Aktualności Filozofia w filmie Patronaty Wydarzenia

Spotkania filozoficzne z Gutek Film – z adrenaliną

Kolejne spotkanie z filozofią w kinie przed nami. Gutek Film we współpracy z instytutami filozofii w Polsce zaprasza na film „Winni” w reżyserii Gustava Möllera. Patronem medialnym cyklu jest „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Ruty­na może dopaść przed­staw­icieli niemal każdego zawodu. Dys­pozy­tor linii 112 odbiera w ciągu doby mnóst­wo tele­fonów, które są mniej lub bardziej zasadne. Nic dzi­wnego zatem, że z cza­sem sta­je się po pros­tu pro­fesjon­al­istą z dość obo­jęt­nym pode­jś­ciem do zgłaszanych mu spraw. To jed­no połącze­nie od uprowad­zonej kobi­ety powodu­je nagły zwrot akcji i rozpoczę­cie wal­ki z cza­sem. Czy uda się odnaleźć por­waną i tych, którzy ją przetrzy­mu­ją?

Pro­du­cen­ci zapew­ni­a­ją, że czeka nas 85 min­ut czys­tej adren­a­liny. W medi­ach pojaw­ia­ją się głosy, że jest to film ekscy­tu­ją­cy, wbi­ja­ją­cy w fotel, pod­noszą­cy ciśnie­nie. Z pewnoś­cią ten duńs­ki thriller dzi­ała na wyobraźnię – akc­ja dzieje się głównie w dys­pozy­torni, a mimo tego gwał­towne emoc­je docier­a­ją do nas z całą mocą.

Na fes­ti­walu w Sun­dance oraz Rot­ter­damie film wywołał ist­ną sen­sację i szturmem pod­bił ser­ca pub­licznoś­ci. Nic dzi­wnego – Skan­dy­na­wowie świet­nie radzą sobie z budowaniem napię­cia u odbior­ców. Pro­dukc­ja jest także duńskim kandy­datem do Oscara.

Po sean­sie zaprasza­my na inspiru­jącą dyskusję, w której wspól­nie poruszymy wąt­ki filo­zoficzne ukazane w filmie. Wraz z zapros­zony­mi gość­mi z wielu ośrod­ków aka­demic­kich w Polsce zgłębimy nur­tu­jące aspek­ty moral­noś­ci.

 

Harmonogram spotkań w wybranych miastach:

WARSZAWA Kino Muranów | 6.11 | godz. 19:00

Spotkanie poprowadzi mgr Jakub Niko­dem — dok­torant w Insty­tu­cie Filo­zofii UW zaj­mu­ją­cy się filo­zofią społeczną i his­torią idei. Nauczy­ciel aka­demic­ki. W przeszłoś­ci członek redakcji “Bez dog­matu”. Intere­su­je się prawdą, fikcją i tym, co pomiędzy.

Wydarze­nie na Face­book > tutaj.

Odnośnik do strony “Kino Muranów” > tutaj.

TRÓJMIASTO Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe | 6.11 | godz. 20:00

Po sean­sie zaprasza­my do dyskusji, którą poprowadzą pra­cown­i­cy naukowi Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego: dr Robert Rogoziec­ki z Zakładu Este­ty­ki i Filo­zofii Kul­tu­ry oraz dr Joan­na Sar­biews­ka z Kat­edry Wiedzy o Filmie i Kul­turze Audiow­iz­ual­nej.

Wydarze­nie na Face­book > tutaj.

Odnośnik do „Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe” > tutaj.

KATOWICE Kino Świa­towid | 7.11 | godz. 18:30

Roz­mowę po filmie poprowadzi dr Sebas­t­ian Śpiewak z Insty­tu­tu Filo­zofii (Filo­zofia & Coach­ing & Kog­ni­ty­wisty­ka w Katow­icach) Uni­w­er­syte­tu Śląskiego.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do  „Kino Świa­towid” > tutaj.

KRAKÓW Kino Pod Barana­mi | 7.11 | godz. TBA

Spotkanie z filmem Win­ni poprowadzi mgr Anna Pisko­rs­ka mgr Anna Maria Pisko­rs­ka – fil­moz­naw­czyni i absol­wen­t­ka studiów między­wydzi­ałowych (filo­zofia, reli­gioz­naw­st­wo, kul­tur­oz­naw­st­wo). Obec­nie dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Sztuk Audiow­iz­ual­nych UJ. Prowadzi autorskie kursy na Wydziale Filo­zoficznym oraz włas­ny cykl spotkań fil­mowych KINO w tyglu KULTUR.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do „Kino Pod Barana­mi” > tutaj.

ŁÓDŹ Kino Char­lie | 7.11 | godz. 19:00

Dyskusję po filmie poprowadzi dr Krzysztof Kędzio­ra z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do „Kino Char­lie” > tutaj.

POZNAŃ Kino Muza | 7.11 | godz. 21:00

Spotkanie poprowadzi: Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mowy, vloger („Wid­ma Mar­ca”) dok­tor nauk human­isty­cznych, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM w Poz­na­niu, wykład­ow­ca UAP, redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”, współpracu­je z cen­trum kul­tu­ry „Paw­ilon” w Poz­na­niu. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze sku­pi­a­ją się wokół: dekon­strukcji, wid­mon­tologii, posthu­man­iz­mu oraz współczes­nego kina alter­naty­wnego. Autor książ­ki „Wid­mon­tolo­gia. Teo­ria filo­zoficz­na i prak­ty­ka artysty­cz­na ponowoczes­noś­ci” (2015).

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do „Kino Muza” > tutaj.

TORUŃ Kino Cen­trum | 7.11 | godz. 18:00

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja z udzi­ałem dr hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do „Kino Cen­trum” > tutaj.

ZDUŃSKA WOLA Kino Ratusz | 7.11 | godz. 18:15

Spotkanie poprowadzi dr Marcin Bogusławs­ki – z pochodzenia zduńskowolanin, adi­unkt w Kat­e­drze Filo­zofii Współczes­nej Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego. Intere­su­je się filo­zofią human­isty­ki, filo­zofią poli­ty­ki, epis­te­mologią his­to­ryczną, teorią i filo­zofią muzy­ki. Jego akty­wność społecz­na doty­czy m. in. praw osób wyk­luc­zonych, w tym zwłaszcza LGBT+. Recen­zent oper­owy. Ostat­nio opub­likował m. in. artykuł „Ida”, „Pokłosie”, his­to­ria – kil­ka uwag o uobec­ni­a­n­iu przeszłoś­ci.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do reper­tu­aru „Kino Ratusz” > tutaj.

 

Opra­cow­ała Lil­iana Rad­kiewicz

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy