Misja

Pobudzamy do myślenia

Nasz pro­jekt non-pro­fit (dzię­ki pra­cy wolon­ta­riac­kiej tre­ści dostęp­ne są onli­ne za dar­mo) obej­mu­je wyda­nie maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” – jedy­ne­go w Pol­sce cza­so­pi­sma popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię, oraz reda­go­wa­nie por­ta­lu filozofuj.eu – naj­więk­sze­go popu­lar­no­fi­lo­zo­ficz­ne­go ser­wi­su w naszym kraju.

Przystępnie o filozofii

Żar­to­bli­wie ujmu­jąc, „Filo­zo­fuj!” jest jedy­nym na świe­cie cza­so­pi­smem filo­zo­ficz­nym do pocze­kal­ni u fry­zje­ra 😉 Cza­so­pi­smo ma bowiem for­mu­łę maga­zy­no­wą, czy­li boga­to ilu­stro­wa­ną, a tre­ści pre­zen­to­wa­ne są w nim w spo­sób przy­stęp­ny i atrak­cyj­ny, tak aby zachę­cić w szcze­gól­no­ści mło­dych ludzi do przy­go­dy z filo­zo­fią. Inte­li­gent­ny czło­wiek, poszu­ku­ją­cy odpo­wie­dzi na fra­pu­ją­ce go pyta­nia filo­zo­ficz­ne, ale nie­zaj­mu­ją­cy się filo­zo­fią zawo­do­wo, rzad­ko jest w sta­nie prze­bić się przez her­me­tycz­ny język filo­zo­fów i czer­pać przy­jem­ność z lek­tu­ry ich tekstów.

Zasto­so­wa­nie przy­stęp­nej for­my nie odbi­ja się jed­nak na jako­ści tek­stów – dba­my o to, by pozo­sta­wa­ły na naj­wyż­szym świa­to­wym pozio­mie. Wśród auto­rów mamy naj­lep­szych pol­skich i zagra­nicz­nych spe­cja­li­stów, takich jak: prof. John Sear­le z Uni­wer­sy­te­tu Kali­for­nij­skie­go, prof. David Mil­ler z Uni­wer­sy­te­tu Oks­fordz­kie­go, prof. Simon Black­burn z Uni­wer­sy­te­tu Cam­brid­ge, prof. Robert Audi z Uni­wer­sy­te­tu Notre Dame, prof. Richard Swin­bur­ne z Uni­wer­sy­te­tu Oks­fordz­kie­go czy prof. Ste­phen Mace­do z Uni­wer­sy­te­tu Harvarda.

… i wielostronnie

War­to dodat­ko­wo zazna­czyć, że redak­cja maga­zy­nu dba o to, by zagad­nie­nia filo­zo­ficz­ne, mają­ce czę­sto wyraź­ne impli­ka­cje świa­to­po­glą­do­we, były przed­sta­wia­ne wie­lo­stron­nie, nie pre­fe­ru­jąc żad­nej ze stron. W ten spo­sób chce­my zacho­wać neu­tral­ność świa­to­po­glą­do­wą i apo­li­tycz­ność, nie narzu­ca­jąc czy­tel­ni­kom okre­ślo­nych prze­ko­nań czy sta­no­wisk, ale jedy­nie pobu­dza­jąc do samo­dziel­ne­go myśle­nia i roz­pa­try­wa­nia pro­ble­mów z róż­nych per­spek­tyw, w spo­sób moż­li­wie obiektywny.

Dlaczego to robimy?

W koń­cu kwe­stia klu­czo­wa dla każ­de­go filo­zo­fa: dla­cze­go podej­mu­je­my wspo­mnia­ne dzia­ła­nia? Dla­cze­go chce­my upo­wszech­niać tę, zda­wa­ło­by się, eli­tar­ną i mało prak­tycz­ną dzie­dzi­nę wiedzy?


1. Po pierw­sze, rozu­mie­my, jak waż­na jest filo­zo­fia i filo­zo­fo­wa­nie – para­dok­sal­nie – w życiu codzien­nym każ­de­go czło­wie­ka. Filo­zo­fia pole­ga na cią­głym dąże­niu do zro­zu­mie­nia świa­ta i sie­bie same­go, na sta­wia­niu pytań i poszu­ki­wa­niu na nie odpo­wie­dzi. Szcze­gól­nie w sytu­acjach róż­nych kry­zy­sów życio­wych czy trud­nych doświad­czeń ludzie sta­wia­ją sobie waż­ne, fun­da­men­tal­ne pyta­nia doty­czą­ce świa­ta i czło­wie­ka. Filo­zo­fia sta­no­wi bar­dzo waż­ny ele­ment naszej kul­tu­ry i cywi­li­za­cji, kształ­tu­ją­cy postrze­ga­nie nas samych i ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta, a w rezul­ta­cie – tak­że nasze codzien­ne postępowanie.


2. Po dru­gie, wie­my, jak nie­oce­nio­ną rolę speł­nia filo­zo­fia w inte­lek­tu­al­nym i spo­łecz­nym roz­wo­ju mło­dzie­ży (i dzieci!).

Nauka filo­zo­fii roz­wi­ja myśle­nie kry­tycz­ne, logicz­ne i reflek­syj­ne, dzię­ki cze­mu mło­dzi ludzie sta­ją się świa­do­my­mi uczest­ni­ka­mi życia spo­łecz­ne­go i kry­tycz­ny­mi odbior­ca­mi kul­tu­ry, w tym popkul­tu­ry. Docie­kli­wość i reflek­syj­ność umoż­li­wia kry­tycz­nie odno­sze­nie się do tren­dów i mód; kul­tu­ra logicz­na uła­twia uza­sad­nia­nie swo­je­go zda­nia i opie­ra­nie się mani­pu­la­cjom; dzię­ki auto­re­flek­sji wzmac­nia się swo­ją toż­sa­mość, two­rząc dla sie­bie dłu­go­fa­lo­we cele dzia­ła­nia, cele życio­we; ćwi­cząc umie­jęt­ność kon­struk­tyw­nej dys­ku­sji, mło­dy czło­wiek sta­je się bar­dziej otwar­ty na inne poglą­dy, bar­dziej skłon­ny do posta­wy dia­lo­gu i zro­zu­mie­nia odmien­nych punk­tów widze­nia; roz­bu­dza­jąc zaś w sobie wraż­li­wość i pobu­dza­jąc świa­do­mość moral­ną, sta­je się oso­bą bar­dziej empa­tycz­ną, ofiar­ną i zaan­ga­żo­wa­ną na rzecz wspól­not i spo­łecz­no­ści, do któ­rych należy.

Nasza misja ma cha­rak­ter edu­ka­cyj­ny – chce­my, żeby filo­zo­fia była dostęp­na w przy­stęp­nej posta­ci dla każ­de­go, szcze­gól­nie w szko­łach, gdzie wciąż bra­ku­je powszech­nie wpro­wa­dzo­nych zajęć z filo­zo­fii. Ufa­my, że cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj!” może stać się rów­nież dla nauczy­cie­li pomo­cą przy pro­wa­dze­niu zajęć lek­cyj­nych, dostar­cza­jąc inspi­ra­cji, tema­tów i tek­stów wybit­nych spe­cja­li­stów napi­sa­nych przy­stęp­nym językiem.


3. Po trze­cie zda­je­my sobie spra­wę jak bar­dzo filo­zo­fia wspie­ra budo­wa­nie świa­do­me­go spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego.

Zespół „Filo­zo­fuj!”, inspi­ru­jąc do podej­mo­wa­nia kry­tycz­nej reflek­sji nad sobą i ota­cza­ją­cą rze­czy­wi­sto­ścią oraz pro­mu­jąc kul­tu­rę kom­pe­tent­nej deba­ty, chce włą­czać się w ogól­no­pol­ski pro­jekt budo­wa­nia oby­wa­tel­skie­go spo­łe­czeń­stwa wie­dzy. Żywi­my prze­ko­na­nie, że nale­ży pro­mo­wać rze­tel­ny namysł filo­zo­ficz­ny i kul­tu­rę dys­ku­sji nakie­ro­wa­ne na mery­to­rycz­ną i logicz­ną popraw­ność, ponie­waż bez tego jakość deba­ty publicz­nej i – tym samym – jakość demo­kra­cji będzie nadal niska. Nasz pro­jekt jest w isto­cie pro­jek­tem edu­ka­cji spo­łecz­nej za pomo­cą filo­zo­ficz­nych narzę­dzi. Rze­tel­na filo­zo­fia jest tak samo odle­gła od każ­dej ide­olo­gii jak rze­tel­na dys­ku­sja – od wszel­kiej perswazji.


4. Last but not least, chce­my zara­żać tym, co i nam spra­wia auten­tycz­ną frajdę 😉

 


 

Dla dobra wspólnego

War­to przy tym wszyst­kim pod­kre­ślić, że dzia­łal­ność „Filo­zo­fuj!” ma cha­rak­ter pro publi­co bono – zarów­no maga­zyn, jak i ser­wis są dostęp­ne onli­ne bez­płat­nie na licen­cji Cre­ati­ve Com­mons BY-SA 3.0 PL. Stąd też nie oby­li­by­śmy się bez wspar­cia finan­so­we­go oraz pra­cy wolon­ta­riac­kiej osób zaan­ga­żo­wa­nych w ideę upo­wszech­nia­nia filo­zo­fii. Jeśli rów­nież i  Tobie nasza misja pozo­sta­je bli­ska, dołącz do gro­na wspie­ra­ją­cych naszą dzia­łal­ność. Filo­zo­fuj i pobu­dzaj do myśle­nia innych razem z nami!

Myśle­nie ma przyszłość!


Za nasze dzia­ła­nia zosta­li­śmy uho­no­ro­wa­ni tytu­łem Popu­la­ry­za­to­ra Nauki 2020 w kate­go­rii Media w kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez PAP przy współ­pra­cy z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji i Nauki.