Biblioteki

Biblioteki, którym leży na sercu poszerzenie swojej oferty o magazyn popularyzujący filozofię i tym samym promowanie kultury filozoficznej, rozwijanie pasji filozofowania oraz krytycznego, logicznego i twórczego myślenia, zachęcamy do nawiązania kontaktu z redakcją naszego magazynu i stałej współpracy. Poniżej postaramy się przygotować i opisać możliwe obszary współpracy.

Obec­nie nasze cza­sopis­mo jest w ofer­cie dys­try­bucyjnej Kol­portera SA.

Zachęcamy do współpracy partnerskiej biblioteki

  • aka­demick­ie
  • szkolne
  • miejskie
  • wojew­ódzkie

Ofer­u­je­my:

  • prezen­tację placów­ki – for­mu­la­rz prezen­tacji moż­na pobrać > tutaj.
  • prenu­mer­atę naszego mag­a­zynu – moż­na zamówić > tutaj.
  • wspólne orga­ni­zowanie zajęć, mini-wykładów, warsz­tatów, dyskusji filo­zoficznych – w trak­cie tworzenia
  • wspólne orga­ni­zowanie warsz­tatów logi­ki i kry­ty­cznego myśle­nia – w trak­cie tworzenia

Zapraszamy do współpracy i wspólnego upowszechniania i promowania filozofii!

W spraw­ie współpra­cy moż­na pisać na adres: redakcja@filozofuj.eu

Lista bibliotek, w których można przeczytać „Filozofuj!”