Filozofuj w Empiku

Egzem­pla­rze dru­ko­wa­ne cza­so­pi­sma moż­na kupić w salo­nach Empi­ku w całej Pol­sce.

  • Aktu­al­nie w sprze­da­ży jest numer 5 (23) / 2018: Jak dzia­ła język? Będzie moż­na go nabyć do 10 grud­nia 2018.

Zauwa­ży­li­śmy, że czę­sto trud­no zna­leźć egzem­plarz „Filo­zo­fuj!” w salo­nie Empi­ku. Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, pytaj­cie obsłu­gę, gdzie leży cza­so­pi­smo. Jeśli zauwa­ży­cie, że jest scho­wa­ne, połóż­cie w widocz­nym miej­scu. Dzię­ki! 🙂

EMPIK Bar­to­szy­ce
EMPIK Bia­ła Pod­la­ska Rywal
EMPIK Bia­ły­stok Alfa
EMPIK Bia­ły­stok Gale­ria Bia­ła
EMPIK Bia­ły­stok Het­man
EMPIK Bia­ły­stok Rynek
EMPIK Biel­sko-Bia­ła Gemi­ni
EMPIK Biel­sko-Bia­ła Sar­ni Stok
EMPIK Biel­sko-Bia­ła Sfe­ra
EMPIK Boch­nia Gale­ria Ron­do
EMPIK Brzeg Gale­ria Piast
EMPIK Byd­goszcz DTC
EMPIK Byd­goszcz Focus Mall
EMPIK Byd­goszcz Gale­ria
EMPIK Bytom Ple­ja­da
EMPIK Chełm Plac Kupiec­ki
EMPIK Chrza­nów Max
EMPIK Cze­ladź M1
EMPIK Czę­sto­cho­wa Gale­ria Juraj­ska
EMPIK Czę­sto­cho­wa III Ale­ja
EMPIK Dąbro­wa Gór­ni­cza Pogo­ria
EMPIK Dębi­ca
EMPIK Elbląg  Zie­lo­ne Tara­sy
EMPIK Elbląg Ogro­dy
EMPIK Gdańsk  Alfa
EMPIK Gdańsk Gale­ria Bał­tyc­ka
EMPIK Gdańsk Głów­ny
EMPIK Gdańsk Man­hat­tan
EMPIK Gdańsk Matar­nia
EMPIK Gdańsk Przy­mo­rze
EMPIK Gdy­nia Cen­trum
EMPIK Gdy­nia Klif
EMPIK Gdy­nia Rivie­ra
EMPIK Gdy­nia Szperk
EMPIK Gli­wi­ce Euro­pa Cen­tral­na
EMPIK Gli­wi­ce Ryb­nic­ka
EMPIK Gli­wi­ce Rynek
EMPIK Gnie­zno Chro­bre­go
EMPIK Gole­niów Mini Park
EMPIK Gorzów Nova Park
EMPIK Gru­dziądz Alfa
EMPIK Iła­wa Jezio­rak
EMPIK Ino­wro­cław Gale­ria Sol­na
EMPIK Jasło Gale­ria
EMPIK Jastrzę­bie Zdrój
EMPIK Jele­nia Góra Sta­rów­ka
EMPIK Kalisz Amber
EMPIK Kalisz Tęcza
EMPIK Kato­wi­ce Sile­sia Mega
EMPIK Kato­wi­ce Trzy Sta­wy
EMPIK Kędzie­rzyn Koź­le
EMPIK Kiel­ce Echo
EMPIK Kiel­ce Koro­na
EMPIK Kiel­ce War­szaw­ska
EMPIK Kłodz­ko Twier­dza
EMPIK Konin Ferio
EMPIK Kosza­lin EMKA
EMPIK Kosza­lin Forum
EMPIK Kosza­lin Zwy­cię­stwa
EMPIK Kra­ków Bonar­ka
EMPIK Kra­ków Bro­no­wi­ce
EMPIK Kra­ków Deka­da
EMPIK Kra­ków Flo­riań­ska
EMPIK Kra­ków Gal. Kra­kow­ska
EMPIK Kra­ków Kazi­mierz
EMPIK Kra­ków Kro­kus
EMPIK Kra­ków Pla­za
EMPIK Kra­ków Zako­pian­ka
EMPIK Kro­sno Gale­ria
EMPIK Kwi­dzyn  Koper­nik
EMPIK Legni­ca Gale­ria Pia­stów
EMPIK Lesz­no Gale­ria
EMPIK Lesz­no Man­hat­tan
EMPIK Lubin Cuprum
EMPIK Lublin Feli­ci­ty
EMPIK Lublin Olimp
EMPIK Lublin Outlet
EMPIK Lublin Pla­za
EMPIK Lublin Tara­sy Zam­ko­we
EMPIK Łom­ża
EMPIK Łowicz
EMPIK Łódź Gale­ria
EMPIK Łódź Manu­fak­tu­ra Mega
EMPIK Łódź Port Ikea
EMPIK Mal­bork
EMPIK Miko­łów PIK
EMPIK Mińsk Mazo­wiec­ki Sto­ja­dła
EMPIK Myśle­ni­ce Gale­ria Deka­da
EMPIK Nowy Sącz  Euro­pa
EMPIK Nowy Sącz Trzy Koro­ny
EMPIK Nowy Targ
EMPIK Olsz­tyn Alfa
EMPIK Olsz­tyn Deka­da
EMPIK Olsz­tyn War­miń­ska
EMPIK Oła­wa Ergo
EMPIK Opo­le Arka­dia
EMPIK Opo­le Karo­lin­ka
EMPIK Opo­le Tura­wa
EMPIK Ostrów Wlkp. Gale­ria
EMPIK Piła Byd­go­ska
EMPIK Piotr­ków Try­bu­nal­ski
EMPIK Płock Mazo­via
EMPIK Płock Mosty
EMPIK Płock Podo­le
EMPIK Poli­ce Kin­ga
EMPIK Poznań City Cen­ter
EMPIK Poznań King Cross
EMPIK Poznań Mal­ta
EMPIK Poznań Mega­sto­re
EMPIK Poznań Pano­ra­ma
EMPIK Poznań Pla­za
EMPIK Poznań Sta­ry Bro­war
EMPIK Prze­myśl Sano­wa
EMPIK Puła­wy Gale­ria Zie­lo­na
EMPIK Raci­bórz Ryb­nic­ka
EMPIK Raci­bórz Rynek
EMPIK Radom M‑1 II (Nowy)
EMPIK Radom Vis a Vis
EMPIK Rawa Mazo­wiec­ka
EMPIK Ruda Ślą­ska
EMPIK Rumia Gale­ria
EMPIK Rumia Port Han­dlo­wy
EMPIK Ryb­nik Focus Park
EMPIK Ryb­nik Pla­za
EMPIK Rze­szów  Gale­ria
EMPIK Rze­szów Gale­ria City Cen­ter
EMPIK Rze­szów Pla­za
EMPIK Sie­dl­ce Gale­ria S
EMPIK Sie­radz Deka­da
EMPIK Skar­ży­sko Kamien­na
EMPIK Skier­nie­wi­ce Deka­da
EMPIK Skó­rze­wo Gale­ria
EMPIK Słupsk Gale­ria
EMPIK Słupsk Jan­tar Nowy
EMPIK Sopot Pro­me­na­da
EMPIK Sosno­wiec Pla­za
EMPIK Sosno­wiec Ple­ja­da
EMPIK Sta­lo­wa Wola
EMPIK Star­gard Szcze­ciń­ski
EMPIK Sta­ro­gard Gdań­ski
EMPIK Sta­ro­gard Gdań­ski Nep­tun
EMPIK Suwał­ki Pla­za
EMPIK Swa­rzędz ETC
EMPIK Szcze­cin Gala­xy
EMPIK Szcze­cin Kaska­da
EMPIK Szcze­cin STER
EMPIK Szcze­cin Turzyn II
EMPIK Szcze­ci­nek
EMPIK Śro­da Wlkp. Kupiec
EMPIK Świd­ni­ca Gale­ria
EMPIK Świ­no­uj­ście Wybrze­że
EMPIK Tar­now­skie Góry
EMPIK Tar­nów Gemi­ni
EMPIK Tczew Gale­ria Kociew­ska
EMPIK Toruń Coper­ni­cus
EMPIK Toruń Sta­rów­ka
EMPIK Turek
EMPIK Tychy City Point
EMPIK Wał­brzych Gale­ria Vic­to­ria
EMPIK Wał­brzych Pod­zam­cze
EMPIK Wie­luń Era Park
EMPIK Wło­cła­wek City
EMPIK Wro­cław Bie­la­ny
EMPIK Wro­cław Borek
EMPIK Wro­cław Futu­ra Park
EMPIK Wro­cław Magno­lia Park
EMPIK Wro­cław Mega­sto­re
EMPIK Wro­cław Pasaż Grun­wald.
EMPIK Wro­cław PKP
EMPIK Wro­cław Reno­ma
EMPIK W‑wa Arka­dia Mega
EMPIK W‑wa Bie­la­ny
EMPIK W‑wa Bir­żań­ska
EMPIK W‑wa Blue City II (Nowy)
EMPIK W‑wa Cen­tral­na PKP
EMPIK W‑wa Gal. Moko­tów Mega
EMPIK W‑wa Gocław
EMPIK W‑wa Jan­ki
EMPIK W‑wa Junior Mega
EMPIK W‑wa KEN
EMPIK W‑wa Legio­no­wo
EMPIK W‑wa Łomian­ki
EMPIK W‑wa Nowy Świat Mega
EMPIK W‑wa Pia­secz­no
EMPIK W‑wa Plac Unii
EMPIK W‑wa Pro­me­na­da
EMPIK W‑wa Raszyn
EMPIK W‑wa Redu­ta
EMPIK W‑wa Reno­va
EMPIK W‑wa Sady­ba
EMPIK W‑wa Sko­ro­sze
EMPIK W‑wa Tar­gó­wek
EMPIK W‑wa Ursy­nów
EMPIK W‑wa Wola Park
EMPIK W‑wa Zło­te Tara­sy
EMPIK W‑wa Żoli­borz
EMPIK Zabrze M1
EMPIK Zamość Gale­ria Twier­dza
EMPIK Zgo­rze­lec Pla­za
EMPIK Zie­lo­na Góra Ener­ge­ty­ków
EMPIK Zie­lo­na Góra Focus Park
EMPIK Żary
EMPIK Żyrar­dów
EMPIK Żywiec Lider

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy