Placówki edukacji szkolnej

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z redakcją naszego magazynu i stałej współpracy placówki edukacyjne, którym leży na sercu rozwijanie pasji filozofowania oraz krytycznego, logicznego i twórczego myślenia. Poniżej postaramy się przygotować i opisać możliwe obszary współpracy.

Zachęcamy do współpracy partnerskiej placówki edukacji szkolnej

  • szko­ły podstawowe
  • gim­na­zja
  • licea

Ofe­ru­je­my:

  • pre­zen­ta­cję pla­ców­ki – for­mu­larz pre­zen­ta­cji moż­na pobrać > tutaj.
  • pre­nu­me­ra­tę nasze­go maga­zy­nu – moż­na zamó­wić > tutaj.
  • wspól­ne orga­ni­zo­wa­nie zajęć, mini-wykła­dów, warsz­ta­tów, dys­ku­sji filo­zo­ficz­nych – zob. > tutaj.
  • wspól­ne orga­ni­zo­wa­nie warsz­ta­tów logi­ki i kry­tycz­ne­go myśle­nia – zob. > tutaj.

Zapraszamy do współpracy i wspólnego wysiłku na rzecz edukacji filozoficznej!

W spra­wie współ­pra­cy moż­na pisać na adres: redakcja@filozofuj.eu

Oto lista placówek edukacyjnych przyjaznych filozofii: