Reklama

reklama filozofuj okładki czasopisma

Filo­zo­fuj!” to ilus­trowany dwu­miesięcznik pop­u­laryzu­ją­cy filo­zofię, skierowany do wszys­t­kich inteligent­nych i ciekawych świa­ta ludzi, którzy zada­ją sobie pyta­nia filo­zoficzne i egzys­tenc­jalne, i poszuku­ją na nie odpowiedzi.

Mag­a­zyn posi­a­da dwie wer­sje: drukowaną i elek­tron­iczną. Wer­s­ja drukowana ukazu­je się w nakładzie 3800 egz. i jest dostęp­na w sprzedaży w ok. 1320 salonikach pra­sowych w całej Polsce m.in. w Empiku, Ruchu, Świecie Prasy, Inmedio, Inmedio Cafe, Relay, Hubiz, 1‑minute, Vir­gin i Dis­cov­er oraz wielu księ­gar­ni­ach i księ­gar­nio-kaw­iar­ni­ach. Wer­s­ja elek­tron­icz­na jest dostęp­na na por­talu w zakład­ce „Wyda­nia. Ukazu­je się ona 4 tygod­nie po wer­sji drukowanej i udostęp­ni­ana jest nieod­płat­nie. Obie wer­sje cieszą się dużym i stale ros­ną­cym zain­tere­sowaniem.

Codzi­en­nie aktu­al­i­zowany por­tal filozofuj.eu liczy śred­nio przeszło 650 odsłon dzi­en­nie, nasz pro­fil na Face­booku posi­a­da przeszło 18 tys. stałych obser­wa­torów i mamy niemal 1,5 tys. obser­wu­ją­cych na Insta­gramie.

Redakc­ja „Filo­zo­fuj!” patronu­je Olimpiadzie Filo­zoficznejwielu innym wydarzeniom pop­u­laryza­torskim. Współpracu­je­my z nauczy­ciela­mi filo­zofii, a nasz mag­a­zyn jest prenu­merowany przez bib­liote­ki szkolne. Orga­nizu­je­my debaty Klubów „Filo­zo­fuj!” w więk­szoś­ci miast wojew­ódz­kich w Polsce (debaty są nagłaś­ni­ane przez lokalne media), których uczest­nika­mi są głównie liceal­iś­ci i stu­den­ci, oraz orga­nizu­je­my Let­nie Szkoły „Filo­zo­fuj!” dla młodzieży. Słowem, tworzymy najwięk­szą społeczność filo­zoficzną w Polsce.


Zachęcamy Państwa do wykupienia reklamy
na łamach naszego czasopisma.

 

Spis treś­ci:

 1. Rekla­ma w wyda­niu drukowanym mag­a­zynu
 2. Rekla­ma w wyda­niu elek­tron­icznym mag­a­zynu
 3. Rekla­ma w ser­wisie inter­ne­towym filozofuj.eu
 4. Ogłosze­nie nowoś­ci wydawniczej
 5. Ogłosze­nie zapowiedzi wydawniczej

1. Reklama w wydaniu drukowanym magazynu

Rekla­ma może przy­brać postać:

 • artykułu spon­sorowanego / prezen­tacji ośrod­ka aka­demick­iego w dodatku mat­u­ral­nym – cena za jed­ną stronę (210 × 271 mm lub 4 tys. znaków ze spac­ja­mi) wynosi 500 zł net­to + 23% VAT (cena pro­mo­cyj­na). Przykład moż­na znaleźć > tutaj;
 • reklamy graficznej – cen­nik jest podany poniżej:

Down­load (PDF, 2.3MB)

Ter­miny

Zamówienia reklam przyj­mu­je­my w try­bie ciągłym. Ter­min pub­likacji reklamy zależy od ter­minu dostar­czenia kom­plet­nych mate­ri­ałów. Szczegółowy har­mono­gram jest > TUTAJ.


2. Reklama w wydaniu elektronicznym magazynu

Rekla­ma może przy­brać postać:

 • artykułu spon­sorowanego / prezen­tacji ośrod­ka aka­demick­iego w dodatku mat­u­ral­nym – cena za jed­ną stronę (210 × 271 mm lub 4 tys. znaków ze spac­ja­mi) wynosi 300 zł net­to + 23% VAT (cena pro­mo­cyj­na). Przykład moż­na znaleźć > tutaj;
 • reklamy graficznej pełnos­tron­i­cowej:
  • Cena reklamy na 2. stron­ie okład­kowej – 1175 zł net­to + 23% VAT.
  • Cena reklamy w środ­ku numeru – 900 zł net­to + 23% VAT.
  • Cena reklamy na 4. stron­ie okład­kowej – 530 zł net­to + 23% VAT.

Rozmieszcze­nie reklam na stronach okład­kowych prezen­tu­je str. 2 cen­ni­ka:

Down­load (PDF, 2.3MB)

Ter­miny

Zamówienia reklam przyj­mu­je­my w try­bie ciągłym. Ter­min pub­likacji reklamy zależy od ter­minu dostar­czenia kom­plet­nych mate­ri­ałów. Szczegółowy har­mono­gram jest > TUTAJ.

Uwa­ga! Przy wyda­niu elek­tron­icznym w grę wchodzi – oprócz artykułu spon­sorowanego – tylko rekla­ma graficz­na pełnos­tron­i­cowa (nie moż­na zamówić reklamy na 1/2 stron­i­cy lub 1/3 stron­i­cy). Ceny reklam są o 40% niższe niż w wyda­niu drukowanym, a koszt reklam na stronach okład­kowych jest niższy nawet o 80%.


3. Reklama w serwisie internetowym

Zamówienia reklam do ser­wisu inter­ne­towego – w dowol­nym cza­sie.

 • artykuł spon­sorowany  pub­likowany również na pro­filu mag­a­zynu na Face­booku oraz Twit­terze – 300 zł net­to + 23% VAT.
 • reklamy w ser­wisie cza­sopis­ma:

baner górny 728 x 90 px

wyświ­et­la się na każdej stron­ie ser­wisu

czas eksponowa­nia cena*
tydzień 150 zł
2 tygod­nie 250 zł
miesiąc 450 zł
kwartał 800 zł

baner boczny 340 x 340 px

wyświ­et­la się w każdym wpisie

czas eksponowa­nia cena*
tydzień 100 zł
2 tygod­nie 150 zł
miesiąc 250 zł
kwartał 450 zł

baner w treści wpisów 810 x 400 px

wyświ­et­la się w każdym wpisie

czas eksponowa­nia cena*
tydzień 350 zł
2 tygod­nie 600 zł
miesiąc 1000 zł
kwartał 2500 zł

* Ceny net­to. Do ceny brut­to należy doliczyć 23% VAT.

Ter­mi­narz dostęp­noś­ci reklam w ser­wisie zna­j­du­je się > tutaj.


Kon­takt:

Robert Kryńs­ki
e‑mail: redakcja@filozofuj.eu
tel. kom.: 603 072 530