Reklama

reklama filozofuj okładki czasopisma

Filo­zo­fuj!” to ilu­stro­wa­ny dwu­mie­sięcz­nik popu­la­ry­zu­ją­cy filo­zo­fię, skie­ro­wa­ny do wszyst­kich inte­li­gent­nych i cie­ka­wych świa­ta ludzi, któ­rzy zada­ją sobie pyta­nia filo­zo­ficz­ne i egzy­sten­cjal­ne, i poszu­ku­ją na nie odpowiedzi.

Maga­zyn posia­da dwie wer­sje: dru­ko­wa­ną i elek­tro­nicz­ną. Wer­sja dru­ko­wa­na uka­zu­je się w nakła­dzie 1500 egz. i jest dostęp­na w sprze­da­ży w ok. 1320 salo­ni­kach pra­so­wych w całej Pol­sce m.in. w Empi­ku, Ruchu, Świe­cie Pra­sy, Inme­dio, Inme­dio Cafe, Relay, Hubiz, 1‑minute, Vir­gin i Disco­ver oraz wie­lu księ­gar­niach i księ­gar­nio-kawiar­niach. Wer­sja elek­tro­nicz­na jest dostęp­na na por­ta­lu w zakład­ce „Wyda­nia. Uka­zu­je się ona 4 tygo­dnie po wer­sji dru­ko­wa­nej i udo­stęp­nia­na jest nie­od­płat­nie. Obie wer­sje cie­szą się dużym i sta­le rosną­cym zainteresowaniem.

Codzien­nie aktu­ali­zo­wa­ny por­tal filozofuj.eu liczy śred­nio prze­szło 650 odsłon dzien­nie, nasz pro­fil na Face­bo­oku posia­da prze­szło 20 tys. sta­łych obser­wa­to­rów i mamy ponad 2 tys. obser­wu­ją­cych na Instagramie.

Redak­cja „Filo­zo­fuj!” patro­nu­je Olim­pia­dzie Filo­zo­ficz­nejwie­lu innym wyda­rze­niom popu­la­ry­za­tor­skim. Współ­pra­cu­je­my z nauczy­cie­la­mi filo­zo­fii, a nasz maga­zyn jest pre­nu­me­ro­wa­ny przez biblio­te­ki szkol­ne. Orga­ni­zu­je­my deba­ty Klu­bów „Filo­zo­fuj!” w więk­szo­ści miast woje­wódz­kich w Pol­sce (deba­ty są nagła­śnia­ne przez lokal­ne media), któ­rych uczest­ni­ka­mi są głów­nie lice­ali­ści i stu­den­ci, oraz orga­ni­zu­je­my Let­nie Szko­ły „Filo­zo­fuj!” dla mło­dzie­ży. Sło­wem, two­rzy­my naj­więk­szą spo­łecz­ność filo­zo­ficz­ną w Polsce.


Zachęcamy Państwa do wykupienia reklamy
na łamach naszego czasopisma.

 

Spis tre­ści:

 1. Rekla­ma w wyda­niu dru­ko­wa­nym magazynu
 2. Rekla­ma w wyda­niu elek­tro­nicz­nym magazynu
 3. Rekla­ma w ser­wi­sie inter­ne­to­wym filozofuj.eu
 4. Ogło­sze­nie nowo­ści wydawniczej
 5. Ogło­sze­nie zapo­wie­dzi wydawniczej

1. Reklama w wydaniu drukowanym magazynu

Rekla­ma może przy­brać postać:

 • arty­ku­łu spon­so­ro­wa­ne­go / pre­zen­ta­cji ośrod­ka aka­de­mic­kie­go w dodat­ku matu­ral­nym – cena za jed­ną stro­nę (210 × 271 mm lub 4 tys. zna­ków ze spa­cja­mi) wyno­si 500 zł net­to + 23% VAT (cena pro­mo­cyj­na). Przy­kład moż­na zna­leźć > tutaj;
 • rekla­my gra­ficz­nej – cen­nik jest poda­ny poniżej:

Down­lo­ad (PDF, 2.3MB)

Ter­mi­ny

Zamó­wie­nia reklam przyj­mu­je­my w try­bie cią­głym. Ter­min publi­ka­cji rekla­my zale­ży od ter­mi­nu dostar­cze­nia kom­plet­nych mate­ria­łów. Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram jest > TUTAJ.


2. Reklama w wydaniu elektronicznym magazynu

Rekla­ma może przy­brać postać:

 • arty­ku­łu spon­so­ro­wa­ne­go / pre­zen­ta­cji ośrod­ka aka­de­mic­kie­go w dodat­ku matu­ral­nym – cena za jed­ną stro­nę (210 × 271 mm lub 4 tys. zna­ków ze spa­cja­mi) wyno­si 300 zł net­to + 23% VAT (cena pro­mo­cyj­na). Przy­kład moż­na zna­leźć > tutaj;
 • rekla­my gra­ficz­nej pełnostronicowej:
  • Cena rekla­my na 2. stro­nie okład­ko­wej – 1175 zł net­to + 23% VAT.
  • Cena rekla­my w środ­ku nume­ru – 900 zł net­to + 23% VAT.
  • Cena rekla­my na 4. stro­nie okład­ko­wej – 530 zł net­to + 23% VAT.

Roz­miesz­cze­nie reklam na stro­nach okład­ko­wych pre­zen­tu­je str. 2 cennika:

Down­lo­ad (PDF, 2.3MB)

Ter­mi­ny

Zamó­wie­nia reklam przyj­mu­je­my w try­bie cią­głym. Ter­min publi­ka­cji rekla­my zale­ży od ter­mi­nu dostar­cze­nia kom­plet­nych mate­ria­łów. Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram jest > TUTAJ.

Uwa­ga! Przy wyda­niu elek­tro­nicz­nym w grę wcho­dzi – oprócz arty­ku­łu spon­so­ro­wa­ne­go – tyl­ko rekla­ma gra­ficz­na peł­no­stro­ni­co­wa (nie moż­na zamó­wić rekla­my na 1/2 stro­ni­cy lub 1/3 stro­ni­cy). Ceny reklam są o 40% niż­sze niż w wyda­niu dru­ko­wa­nym, a koszt reklam na stro­nach okład­ko­wych jest niż­szy nawet o 80%.


3. Reklama w serwisie internetowym

Zamó­wie­nia reklam do ser­wi­su inter­ne­to­we­go – w dowol­nym czasie.

 • arty­kuł spon­so­ro­wa­ny  publi­ko­wa­ny rów­nież na pro­fi­lu maga­zy­nu na Face­bo­oku oraz Twit­te­rze – 300 zł net­to + 23% VAT.
 • rekla­my w ser­wi­sie cza­so­pi­sma:

baner górny 728 x 90 px

wyświe­tla się na każ­dej stro­nie serwisu

czas eks­po­no­wa­nia cena*
tydzień 150 zł
2 tygo­dnie 250 zł
mie­siąc 450 zł
kwar­tał 800 zł

baner boczny 340 x 340 px

wyświe­tla się w każ­dym wpisie

czas eks­po­no­wa­nia cena*
tydzień 100 zł
2 tygo­dnie 150 zł
mie­siąc 250 zł
kwar­tał 450 zł

baner w treści wpisów 810 x 400 px

wyświe­tla się w każ­dym wpisie

czas eks­po­no­wa­nia cena*
tydzień 350 zł
2 tygo­dnie 600 zł
mie­siąc 1000 zł
kwar­tał 2500 zł

* Ceny net­to. Do ceny brut­to nale­ży doli­czyć 23% VAT.

Ter­mi­narz dostęp­no­ści reklam w ser­wi­sie znaj­du­je się > tutaj.


Kon­takt:

Robert Kryń­ski
e‑mail: redakcja@filozofuj.eu
tel. kom.: 603 072 530