Biblioteki

Biblioteki, którym leży na sercu poszerzenie swojej oferty o magazyn popularyzujący filozofię i tym samym promowanie kultury filozoficznej, rozwijanie pasji filozofowania oraz krytycznego, logicznego i twórczego myślenia, zachęcamy do nawiązania kontaktu z redakcją naszego magazynu i stałej współpracy. Poniżej postaramy się przygotować i opisać możliwe obszary współpracy.

Obec­nie nasze cza­so­pi­smo jest w ofer­cie dys­try­bu­cyj­nej Kol­por­te­ra SA.

Zachęcamy do współpracy partnerskiej biblioteki

  • aka­de­mic­kie
  • szkol­ne
  • miej­skie
  • woje­wódz­kie

Ofe­ru­je­my:

  • pre­zen­ta­cję pla­ców­ki – for­mu­larz pre­zen­ta­cji moż­na pobrać > tutaj.
  • pre­nu­me­ra­tę nasze­go maga­zy­nu – moż­na zamó­wić > tutaj.
  • wspól­ne orga­ni­zo­wa­nie zajęć, mini-wykła­dów, warsz­ta­tów, dys­ku­sji filo­zo­ficz­nych – w trak­cie tworzenia
  • wspól­ne orga­ni­zo­wa­nie warsz­ta­tów logi­ki i kry­tycz­ne­go myśle­nia – w trak­cie tworzenia

Zapraszamy do współpracy i wspólnego upowszechniania i promowania filozofii!

W spra­wie współ­pra­cy moż­na pisać na adres: redakcja@filozofuj.eu

Lista bibliotek, w których można przeczytać „Filozofuj!”