Polityka prywatności

Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci obow­iązu­ją­ca w Fun­dacji Aca­d­e­mi­con z siedz­ibą w Lublin­ie ul. Hele­ny Mod­rze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin

1. Szanu­jąc prawa osób odwiedza­ją­cych nasz ser­wis oraz korzys­ta­ją­cych z naszych usług, respek­tu­jąc roz­porządze­nie Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych, tekst mają­cy znacze­nie dla EOG, Dz.Urz. EU L 119, s.1 ze zm.)) – zwane dalej „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwanej dalej „ustawą o ochronie danych”, zobow­iązu­je­my się do zachowa­nia bez­pieczeńst­wa i poufnoś­ci pozyskanych danych osobowych. Gwaran­tu­je­my ochronę danych osobowych zgod­nie z przepisa­mi prawa. Dokładamy wszel­kich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieau­to­ry­zowaną mody­fikacją, ujawnie­niem oraz zniszcze­niem infor­ma­cji zna­j­du­ją­cych się w naszym posi­ada­niu.

2. Admin­is­tra­torem Danych Osobowych jest Fun­dac­ja Aca­d­e­mi­con z siedz­ibą w Lublin­ie, ul. Hele­ny Mod­rze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin KRS:
0000634973, NIP: 7123318252 .

3. Infor­mu­je­my, że przetwarzanie może doty­czyć następu­ją­cych danych osobowych:
a. Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dane telead­resowe — w celu umożli­wienia bezpośred­niego kon­tak­tu,
b. Adres email – poprzez email kon­tak­tu­je­my się z Tobą,
c. NIP – w celach podatkowych i rachunkowych,
c. Adres IP – infor­ma­c­je wynika­jące z ogól­nych zasad połączeń real­i­zowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne infor­ma­c­je zawarte w logach sys­te­mowych) wyko­rzysty­wane są przez admin­is­tra­to­ra ser­w­era w celach tech­nicznych,
d. Cook­ies – nasza fir­ma wyko­rzys­tu­je tech­nologię Cook­ies w celu dos­tosowa­nia ser­wisu do Twoich indy­wid­u­al­nych potrzeb. Wyraże­nie zgody na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamię­tane i byś mógł bez powtórnego wpisy­wa­nia korzys­tać z nich przy następ­nych odwiedz­i­nach na stronach ser­wisu inter­ne­towego jest  dobrowolne. Właś­ci­ciele innych wit­ryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) po wyraże­niu odręb­nej zgody, na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w jed­nym lub wielu różnych celach wskazanych w zgodzie 
b) zawar­cia lub wyko­na­nia umowy, której jesteś stroną na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bądź pod­ję­cia dzi­ałań jeszcze przed jej zawar­ciem.
c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obow­iązku prawnego ciążącego na Admin­is­tra­torze na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
d) wynika­ją­cym z prawnie uza­sad­nionych interesów real­i­zowanych przez Admin­is­tra­to­ra na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) przetwarzanie jest niezbędne do ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń na pod­staw­ie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

5. W ser­wisie Admin­is­tra­to­ra mogą wys­tąpić lin­ki kieru­jące do innych stron inter­ne­towych dzi­ała­ją­cych nieza­leżnie od Ser­wisu Admin­is­tra­to­ra, za treść których ser­wis filozofuj.eu. nie ponosi odpowiedzial­noś­ci. Pra­wo włas­noś­ci do tych ser­wisów przysługu­je innym Admin­is­tra­torom. Strony te mogą posi­adać własne poli­ty­ki doty­czące pry­wat­noś­ci oraz reg­u­laminy, z który­mi zale­camy się zapoz­nać. Admin­is­tra­tor nie powierza żad­nych danych osobowych użytkown­ików ser­wisu Admin­is­tra­to­ra Admin­is­tra­torom ser­wisów dostęp­nych na pod­staw­ie linków zamieszc­zonych w ser­wisie Admin­is­tra­to­ra.

6. Każdy Użytkown­ik ma pra­wo do uzyska­nia infor­ma­cji o tym, jakie dane osobowe doty­czące Jego są przetwarzane i w jakim zakre­sie oraz w jakim celu.

7. Dane osobowe są przetwarzane zgod­nie z zasada­mi wyrażony­mi w art. 5 RODO, tj. z uwzględ­nie­niem zasad: zgod­noś­ci z prawem, rzetel­noś­ci, prze­jrzys­toś­ci adek­wat­noś­ci, praw­idłowoś­ci, min­i­mal­iza­cji danych, ograniczenia prze­chowywa­nia, inte­gral­noś­ci i poufnoś­ci oraz rzetel­noś­ci.

8. Dane osobowe przetwarzane na pod­staw­ie zgody będą przetwarzane do cza­su odwoła­nia zgody.

9. W sytu­acji, gdy dane osobowe będą przetwarzane w sposób zau­tomaty­zowany w formie pro­filowa­nia na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, będzie się to odby­wać w zgodzie z art. 22 RODO, tj. tylko wów­czas, gdy:
a) jest to niezbędne do zawar­cia lub wyko­na­nia umowy między osobą, której dane doty­czą, a Admin­is­tra­torem, 
b) jest to doz­wolone prawem Unii lub prawem pol­skim, z zachowaniem przewidzianych prawem właś­ci­wych środ­ków ochrony praw, wol­noś­ci i prawnie uza­sad­nionych interesów oso­by, której dane doty­czą,
c) opiera się na wyraźnej zgodzie oso­by, której dane doty­czą.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w sytu­acji, gdy podanie oznac­zonych danych osobowych jest warunk­iem real­iza­cji przez Admin­is­tra­to­ra niek­tórych usług, użytkown­ik będzie o tym infor­mowany w sposób jed­noz­naczny i wyraźny przed podaniem tych danych osobowych.

11. Każdy Użytkownik/Klient (Kontrahent)/Usługobiorca jest pytany o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przy jed­noczes­nym poin­for­mowa­niu go o przysługu­ją­cych mu prawach w zakre­sie ochrony danych osobowych.

12. Każdy Użytkown­ik naszego ser­wisu ma możli­wość wyboru, czy i w jakim zakre­sie chce korzys­tać z naszych usług i udostęp­ni­ać infor­ma­c­je o sobie. Każdy Użytkown­ik w sto­sunku do swoich danych osobowych ma pra­wo do żąda­nia ich spros­towa­nia (popraw­ienia), usunię­cia (z wyjątkiem gdy przetwarzanie wyni­ka z obow­iązku prawnego i na czas trwa­nia tego obow­iązku), ograniczenia przetwarza­nia, pra­wo do przenoszenia danych, pra­wo wniesienia sprze­ci­wu, pra­wo do cofnię­cia zgody w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, uzyska­nia infor­ma­cji o pod­mio­tach, którym dane są przekazy­wane na pod­staw­ie umowy o powierze­niu danych osobowych. Jeżeli z jak­iś względów nie życzysz sobie pozostaw­ienia swoich danych osobowych to masz pra­wo do ich usunię­cia lub nie korzys­ta­nia z naszego ser­wisu.

13. Żad­nych danych nie udostęp­ni­amy osobom trzec­im. Odstępst­wem od zasady mogą być przy­pad­ki naruszenia prawa, kiedy może­my udostęp­nić Two­je dane organom wymi­aru spraw­iedli­woś­ci, jak również w przy­pad­ku, w których przepisy prawa zobow­iązu­ją admin­is­tra­to­ra danych osobowych do udostęp­nienia admin­istrowanych danych oraz przekaza­nia danych osobowych innemu pod­miotowi na pod­staw­ie umowy o przetwarza­niu danych. Nie prowadz­imy sprzedaży danych osobowych.

14. Admin­is­tra­tor świad­czy usłu­gi w postaci: 
a) mate­ri­al­nej stanow­iącej wydanie drukowane,
b) cyfrowej za pośred­nictwem ser­wisów włas­nych oraz Google Play, Google Books oraz innych ser­wisów inter­ne­towych

15. W celu sko­rzys­ta­nia z praw przysługu­ją­cych Użytkown­ikowi zgod­nie z postanowieni­a­mi RODO i ustawy o ochronie danych osobowych należy przesłać e–mail na adres: filozofuj@academicon.pl

16. W razie uzna­nia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych, oso­ba której dane doty­czą ma pra­wo wnieść skargę do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych.

17. Niniejsza poli­ty­ka pry­wat­noś­ci może zostać w każdym cza­sie zmieniona w drodze opub­likowa­nia w jej miejsce nowej poli­ty­ki pry­wat­noś­ci. Zmi­ana taka sta­je się skutecz­na z chwilą jej pub­likacji i nie wyma­ga indy­wid­u­al­nego powiadami­a­nia poszczegól­nych osób, których dane doty­czą.