śródtytuły (co 2–3 tys. znaków, w tekstach do 5 tys. znaków częściej), przy czym pierwszy z nich nie może znajdować się bezpośrednio pod leadem.
 5. Każdy artykuł powinien zawierać bibliografię wykorzystanych prac oraz sugestie 2–3 lektur uzupełniających (najlepiej popularnych).
 6. W artykule nie należy natomiast stosować ani przypisów bibliograficznych, ani rzeczowych, ani leksykalnych. Ewentualne odwołania do literatury mają być zapisane w postaci przytoczenia w miejscu odwołania pełnego zapisu bibliograficznego w nawiasie kwadratowym.
 7. Specjalistyczne terminy i wyrażenia obcojęzyczne, których nie można uniknąć w tekście, powinny zostać objaśnione w załączonym słowniczku.
 8. Postaci wzmiankowane w tekście powinny być zaprezentowane w krótkich biogramach, w których należy podać rok urodzenia i ew. śmierci, encyklopedyczne określenie, kim była dana osoba, wymienić najważniejsze jej osiągnięcia oraz przytoczyć sentencji lub anegdotę a propos tekstu, do którego biogram jest załączony (do 600 znaków – więcej informacji zob. tutaj).
 9. Do tekstu należy załączyć portretowe zdjęcie oraz notkę biograficzną, która winna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji mailowej i pocztowej, wykształcenie (także stopień lub tytuł naukowy), nazwę macierzystej jednostki naukowej lub ukończonej uczelni, zainteresowania naukowe, inne ważne informacje biograficzne oraz hobby.
 10. Do artykułu warto załączyć (choć nie jest to wymagane) ilustracje (jako osobne pliki). Przynajmniej jedną na każdą stronę tekstu. Do ponumerowanych ilustracji załączamy ich ponumerowane opisy (w osobnym pliku lub po tekście).
 11. Autor tekstu zobowiązany jest przenieść swe prawa autorskie na wydawcę i złożyć oświadczenie, że tekst nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie był publikowany w innym czasopiśmie ani opublikowany online.
 12. Wydawca zobowiązuje się do udostępniania tekstu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych zasadach.
 13. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
 14. Do czasu ukazania się publikacji należy przechowywać na dysku twardym lub innym nośniku pamięci zapasową kopię przekazanych materiałów.
 15. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie. Dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania oraz rozspacjowań.

2. Wytyczne dla tekstów do działu stanowiącego korpus tematyczny numeru

Schemat tekstu można pobrać > tutaj!

 • Długość tekstu do tego działu powinna zamykać się w objętości 8000 znaków (łącznie ze spacjami) w przypadku tekstów zamawianych przez Redakcję lub 6000 znaków (łącznie ze spacjami) w przypadku tekstów niezamawianych.

3. Wytyczne dla tekstów do działów / rubryk o stałej tematyce

 • Długość tekstu do tych działów powinna zamykać się w objętości 6000 znaków (łącznie ze spacjami).
 • Możliwa jest publikacja materiałów kilkuczęściowych, w takim przypadku jednak najlepiej jest, gdy każda część stanowi samodzielną całość, którą można czytać również w oderwaniu od pozostałych.

4. Wytyczne dla tekstów do serwisu internetowego – dział popularyzacji

 • Długość tekstu do tych działów powinna zamykać się w objętości 6000 znaków (łącznie ze spacjami).
 • Możliwa jest publikacja materiałów kilkuczęściowych, w takim przypadku jednak najlepiej jest, gdy każda część stanowi samodzielną całość, którą można czytać również w oderwaniu od pozostałych.

5. Wytyczne dla tekstów do serwisu internetowego – dział aktualności

 • Długość tekstu do tych działów powinna zamykać się w objętości 5000 znaków (łącznie ze spacjami).
 • Na temat budowy tekstu zob. > tutaj.

6. Wytyczne dla tekstów do serwisu internetowego – dział publicystyki

 • Długość tekstu do tych działów powinna zamykać się w objętości 5000 znaków (łącznie ze spacjami).

6. Wytyczne dla tekstów do działu recenzji

 • Długość tekstu powinna zamykać się w objętości 2500–3000 znaków (łącznie ze spacjami).