Placówki edukacji szkolnej

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z redakcją naszego magazynu i stałej współpracy placówki edukacyjne, którym leży na sercu rozwijanie pasji filozofowania oraz krytycznego, logicznego i twórczego myślenia. Poniżej postaramy się przygotować i opisać możliwe obszary współpracy.

Zachęcamy do współpracy partnerskiej placówki edukacji szkolnej

  • szkoły pod­sta­wowe
  • gim­naz­ja
  • licea

Ofer­u­je­my:

  • prezen­tację placów­ki – for­mu­la­rz prezen­tacji moż­na pobrać > tutaj.
  • prenu­mer­atę naszego mag­a­zynu – moż­na zamówić > tutaj.
  • wspólne orga­ni­zowanie zajęć, mini-wykładów, warsz­tatów, dyskusji filo­zoficznych – zob. > tutaj.
  • wspólne orga­ni­zowanie warsz­tatów logi­ki i kry­ty­cznego myśle­nia – zob. > tutaj.

Zapraszamy do współpracy i wspólnego wysiłku na rzecz edukacji filozoficznej!

W spraw­ie współpra­cy moż­na pisać na adres: redakcja@filozofuj.eu

Oto lista placówek edukacyjnych przyjaznych filozofii:

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka