Filozofuj z dziećmi 2

49,99

Opis

Filo­zo­fuj z dzieć­mi 2. 100 pomy­słów na docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne z dzieć­mi” to dru­gi tom z serii „Filo­zo­fia dla dzieci”

Tym razem Łukasz Krzy­woń, redak­tor tomu, zapro­sił do współ­pra­cy sze­ro­kie gro­no spe­cja­li­stów i wie­lo­let­nich prak­ty­ków filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi. W książ­ce znaj­dzie się 100 kon­spek­tów zajęć lek­cyj­nych do wyko­rzy­sta­nia w pra­cy z gru­pa­mi w wie­ku szkol­nym. Jest to uzu­peł­nie­nie pierw­sze­go tomu w for­mie goto­wych pomy­słów na zaję­cia z dziećmi.


Red.: Łukasz Krzywoń
ISBN978–83-953549–4‑6
Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Academicon
Miej­sce i rok wyda­nia: Lublin 2021
Stron: 322
Opra­wa: mięk­ka


Fil­mik o książ­ce zoba­czy­cie > tutaj.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie > tutaj.

Informacje dodatkowe

Wymiary 24 × 15 × 2 cm

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj z dziećmi 2”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w