Polityka prywatności

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści obo­wią­zu­ją­ca w Fun­da­cji Aca­de­mi­con z sie­dzi­bą w Lubli­nie ul. Hele­ny Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin

1. Sza­nu­jąc pra­wa osób odwie­dza­ją­cych nasz ser­wis oraz korzy­sta­ją­cych z naszych usług, respek­tu­jąc roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, tekst mają­cy zna­cze­nie dla EOG, Dz.Urz. EU L 119, s.1 ze zm.)) – zwa­ne dalej „RODO” oraz usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwa­nej dalej „usta­wą o ochro­nie danych”, zobo­wią­zu­je­my się do zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa i pouf­no­ści pozy­ska­nych danych oso­bo­wych. Gwa­ran­tu­je­my ochro­nę danych oso­bo­wych zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa. Dokła­da­my wszel­kich sta­rań, aby chro­nić prze­twa­rza­ne dane oso­bo­we przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem, nie­au­to­ry­zo­wa­ną mody­fi­ka­cją, ujaw­nie­niem oraz znisz­cze­niem infor­ma­cji znaj­du­ją­cych się w naszym posiadaniu.

2. Admi­ni­stra­to­rem Danych Oso­bo­wych jest Fun­da­cja Aca­de­mi­con z sie­dzi­bą w Lubli­nie, ul. Hele­ny Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin KRS:
0000634973, NIP: 7123318252 .

3. Infor­mu­je­my, że prze­twa­rza­nie może doty­czyć nastę­pu­ją­cych danych oso­bo­wych:
a. Imię i nazwi­sko lub nazwę fir­my oraz dane tele­adre­so­we — w celu umoż­li­wie­nia bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu,
b. Adres ema­il – poprzez ema­il kon­tak­tu­je­my się z Tobą,
c. NIP – w celach podat­ko­wych i rachun­ko­wych,
c. Adres IP – infor­ma­cje wyni­ka­ją­ce z ogól­nych zasad połą­czeń reali­zo­wa­nych w Inter­ne­cie takie jak adres IP (oraz inne infor­ma­cje zawar­te w logach sys­te­mo­wych) wyko­rzy­sty­wa­ne są przez admi­ni­stra­to­ra ser­we­ra w celach tech­nicz­nych,
d. Cookies – nasza fir­ma wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię Cookies w celu dosto­so­wa­nia ser­wi­su do Two­ich indy­wi­du­al­nych potrzeb. Wyra­że­nie zgo­dy na to, aby wpi­sa­ne przez Cie­bie dane zosta­ły zapa­mię­ta­ne i byś mógł bez powtór­ne­go wpi­sy­wa­nia korzy­stać z nich przy następ­nych odwie­dzi­nach na stro­nach ser­wi­su inter­ne­to­we­go jest  dobro­wol­ne. Wła­ści­cie­le innych witryn nie będą mie­li dostę­pu do tych danych.

4. Dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w celu: 
a) po wyra­że­niu odręb­nej zgo­dy, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w jed­nym lub wie­lu róż­nych celach wska­za­nych w zgo­dzie 
b) zawar­cia lub wyko­na­nia umo­wy, któ­rej jesteś stro­ną na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bądź pod­ję­cia dzia­łań jesz­cze przed jej zawar­ciem.
c) gdy prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Admi­ni­stra­to­rze na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
d) wyni­ka­ją­cym z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­to­ra na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń na pod­sta­wie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

5. W ser­wi­sie Admi­ni­stra­to­ra mogą wystą­pić lin­ki kie­ru­ją­ce do innych stron inter­ne­to­wych dzia­ła­ją­cych nie­za­leż­nie od Ser­wi­su Admi­ni­stra­to­ra, za treść któ­rych ser­wis filozofuj.eu. nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści. Pra­wo wła­sno­ści do tych ser­wi­sów przy­słu­gu­je innym Admi­ni­stra­to­rom. Stro­ny te mogą posia­dać wła­sne poli­ty­ki doty­czą­ce pry­wat­no­ści oraz regu­la­mi­ny, z któ­ry­mi zale­ca­my się zapo­znać. Admi­ni­stra­tor nie powie­rza żad­nych danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków ser­wi­su Admi­ni­stra­to­ra Admi­ni­stra­to­rom ser­wi­sów dostęp­nych na pod­sta­wie lin­ków zamiesz­czo­nych w ser­wi­sie Administratora.

6. Każ­dy Użyt­kow­nik ma pra­wo do uzy­ska­nia infor­ma­cji o tym, jakie dane oso­bo­we doty­czą­ce Jego są prze­twa­rza­ne i w jakim zakre­sie oraz w jakim celu.

7. Dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne zgod­nie z zasa­da­mi wyra­żo­ny­mi w art. 5 RODO, tj. z uwzględ­nie­niem zasad: zgod­no­ści z pra­wem, rze­tel­no­ści, przej­rzy­sto­ści ade­kwat­no­ści, pra­wi­dło­wo­ści, mini­ma­li­za­cji danych, ogra­ni­cze­nia prze­cho­wy­wa­nia, inte­gral­no­ści i pouf­no­ści oraz rzetelności.

8. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie zgo­dy będą prze­twa­rza­ne do cza­su odwo­ła­nia zgody.

9. W sytu­acji, gdy dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny w for­mie pro­fi­lo­wa­nia na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, będzie się to odby­wać w zgo­dzie z art. 22 RODO, tj. tyl­ko wów­czas, gdy:
a) jest to nie­zbęd­ne do zawar­cia lub wyko­na­nia umo­wy mię­dzy oso­bą, któ­rej dane doty­czą, a Admi­ni­stra­to­rem, 
b) jest to dozwo­lo­ne pra­wem Unii lub pra­wem pol­skim, z zacho­wa­niem prze­wi­dzia­nych pra­wem wła­ści­wych środ­ków ochro­ny praw, wol­no­ści i praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów oso­by, któ­rej dane doty­czą,
c) opie­ra się na wyraź­nej zgo­dzie oso­by, któ­rej dane dotyczą.

10. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, lecz w sytu­acji, gdy poda­nie ozna­czo­nych danych oso­bo­wych jest warun­kiem reali­za­cji przez Admi­ni­stra­to­ra nie­któ­rych usług, użyt­kow­nik będzie o tym infor­mo­wa­ny w spo­sób jed­no­znacz­ny i wyraź­ny przed poda­niem tych danych osobowych.

11. Każ­dy Użytkownik/Klient (Kontrahent)/Usługobiorca jest pyta­ny o zgo­dę na prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych przy jed­no­cze­snym poin­for­mo­wa­niu go o przy­słu­gu­ją­cych mu pra­wach w zakre­sie ochro­ny danych osobowych.

12. Każ­dy Użyt­kow­nik nasze­go ser­wi­su ma moż­li­wość wybo­ru, czy i w jakim zakre­sie chce korzy­stać z naszych usług i udo­stęp­niać infor­ma­cje o sobie. Każ­dy Użyt­kow­nik w sto­sun­ku do swo­ich danych oso­bo­wych ma pra­wo do żąda­nia ich spro­sto­wa­nia (popra­wie­nia), usu­nię­cia (z wyjąt­kiem gdy prze­twa­rza­nie wyni­ka z obo­wiąz­ku praw­ne­go i na czas trwa­nia tego obo­wiąz­ku), ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, uzy­ska­nia infor­ma­cji o pod­mio­tach, któ­rym dane są prze­ka­zy­wa­ne na pod­sta­wie umo­wy o powie­rze­niu danych oso­bo­wych. Jeże­li z jakiś wzglę­dów nie życzysz sobie pozo­sta­wie­nia swo­ich danych oso­bo­wych to masz pra­wo do ich usu­nię­cia lub nie korzy­sta­nia z nasze­go serwisu.

13. Żad­nych danych nie udo­stęp­nia­my oso­bom trze­cim. Odstęp­stwem od zasa­dy mogą być przy­pad­ki naru­sze­nia pra­wa, kie­dy może­my udo­stęp­nić Two­je dane orga­nom wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści, jak rów­nież w przy­pad­ku, w któ­rych prze­pi­sy pra­wa zobo­wią­zu­ją admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych do udo­stęp­nie­nia admi­ni­stro­wa­nych danych oraz prze­ka­za­nia danych oso­bo­wych inne­mu pod­mio­to­wi na pod­sta­wie umo­wy o prze­twa­rza­niu danych. Nie pro­wa­dzi­my sprze­da­ży danych osobowych.

14. Admi­ni­stra­tor świad­czy usłu­gi w posta­ci: 
a) mate­rial­nej sta­no­wią­cej wyda­nie dru­ko­wa­ne,
b) cyfro­wej za pośred­nic­twem ser­wi­sów wła­snych oraz Google Play, Google Books oraz innych ser­wi­sów internetowych

15. W celu sko­rzy­sta­nia z praw przy­słu­gu­ją­cych Użyt­kow­ni­ko­wi zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi RODO i usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych nale­ży prze­słać e–mail na adres: filozofuj@academicon.pl

16. W razie uzna­nia, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy RODO lub usta­wy o ochro­nie danych, oso­ba któ­rej dane doty­czą ma pra­wo wnieść skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych.

17. Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści może zostać w każ­dym cza­sie zmie­nio­na w dro­dze opu­bli­ko­wa­nia w jej miej­sce nowej poli­ty­ki pry­wat­no­ści. Zmia­na taka sta­je się sku­tecz­na z chwi­lą jej publi­ka­cji i nie wyma­ga indy­wi­du­al­ne­go powia­da­mia­nia poszcze­gól­nych osób, któ­rych dane dotyczą.